?Tie?saistes aktiviz?cija netika veiksm?gi pabeigta, jo produkta atsl?ga sist?mas Mac 2011 Office lietojumprogramm?m tika lietota vair?k rei?u, nek? paredz?ts?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2390723 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot aktiviz?t sist?m? Mac 2011 Microsoft Office lietojumprogrammas, tiek sa?emts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.

Tie?saistes aktiviz?cija netika veiksm?gi pabeigta, jo produkta atsl?ga tikai lietota vair?k rei?u, nek? paredz?ts.
Noklik??iniet uz Go Back (Doties atpaka?), p?rliecinieties, ka esat ievad?jis pareizu produkta atsl?gu, un p?c tam v?lreiz noklik??iniet uz Activate (Aktiviz?t). Ja jums nav interneta savienojuma, varat aktiviz?t pa t?lruni.

IEMESLS

K??das zi?ojums tiek par?d?ts tad, ja ir patiess k?ds no t?l?k min?tajiem nosac?jumiem.

  • Tiek m??in?ts izmantot vienu un to pa?u produkta atsl?gu vair?kos datoros, t?d?j?di p?rsniedzot Microsoft programmat?ras licences nosac?jumos noteikto ierobe?ojumu. Microsoft programmat?ras licences nosac?jumi atrodas datora produkta instal?cijas map?. Noteikumos min?ts, ka atsevi??us produktus var aktiviz?t vair?kos datoros. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, tostarp uzzin?tu, cik datoros var instal?t produktu, skatiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.
  • Tiek b?tiski main?ta datora aparat?ra, piem?ram, instal?ta jauna RAM karte, video karte vai cita aparat?ra.
  • Tiek p?rformat?ts cietais disks.

RISIN?JUMSLicences inform?cija:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
?Home and Business 1PK ? licenc?ts 1 sist?mai Mac (1 lietot?jam).
?Home and Business 2PK ? licence 1 lietot?jam instal??anai 2 sist?m?s Mac.
?Home and Student 1PK ? licenc?ta lieto?anai m?j?s un studentiem 1 sist?m? Mac.
?Home and Student Family Pack ? licenc?ta lieto?anai m?j?s un studentiem 3 sist?m?s Mac vienai m?jsaimniec?bai.
?Academic versija ? licenc?ta kvalific?tai akad?miskai lieto?anai 1 sist?m? Mac.
?Ieg?d?joties karti ar 27 ciparu PIN kodu:
?Home and Business 2. pakotne ? licenc?ta 1 lietot?jam instal??anai 2 sist?m?s Mac.

Ja produkta aktiviz??anas skaits p?rsniedz Microsoft programmat?ras licences nosac?jumos noteikto aktiviz??anas skaita ierobe?ojumu (skatiet tabulu), j?ieg?d?jas papildu produkta kopijas. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

http://www.mactopia.com/

Lai uzzin?tu, cik rei?u var aktiviz?t produktu, skatiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus. Produkta versijas sada?? iepaz?stieties ar instal??anas un lieto?anas ties?b?m. Piem?ram, ja jums ir Office Home and Business 2011, skatiet 2. sada?u un iepaz?stieties ar 2. noda?u Uzst?d??anas un lieto?anas ties?bas. Lai skat?tu noteikumus, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes:

http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx

http://download.microsoft.com/Documents/UseTerms/Office%20for%20Mac_2011_English_9b97495f-e3b7-464c-bd3c-4959f0104e7e.pdf 
Ja iev?rojat Microsoft programmat?ras licences nosac?jumos nor?d?to aktiviz??anas rei?u skaitu, noklik??iniet uz pogas Aktiviz?t pa t?lruni, atlasiet atra?an?s vietu un p?c tam zvaniet uz par?d?to t?lru?a numuru. Piem?ram, klientiem ASV ir pieejams ??ds t?lru?a numurs: (866) 825-4797. Apvienot? karalist? ? (44) (203) 147-4930.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2521589

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2390723 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 2. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office for Mac 2011
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal KB2390723

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com