Mô t? v? tính năng lưu tr? và AutoArchive trong Outlook 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 239652 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2002 c?a bài vi?t này, xem 290847.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xem 239702.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xem 239704.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này tr?nh bày m?t b?n tóm t?t c?a Microsoft Outlook Tính năng AutoArchive và gi?i thích làm th? nào đ? s? d?ng nó.

THÔNG TIN THÊM

H?p thư Outlook c?a b?n phát tri?n như m?c đư?c t?o ra, trong các theo cùng m?t cách mà gi?y t? c?c trên bàn làm vi?c c?a b?n. Trong th? gi?i trên gi?y, b?n có th? đôi khi tr?n thông qua các tài li?u c?a b?n và lưu tr? nh?ng ngư?i là r?t quan tr?ng nhưng không ph?i thư?ng xuyên đư?c s? d?ng. Tài li?u đư?c ít quan tr?ng, ch?ng h?n như báo chí và t?p chí, b?n có th? lo?i b? d?a vào tu?i c?a h?.

B?n có th? nhanh chóng hoàn t?t quá tr?nh trong Outlook. B?n có th? t? chuy?n kho?n m?c c? thành m?t t?p tin lưu tr? b?ng cách nh?n vào Lưu tr? trên các Tệp đơn, ho?c b?n có th? có các m?c c? s? t? đ?ng chuy?n giao b?i b?ng cách s? d?ng AutoArchive. Kho?n m?c đư?c coi là c? khi h? đ?n tu?i b?n ch? đ?nh. V?i AutoArchive, b?n có th? xóa ho?c di chuy?n kho?n m?c c?. Outlook có th? lưu t?t c? các lo?i m?t hàng, nhưng nó ch? có th? xác đ?nh t?p tin đư?c lưu tr? trong m?t thư m?c e-mail, ch?ng h?n như m?t Microsoft Excel b?ng tính ho?c m?t Microsoft Word tài li?u đư?c đính kèm vào thư đi?n t?. M?t t?p không đư?c lưu tr? trong m?t c?p thư không th? đư?c lưu tr?.

AutoArchive là m?t quá tr?nh hai bư?c. Trư?c tiên, b?n b?t AutoArchive. Th? hai, b?n đ?t thu?c tính AutoArchive cho m?i thư m?c mà b?n mu?n lưu tr?.

? m?c đ? thư m?c, b?n có th? xác đ?nh m?c nào đư?c lưu tr?, và như th? nào thư?ng h? đư?c lưu tr?. B?n có th? t? đ?ng lưu thư m?c riêng l? ho?c b?n có th? c?u h?nh m?c đ?nh AutoArchive cài đ?t cho t?t c? các thư m?c và sau đó c?u h?nh cài đ?t AutoArchive cho c?p cá nhân mà b?n không mu?n s? d?ng m?c đ?nh AutoArchive thi?t đ?t. AutoArchive quá tr?nh ch?y t? đ?ng m?i khi b?n b?t đ?u Outlook. Outlook s? ki?m tra các tính ch?t AutoArchive c?a m?i thư m?c theo ngày, và di chuy?n kho?n m?c c? vào t?p tin lưu tr?. Kho?n m?c trong c?p kho?n m?c đ? xóa xóa.

M?t s? thư m?c Outlook đư?c thi?t l?p v?i AutoArchive b?t ngày. Các thư m?c này và th?i gian l?o hóa m?c đ?nh c?a h? là l?ch (6 tháng), Nhi?m v? (6 tháng), t?p chí (6 tháng), kho?n m?c đ? g?i (2 tháng) và kho?n m?c đ? xóa (2 tháng). Các thư m?c h?p thư đ?n, ghi chú, đ?a ch? liên l?c và b?n th?o không có AutoArchive kích ho?t t? đ?ng. C?p liên h? không th? đư?c thi?t l?p đ? AutoArchive và không có m?t b?t đ?ng s?n lưu tr?.

Lưu tr? vs. xu?t kh?u

Khi b?n lưu tr?, các m?c g?c đư?c sao chép vào kho lưu tr? t?p tin, và sau đó xoá kh?i c?p hi?n th?i. C?u trúc thư m?c hi?n có c?a b?n đư?c duy tr? trong t?p tin lưu tr? m?i c?a b?n. N?u có m?t thư m?c ph? huynh trên các thư m?c b?n đ? ch?n đ? lưu tr?, c?p cha m? đư?c t?o ra trong các t?p tin lưu tr?, nhưng m?c trong thư m?c chính không đư?c lưu tr?. B?ng cách này, m?t gi?ng h?t nhau c?u trúc thư m?c t?n t?i gi?a các t?p tin lưu tr? và h?p thư c?a b?n. Thư m?c có trái t?i ch? sau khi đư?c lưu tr?, ngay c? khi h? đang có s?n ph?m nào.

Khi b?n xu?t kh?u, các m?c g?c s? đư?c sao chép vào t?p tin xu?t kh?u, nhưng không đư?c g? b? t? c?p hi?n th?i. Ngoài ra, b?n ch? có th? lưu tr? m?t t?p tin lo?i, m?t t?p thư m?c cá nhân, nhưng b?n có th? xu?t kh?u nhi?u lo?i t?p.

Khi b?n xu?t kh?u, nó thay đ?i ngày tháng trong các h? sơ. Đây là đ?c bi?t quan tr?ng trong trư?ng h?p nơi e-thư m?c đ? có ngày Sent đ?t l?i đ?n nay xu?t kh?u.

B?t AutoArchive

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, và sau đó b?m vào các Khác tab.
 2. Nh?p vào AutoArchive.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các AutoArchive m?i ki?m tra h?p, và sau đó xác đ?nh m?c đ? thư?ng xuyên AutoArchive x? l? s? ch?y b?ng cách g? m?t s? trong nh?ng ngày h?p.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Nh?c trư?c khi AutoArchive h?p ki?m tra, n?u b?n mu?n đư?c thông báo trư?c khi các m?c có lưu tr?.
 5. Trong các T?p tin lưu tr? m?c đ?nh h?p, g? tên t?p cho các b?n ghi lưu tr? đư?c chuy?n giao đ?n, ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t ch?n t? danh sách.
 6. Nh?p vào Ok hai l?n đ? đóng Tuỳ chọn.
Bây gi? mà b?n đ? b?t AutoArchive, b?n ph?i thi?t l?p Thu?c tính AutoArchive cho m?i thư m?c.

Đ?t thu?c tính AutoArchive cho m?t thư m?c

 1. Trong các Danh sách c?p, b?m chu?t ph?i vào thư m?c mà b?n mu?n AutoArchive, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn phím t?t.
 2. B?m vào các AutoArchive tab.
 3. Thi?t l?p AutoArchive cho c?p này, nh?n vào đây đ? ch?nS?ch s? ra m?c t? c? hơn.
 4. Đ? xác đ?nh khi m?c nên đư?c t? đ?ng chuy?n vào t?p tin lưu tr?, g? m?t s? trong nh?ng Tháng h?p.
 5. Đ? ch? đ?nh m?t t?p tin cho các b?n ghi lưu tr? đư?c chuy?n giao đ?, b?m Di chuy?n kho?n m?c c?.
 6. Trong các Di chuy?n kho?n m?c c? h?p, lo?i m?t t?p tin đ?t tên cho các m?c mà lưu tr?, ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t đ? ch?n t? danh sách và b?m Ok.
LƯU ?: B?n ph?i kích ho?t AutoArchive đ?u tiên. Cho bi?t thêm thông tin xem ph?n "Đ? bi?n trên AutoArchive".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? AutoArchive, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Outlook trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i Làm th? nào tôi làm lưu tr? trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 239652 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbautomation kbhowto kbmt KB239652 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:239652

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com