Làm th? nào đ? t? đ?ng sao lưu t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân c?a b?n trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238782 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t? đ?ng sao lưu t?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) trong Microsoft Outlook 2002, Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Office Outlook 2007.

Thông tin thêm

T?p .pst ch?a t?t c? các đ?a phương thư Outlook m?c, ch?ng h?n như l?ch, h?p thư đ?n, nhi?m v?, m?c đ? g?i, h?p thư đi, m?c đ? xoá và t?o ngư?i dùng m?c tin thư thoại. T? đ?ng sao lưu các m?c tin thư thoại này, t?o đ?ng g?i lưu c?a t?p .pst.

Công c? Microsoft Outlook cá nhân m?c tin thư thoại Backup là m?t Outlook add-in mà t? đ?ng hóa quá tr?nh sao lưu. Công c? sao lưu m?c tin thư thoại cá nhân Microsoft Outlook làm vi?c v?i Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003 và Outlook 2007. Đ? t?i v? các add-in, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en
V?i các cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in, b?n có th? l?a ch?n c?a b?n .pst t?p tin b?n mu?n sao lưu và m?c đ? thư?ng xuyên b?n mu?n sao lưu.

M?i .pst t?p tin có ch?a t?t c? các m?c tin thư thoại Outlook c?a b?n. Đi?u này bao g?m h?p thư, l?ch và danh b?. B?n có th? có m?t t?p tin PST duy nh?t (thư?ng đư?c g?i là "Internet thư m?c" ho?c "Thư m?c cá nhân" trong cặp danh sách c?a b?n), nhưng b?n c?ng có th? có m?t b? sung .pst t?p tin mà b?n s? d?ng đ? lưu tr? ("thư m?c lưu tr?"). Các cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in cho phép b?n sao lưu b?t k? nh?ng t?p .pst.

Lưu ?Các cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in sao lưu ch? .pst t?p tin. N?u b?n có m?t h?p thư Microsoft Exchange Server, các máy ch? m?c tin thư thoại h?p thư đư?c sao lưu thư?ng xuyên b?i các quản trị viên máy phục vụ.Ngoài ra, công c? này ch? cung c?p thi?t đ?t cá nhân ngư?i dùng có th? đ?t c?u h?nh. V? v?y, chúng tôi làm không đư?c khuy?n cáo nó như là m?t doanh nghi?p gi?i pháp sao lưu.

Đ? s? d?ng các cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Trên menu t?p , b?m vào Backup.
 3. Nh?p vào Options và ch?n .pst t?p tin mà b?n mu?n sao lưu.
Đ? s? d?ng các cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in v?i Outlook 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?t c?u h?nh Outlook đ? cho phép các cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in đ? ch?y t? đ?ng khi thoát. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  2030523 Làm th? nào đ? cho phép cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in đ? làm vi?c v?i Outlook 2010

  Lưu ?Bư?c này ch? c?n đư?c th?c hi?n m?t th?i gian.
 2. B?t đ?u Outlook.
 3. Trên băng, clickthe Add-in tab.
 4. Nh?p vào nút ch?n m?t sao lưu .
 5. Nh?p vào Options và ch?n .pst t?p tin mà b?n mu?n sao lưu.
Các cá nhân m?c tin thư thoại sao lưu add-in có th? sao lưu t?p tin vào đ?a. Tuy nhiên, các add-in không th? cư .pst t?p tin trên nhi?u đ?a. Khi b?n thay đ?i tùy ch?n sao lưu, ch?n m?t v? trí lưu tr? có đ? không gian tr?ng đ? x? l? t?p .pst toàn b? c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 238782 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbbackup kbaddin kbhowto kbinfo kbmt KB238782 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 238782

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com