B?n g?p nghèo âm thanh ho?c video ch?t lư?ng trong Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2386655 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t h?i ngh? Microsoft Lync Online ho?c th?c hi?n cu?c g?i căn ngang căn ngang nhau đ?, ch?t lư?ng âm thanh ho?c video có th? đư?c hay thay đ?i, tinny ho?c ch?m tr?. Đi?u này gây ra các cu?c h?p ho?c cu?c g?i đ?n đư?c không s? d?ng đư?c.

GI?I PHÁP

Có các công c? mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh ngu?n g?c c?a v?n đ?.

Trong Microsoft Lync 2010 và Microsoft Lync 2013, b?n có th? s? d?ng gi?ng nói và video ch?t lư?ng ch? s? đ? xác đ?nh như th? nào t?t b?n đang nghe hay xem. Ch? s? m?i đư?c hi?n th? trong c?a s? h?i tho?i cho b?n bi?t khi đi?u ki?n là hi?n t?i có th? ?nh hư?ng đ?n ch?t lư?ng gi?ng nói ho?c cu?c g?i video. Nh?ng đi?u ki?n này có th? bao g?m nghèo m?ng k?t n?i, k?t n?i m?ng băng thông th?p ho?c t?m nh?n th?p ch?t lư?ng âm thanh t? m?t thi?t b? c? th?. Trong t?nh hu?ng mà trong đó b?n tr?i nghi?m ch?t lư?ng âm thanh t?m nh?n th?p, b?m vào các ch? s? đ? hi?n th? các l? do có th? cho v?n đ? âm thanh và liên k?t v?i ngu?n tài nguyên có liên quan.

Lync 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a vioce và video ch?t lư?ng ch? s? trong Lync 2010


Lync 2013

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a vioce và video ch?t lư?ng ch? s? trong Lync 2013


Như là m?t phương châm chung, đ? kh?c ph?c s? c? k?ch b?n trong đó b?n g?p nghèo âm thanh ho?c video ch?t lư?ng trong m?t h?i ngh? tr?c tuy?n Lync, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong m?t trình duyệt Web, tr?nh duy?t đ?n URL công c? Office 365 Lync tr?c tuy?n giao thông v?n t?i đáng tin c?y IP thăm d? (TRIPP) là g?n nh?t v?i v? trí th?c t? c?a ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào B?t đ?u th? nghi?m:
  Sau khi công c? hoàn t?t, ki?m tra các đ? th? sau đây và s? li?u th?ng kê đư?c t?o ra b?i công c?. D? li?u này có th? cho bi?t k?t n?i ho?c các v?n đ? băng thông v?i b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync.
  • Th? nghi?m phương ti?n truy?n thông truy c?p
   Th? nghi?m phương ti?n truy?n thông truy c?p đ? ki?m ch?ng r?ng máy tính khách hàng có th? k?t n?i v?i các Lync tr?c tuy?n máy phục vụ phương tiện qua c?ng 3478 ngư?i (UDP). N?u th? nghi?m không thành công, ki?m tra quy t?c đ?nh tuy?n tư?ng l?a đ? đ?m b?o r?ng c?ng 3478 ngư?i trên UDP là m? c?a cho các k?t n?i đ?n và đi.

   N?u c?ng này b? ch?n, tri?u ch?ng mà b?n g?p ph?i bao g?m cu?c g?i âm thanh/video không k?t n?i, chia s? màn h?nh máy tính và các tính năng c?ng tác khác không k?t n?i, và h?i ngh? tham gia th?t b?i.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a phương ti?n truy?n thông truy c?p k?t qu? xét nghi?m
  • Các bài ki?m tra AudioVideo - lowerbound và AudioVideo - upperbound

   N?u AudioVideo - lowerbound và AudioVideo - upperbound Test th?t b?i, h?y ki?m tra cho dù c?ng 50.000 thông qua 59,999 (UDP) đang m? tư?ng l?a c?a m?ng. Công c? không th? ki?m tra t?t c? các c?ng trong ph?m vi. Nó gi? đ?nh r?ng n?u lowerbound c?ng và upperbound c?ng đang m?, các c?ng đang ? gi?a lowerbound và upperbound c?ng là c?ng có kh? năng m?.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Màn h?nh ?nh ch?p c?a k?t qu? xét nghi?m cho AudioVideo - lowerbound và AudioVideo - upperbound
  • T?i v? và t?i lên t?c đ?

   T?i v? và t?i lên t?c đ? có th? ?nh hư?ng đ?n ch?t lư?ng c?a k?t n?i âm thanh/video ho?c các tính năng c?ng tác. N?u t?c đ? t?i v? ho?c t?i lên là ít hơn 1 Mbps, ch?t lư?ng âm thanh/video có th? đư?c suy thoái. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u băng thông, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
   Cách s? d?ng phương ti?n truy?n thông lưu lư?ng truy c?p m?ng

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a k?t qu? xét nghi?m cho t?i v? và t?i lên t?c đ?
  • Th? nghi?m VoIP

   Voice over IP (VoIP) văn b?n ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng k?t n?i đ? m?t th?i gian ph?n ?ng tr?n v?ng phù h?p và xác nh?n s? đ?ng b? b?n ghi d?ch v?. N?u t? l? ph?n ?ng cho m?i gói tin thay đ?i quá nhi?u, ho?c m?t quá nhi?u gói, k?t n?i âm thanh/video có th? đư?c h?t ho?ng kinh hai ho?c hay thay đ?i. K?t n?i có trên 5 ms jitter ho?c hơn 2 ph?n trăm gói b? m?t có th? g?p ph?i thoái hóa nghiêm tr?ng ch?t lư?ng âm thanh, video ho?c ?ng d?ng chia s?. Chuy?n đ?i sang k?t n?i phù h?p hơn ho?c gi?m s? lư?ng các bư?c nh?y trong tuy?n đư?ng có th? gi?i quy?t v?n đ? này.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a k?t qu? xét nghi?m VOIP
  • Trang tóm t?t

   Trang tóm t?t cho th?y các k?t qu? t? t?t c? các bài ki?m tra. N?u b?t k? các ch? s? trạm đậu màu vàng ho?c màu đ?, k?t n?i Lync Online có th? đư?c suy thoái ho?c có th? th?t b?i.


   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a trang tóm t?t


   Ví d?, k?t qu? xét nghi?m sau đây cho th?y m?t ch? báo t?nh tr?ng màu vàng cho Th?ng nh?t c?a b?n ghi d?ch v?, và đi?u này có th? gây ra b? h?ng ch?t lư?ng âm thanh ho?c video.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a k?t qu? xét nghi?m, Đang hi?n th? m?t ch? báo t?nh tr?ng màu vàng
 2. Xác đ?nh cho dù máy tính đang s? d?ng m?t kết nối Internet có dây ho?c không dây. K?t n?i dây có th? cung c?p thêm băng thông và s? ?n đ?nh trong h?u h?t trư?ng h?p và nên là ưa thích c?a các phương pháp k?t n?i n?u lo?i k?t n?i là có s?n. Ngoài ra, xem xét vi?c t?t b?t k? ăng-ten không dây đ? tránh k?t n?i thông qua k?t n?i không dây.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng âm thanh/video thi?t b? đang đư?c s? d?ng ch?p thu?n và đư?c ch?ng nh?n đ? làm vi?c v?i Lync 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet: USB thi?t b? ngo?i vi
 4. Ch?n thi?t b? chính xác, và đ?m b?o r?ng âm lư?ng ghi âm là ? m?c đ? thích h?p. Trong khu v?c trên bên ph?i c?a c?a s?, nh?p vào bi?u tư?ng bánh răng, b?m công c?, b?m vào tu? ch?n, và sau đó b?m vào Thi?t b? âm thanh. Xác minh r?ng thi?t b? phù h?p đư?c ch?n.

  Đi?u ch?nh cácMicrothanh trư?t đ? lư?ng b?n mu?n. Nói chuy?n ? m?c đ? b?nh thư?ng gi?ng nói c?a b?n. Các ch? s? nên không cao hơn đi?m midway.

THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này có th? x?y ra v? nhi?u l? do, ch?ng h?n như đ? tr? m?ng, video ho?c âm thanh đi?u khi?n c?u h?nh v?n đ?, ho?c các v?n đ? c?u h?nh thi?t b?.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2386655 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365p o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2386655 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2386655

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com