"Licenc?ta produkta" k??da, atverot lietojumprogrammu Office Professional Plus 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2390460 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
?aj? rakst? Office 2013 versija, skatiet2899838.

PROBL?MA

Atverot Office Professional Plus 2010. gada programmu, daudzi l?dzek?i ir atsp?joti. ?? probl?ma rodas, ja Office Professional Plus abonementa beigu datums ir beidzies un ir licenc?ta lietojumprogrammu.

Turkl?t var nov?rot k?du no ??m paz?m?m:
 • Kad programm? Office Professional Plus 2010 noklik??in?t uz faila un p?c tam noklik??iniet uz Pal?dz?ba, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:

  Nepiecie?ama produkta aktiviz?cija
 • Office Professional Plus 2010 programmas virsrakstjosl? tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:

  Licenc?ta produkta
 • P?c pierakst??an?s aktiviz?t Office Professional Plus 2010, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Atrasts neviens abonements

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja Office Professional Plus 2010 vairs nav licenc?ta.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet vienu vai vair?kas no ??m metod?m, k? nepiecie?ams.

1. metode: P?rliecinieties, vai ka attiec?g? lietot?js ir pie??irts Office Professional Plus licences Microsoft tie?saistes port?l?


 1. Pierakstieties pakalpojum? Office 365 port?ls k? administrat?vais lietot?js.
 2. Office 365 administr??anas p?rskats sada?? noklik??iniet uz lietot?jiem.
 3. Atlasiet lietot?js, kuram ir probl?ma.
 4. saska?? ar Licences pie??ir?ana, p?rbaudiet, vai ir atlas?ts Office Professional Plus .

2. metode: Aktiviz?t Office, izmantojot Office 365 organiz?cijas ID

Lai autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Autom?tisk? labo?ana"nor?d?t?s darb?bas. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi"nor?d?t?s darb?bas.

Autom?tisk? labo?ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogasLabot vai saites. P?c tam noklik??iniet uz palaist , failu lejupiel?de dialoglodzi?? un izpildiet vedn? Fix it .
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
??s probl?mas
Microsoft salabot 51006
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? radusies probl?ma.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Autom?tisk? labo?ana"emu?ru vai nos?tiet e-pasts zi?ojumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end


Labot patst?v?gi
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. P?rbaudiet, vai dator? ir instal?ta Office 2010 32 bitu vai 64 bitu versiju. Lai to izdar?tu, atveriet jebkuru Office 2010 programmu, noklik??iniet uz faila un p?c tam noklik??iniet uz pal?dz?bas. Office versiju, tiek par?d?ts blakus versijas numuram.
 2. Aizveriet visas Office 2010 programmas.
 3. Noklik??iniet uz S?kt, ierakstiet cmdS?kt mekl??anu, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 4. Komandu uzvedn? ierakstiet vienu no ??m komand?m un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  • Ja dator? darbojas 64 bitu sist?mas Windows 32 bitu versijas:
   "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /F
  • Ja esat darbojas Windows 32 bitu vai 64 bitu str?d?jat ar 64 bitu Windows:
   "%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /F
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3. metode: P?rliecinieties, vai sist?mas pulkste?a iestat?jumi

 1. P?rliecinieties, vai sist?mas datums un laiks ir iestat?ta pareizi. Izmanto?ana Ofici?lais ASV laiks resursu, p?rbaudiet, vai sist?mas pulkstenis ir pareizs.
 2. P?rliecinieties, vai ir pareizi iestat?ta laikapst?k?u josla.
 3. P?rliecinieties, vai ziemas / vasaras laika iestat?jumi ir pareizi konfigur?ts.
 4. Noklik??iniet uz S?kt, ierakstiet cmdS?kt mekl??anu, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Komandu uzvedn? ierakstiet vienu no ??m komand?m un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  • Ja dator? darbojas 64 bitu sist?mas Windows 32 bitu versijas:
   "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K
  • Ja esat darbojas Windows 32 bitu vai 64 bitu str?d?jat ar 64 bitu Windows:
   "%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K

4. metode: Atinstal?jiet un atk?rtoti instal?t Office 2010

 1. Atinstal?t Office 2010, izmantojot Microsoft noteikt to "atinstal?t Office lieto?ana autom?tiski noteikt to" sada?? K? atinstal?t vai no?emt programmu komplektu Microsoft Office 2010 rakst?.
 2. P?c labo?anas ir pabeigta, pierakstieties Microsoft Online Portal atk?rtoti instal?t Office 2010.
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2390460 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 17. augusts - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Office Professional Plus Subscription
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m kbfixme kbmsifixme kbmt KB2390460 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2390460

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com