Raksta ID: 2387587 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas paz?me

Sa?emot e-pasta zi?ojumu, kam ir pievienots Office fails, tiek par?d?ts Office zi?ojums, ka fails ir boj?ts, un to nevar atv?rt. J?s, iesp?jams, sa?emsit t?l?k nor?d?tos k??das zi?ojumus.

Detaliz?ta k??das zi?ojuma inform?cija

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Excel:
?Fails ir boj?ts, un to nevar atv?rt.?

Word:
?Programm? Word rad?s k??da, m??inot atv?rt failu.?

PowerPoint:
?Programma PowerPoint atrada probl?mu ar <faila nosaukums> saturu. Programma PowerPoint var m??in?t labot prezent?ciju.?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Risin?jums

Lai nov?rstu k??du ??is fails ir boj?ts, un to nevar atv?rt?, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

Autom?tiska noklus?juma komponentu dro??bas iestat?jumu atiestat??ana

 1. Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, zem?k noklik??iniet uz Fix it att?la.
 2. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Labot nor?d?t?s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Nov?rst ?o probl?mu
  Microsoft Fix it 50784
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2


  Piez?mes.

  • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
  • Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t labo?anas failu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.
P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.

Labot patst?v?gi

Ja v?laties manu?li atiestat?t noklus?juma komponentu dro??bas iestat?jumus, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, mekl??anas lodzi?? ierakstiet dcomcnfg un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz dcomcnfg.
 2. Navig?cijas r?t? izv?rsiet Komponentu pakalpojumi, izv?rsiet Datori, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2895758
 3. Atveriet cilni Noklus?juma rekviz?ti un iestatiet ??das v?rt?bas:
  • noklus?juma autentifik?cijas l?menis: Savienot;
  • noklus?juma personific??anas l?menis: Identific?t

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2895759
 4. Noklik??iniet uz Labi.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o sada?u t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, l?dzu, sazinieties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? ?Autom?tisk? labo?ana? vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2387587 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
consumeroff2010track kbmsifixme kbfixme kbsmbportal KB2387587

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com