Làm th? nào đ? thúc đ?y và demote b? ki?m soát mi?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238369 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thúc đ?y ho?c demote m?t tên mi?n b? đi?u khi?n đ?n m?t máy ch? đ?c l?p trong Windows 2000. M?t máy ch? đ? thúc đ?y m?t đi?u khi?n vùng là quá tr?nh cài đ?t d?ch v? Active Directory ngày máy ch? đó. Lo?i b? demoting đi?u khi?n vùng Active Directory và thi?t b? chuy?n m?ch đ? s? d?ng m?t đ?a phương ngư?i dùng h? th?ng tài kho?n (UAS). Trư?c khi m?t máy ch? đ? thúc đ?y m?t đi?u khi?n vùng, b?n ph?i đ?nh c?u trúc c?a b?n đ? phù h?p v?i t?t nh?t c?a b?n nhu c?u t? ch?c và m?ng topo. Ngư?i qu?n tr? có sau đây tùy ch?n khi qu?ng bá m?t h? ph?c v? lên b? ki?m soát mi?n:
 • Cài đ?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t m?i r?ng
 • Cài đ?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t tên mi?n m?i cây
 • Cài đ?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t đ?a tr? m?i tên mi?n
 • Cài đ?t m?t b? đi?u khi?n thêm tên mi?n trong m?t tên mi?n cây
 • Lo?i b? thư m?c ho?t đ?ng t? b? ki?m soát mi?n
D?ch v? h? th?ng tên mi?n (DNS) là m?t ph?n c?a Active Directory cho đ? phân gi?i tên. DNS đ?nh ngh?a không gian tên Windows 2000 và là r?t linh ho?t. Đ? có thêm thông tin v? DNS yêu c?u và cài đ?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237675 Thi?t l?p h? th?ng tên mi?n cho ho?t đ?ng thư m?c
Sau khi b?n l?p k? ho?ch c?u h?nh c?a b?n và quy?t đ?nh tùy ch?n b?n s? s? d?ng trong quá tr?nh xúc ti?n, s? d?ng các bư?c trong các thích h?p ph?n dư?i đây. Nh?ng ph?n này hư?ng d?n ngư?i qu?n tr? thông qua các xúc ti?n tr?nh.

Cài đ?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t khu r?ng New

LƯU ?: B?n ph?i cài đ?t m?t máy ch? DNS t?i m?t s? đi?m trư?c ho?c trong các xúc ti?n tr?nh. Sau khi máy tính đư?c thăng lên b? ki?m soát mi?n, nó đăng k? d?ch v? trong DNS cho phép Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) truy v?n đư?c th?c hi?n đ?i v?i thư m?c vào đó đi?u khi?n vùng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? cài đ?t Active Directory. Nh?p vàoTi?p theo.
 3. Thu?t s? cài đ?t Active Directory đ? yêu c?u m?t lo?t câu h?i đ? xác đ?nh vai tr? máy ch? này s? có. B?i v? b?n là cài đ?t máy ch? này là đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong r?ng, nh?p vàoĐi?u khi?n vùng cho m?t tên mi?n m?i.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. B?i v? b? đi?u khi?n tên mi?n này c?ng s? là ngư?i đ?u tiên b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n m?i cây, b?m T?o m?t tên mi?n m?i cây.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. B?i v? đi?u này s? là đi?u khi?n vùng đ?u tiên ? m?i r?ng, nó s? là đ?u tiên tên mi?n trong t? ch?c c?a b?n. Nh?p vào Tạo a new r?ng c?a mi?n cây.
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trong các Tên mi?n m?i màn h?nh, g? tên DNS cho tên mi?n m?i c?a b?n trong các h?nh th?c m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (ví d?: Microsoft.com).
 10. Trong các Tên NetBIOS mi?n màn h?nh, các Tên NetBIOS h?p dân cư v?i ph?n đ?u c?a b?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n (ví d?: MICROSOFT).
 11. Các V? trí cơ s? d? li?uNh?t k? v? trí h?p dân cư v?i các v? trí m?c đ?nh (Rootdrive\Winnt\Ntds). Cho hi?u su?t t?t nh?t và recoverability, lưu tr? các cơ s? d? li?u và các b?n ghi vào m?t đ?a c?ng riêng bi?t. Thay đ?i các Nh?t k? v? trí giá tr? vào m?t đ?a c?ng.
 12. Nh?p vào Ti?p theo.
 13. Trong các Chia s? h? th?ng kh?i lư?ng màn h?nh, v? trí m?c đ?nh c?a Rootdrive\Winnt\Sysvol là ch?p nh?n đư?c khi kh?i lư?ng s? d?ng h? th?ng t?p NTFS. Đi?u này là b?t bu?c cho thư m?c Sysvol.
 14. Nh?p vào Ti?p theo.
 15. N?u b?n không có m?t máy ch? DNS có s?n, m?t "The wizard không th? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS x? l? tên Miền Tên đ? xác đ?nh n?u nó h? tr? C?p Nh?t đ?ng. Xác nh?n c?a b?n DNS c?u h?nh, ho?c cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? DNS trên máy tính này "tin nh?n xu?t hi?n.
 16. Nh?p vào Ok.
 17. Trong các C?u h?nh DNS màn h?nh, b?m vào Có, cài đ?t và c?u h?nh DNS trên đây máy tính (khuy?n cáo).
 18. Nh?p vào Ti?p theo.
 19. Trong các Windows NT 4.0 RAS Server màn h?nh, ch?n hay không b?n mu?n cho phép truy nh?p t? xa D?ch v? (RAS) truy c?p vào h? ph?c v? này. Nh?p vào Ti?p theo.
 20. Trong các D?ch v? thư m?c ch? đ? Khôi ph?c m?t kh?u qu?n tr? màn h?nh, ch? đ?nh m?t m?t kh?u qu?n tr? viên đ? s? d?ng khi b?n b?t đ?u máy tính trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c. B?n s? d?ng d?ch v? thư m?c Khôi ph?c l?i ch? đ? khi b?n c?n ph?i khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u Active Directory.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n b?n nh? m?t kh?u này, ho?c b?n không th? khôi ph?c Ho?t đ?ng thư m?c n?u c?n thi?t.
 21. Trong các Tóm tắt màn h?nh, xác nh?n l?a ch?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 22. Ki?m ch?ng r?ng Active Directory đư?c cài đ?t b?i xem các tin nh?n trên màn h?nh. Sau khi Active Directory đư?c cài đ?t, b?m vào K?t thúc đ? đóng thu?t s?.
 23. Khởi động lại máy tính.

Cài đ?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t r?ng hi?n có

LƯU ?: Thi?t k? không gian tên c?a b?n s? xác đ?nh có hay không b?n cài đ?t và c?u h?nh d?ch v? DNS trên máy tính này. N?u các thi?t đ?t TCP/IP đư?c c?u h?nh đúng đ? tr? đ?n m?t máy ch? DNS hi?n có, b?n không c?n ph?i cài đ?t d?ch v? DNS trên máy ch? này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? cài đ?t Active Directory. Nh?p vàoTi?p theo.
 3. Thu?t s? cài đ?t Active Directory đ? yêu c?u m?t lo?t câu h?i đ? xác đ?nh vai tr? máy ch? này s? có. B?i v? b?n là cài đ?t máy ch? này là đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong r?ng, nh?p vàoĐi?u khi?n vùng cho m?t tên mi?n m?i.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. B?i v? b? đi?u khi?n tên mi?n này c?ng s? là ngư?i đ?u tiên b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n m?i cây, b?m T?o m?t tên mi?n m?i cây.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. B?i v? đi?u này s? không là đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong các New forest, nó s? không là tên mi?n đ?u tiên trong t? ch?c c?a b?n. Nh?p vàoĐ?t cây này tên mi?n m?i trong m?t r?ng hi?n có.
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Màn h?nh k? ti?p s? nh?c cho thông tin đăng nh?p m?ng. Lo?i các tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên vùng cho trương m?c đ? s? d?ng cho thao tác này. Các tài kho?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ?y đ?. Tên mi?n có th? trong các h?nh th?c c?a m?t tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN).
 10. Trong các M?i tên mi?n cây màn h?nh, g? tên DNS cho tên mi?n m?i c?a b?n trong các h?nh th?c m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (ví d?: Microsoft.com).
 11. Trong các Tên NetBIOS mi?n màn h?nh, các Tên NetBIOS h?p dân cư v?i ph?n đ?u c?a b?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n (ví d?: MICROSOFT).
 12. Các V? trí cơ s? d? li?uNh?t k? v? trí h?p dân cư v?i các v? trí m?c đ?nh (Rootdrive\Winnt\Ntds). Cho hi?u su?t t?t nh?t và recoverability, lưu tr? các cơ s? d? li?u và các b?n ghi vào m?t đ?a c?ng riêng bi?t. Thay đ?i các Nh?t k? v? trí giá tr? vào m?t đ?a c?ng.
 13. Nh?p vào Ti?p theo.
 14. Trong các Chia s? h? th?ng kh?i lư?ng màn h?nh, v? trí m?c đ?nh c?a Rootdrive\Winnt\Sysvol là ch?p nh?n đư?c khi kh?i lư?ng s? d?ng h? th?ng t?p NTFS. Đi?u này là b?t bu?c cho thư m?c Sysvol.
 15. Nh?p vào Ti?p theo.
 16. N?u b?n không có m?t máy ch? DNS có s?n, m?t "The wizard không th? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS x? l? tên Miền Tên đ? xác đ?nh n?u nó h? tr? C?p Nh?t đ?ng. Xác nh?n c?a b?n DNS c?u h?nh, ho?c cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? DNS trên máy tính này "tin nh?n xu?t hi?n.
 17. Nh?p vào Ok.
 18. Trong các C?u h?nh DNS màn h?nh, b?m vào Có, cài đ?t và c?u h?nh DNS trên đây máy tính (khuy?n cáo).
 19. Nh?p vào Ti?p theo.
 20. Trong các Windows NT 4.0 RAS Server màn h?nh, ch?n hay không b?n mu?n cho phép truy nh?p t? xa D?ch v? (RAS) truy c?p vào h? ph?c v? này. Nh?p vào Ti?p theo.
 21. Trong các D?ch v? thư m?c ch? đ? Khôi ph?c m?t kh?u qu?n tr? màn h?nh, ch? đ?nh m?t m?t kh?u qu?n tr? viên đ? s? d?ng khi b?n b?t đ?u máy tính trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c. B?n s? d?ng d?ch v? thư m?c Khôi ph?c l?i ch? đ? khi b?n c?n ph?i khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u Active Directory.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n b?n nh? m?t kh?u này, ho?c b?n không th? khôi ph?c Ho?t đ?ng thư m?c n?u c?n thi?t.
 22. Trong các Tóm tắt màn h?nh, xác nh?n l?a ch?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 23. Ki?m ch?ng r?ng Active Directory đư?c cài đ?t b?i xem các tin nh?n trên màn h?nh. Sau khi Active Directory đư?c cài đ?t, b?m vào K?t thúc đ? đóng thu?t s?.
 24. Khởi động lại máy tính.

Cài đ?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t tên mi?n con m?i

LƯU ?: B?n ph?i đ? cài đ?t DNS đư?c c?u h?nh đúng trên các h? ph?c v? trư?c khi thúc đ?y nó vào b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n con. Trong các quá tr?nh xúc ti?n, máy ch? c?n ph?i gi?i quy?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n ph? huynh.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh DNS cho m?t tên mi?n con m?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255248Làm th? nào đ? t?o m?t tên mi?n con trong Active Directory và phân b? không gian tên DNS cho tên mi?n con
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? cài đ?t Active Directory. Nh?p vàoTi?p theo.
 3. Thu?t s? cài đ?t Active Directory đ? yêu c?u m?t lo?t câu h?i đ? xác đ?nh vai tr? máy ch? này s? có. B?i v? b?n là cài đ?t máy ch? này là đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong m?t tên mi?n m?i, nh?p vàoĐi?u khi?n vùng cho m?t tên mi?n m?i.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. B?i v? b? đi?u khi?n tên mi?n này c?ng s? là ngư?i đ?u tiên b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n con m?i, nh?p vào T?o ra m?t đ?a tr? m?i tên mi?n trong m?t tên mi?n hi?n có cây.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Màn h?nh k? ti?p s? nh?c cho thông tin đăng nh?p m?ng. Lo?i các tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên mi?n cho các tài kho?n đ? s? d?ng cho thao tác này. Các tài kho?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ?y đ?. Đ? cài đ?t m?t đ?a tr? tên mi?n, h?y đ?m b?o r?ng DNS đư?c c?u h?nh đúng đ? cho nó có th? t?m th?y các tên mi?n ph? huynh. N?u b?n có c?u h?nh DNS đúng và máy ch? đi?m đ?n các máy ch? DNS có ch?a tên mi?n đúng, các Miền m?c nh?p h?p có th? dư?i h?nh th?c m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n Tên.
 8. Trong các Cài đ?t tên mi?n con màn h?nh, g? tên DNS cho tên mi?n ph? huynh trong các h?nh th?c m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (ví d?: Microsoft.com).
 9. Trong các Tên mi?n con h?p, g? tên mi?n con (ví d?: tài chính). Nh?p vào Ti?p theo.
 10. Trong các Tên NetBIOS mi?n màn h?nh, các Tên NetBIOS h?p dân cư v?i ph?n đ?u c?a b?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n (ví d?: tài chính).
 11. Các V? trí cơ s? d? li?uNh?t k? v? trí h?p dân cư v?i các v? trí m?c đ?nh (Rootdrive\Winnt\Ntds). Cho hi?u su?t t?t nh?t và recoverability, lưu tr? các cơ s? d? li?u và các b?n ghi vào m?t đ?a c?ng riêng bi?t. Thay đ?i các Nh?t k? v? trí giá tr? vào m?t đ?a c?ng.
 12. Nh?p vào Ti?p theo.
 13. Trong các Chia s? h? th?ng kh?i lư?ng màn h?nh, v? trí m?c đ?nh c?a Rootdrive\Winnt\Sysvol là ch?p nh?n đư?c khi kh?i lư?ng s? d?ng h? th?ng t?p NTFS. Đi?u này là b?t bu?c cho thư m?c Sysvol.
 14. Nh?p vào Ti?p theo.
 15. N?u b?n không có m?t máy ch? DNS có s?n, m?t "The wizard không th? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS x? l? tên Miền Tên đ? xác đ?nh n?u nó h? tr? C?p Nh?t đ?ng. Xác nh?n c?a b?n DNS c?u h?nh, ho?c cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? DNS trên máy tính này "tin nh?n xu?t hi?n.
 16. Nh?p vào Ok.
 17. Trong các C?u h?nh DNS màn h?nh, b?m vào Có, cài đ?t và c?u h?nh DNS trên đây máy tính (khuy?n cáo).
 18. Nh?p vào Ti?p theo.
 19. Trong các Windows NT 4.0 RAS Server màn h?nh, ch?n hay không b?n mu?n cho phép truy nh?p t? xa D?ch v? (RAS) truy c?p vào h? ph?c v? này. Nh?p vào Ti?p theo.
 20. Trong các D?ch v? thư m?c ch? đ? Khôi ph?c m?t kh?u qu?n tr? màn h?nh, ch? đ?nh m?t m?t kh?u qu?n tr? viên đ? s? d?ng khi b?n b?t đ?u máy tính trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c. B?n s? d?ng d?ch v? thư m?c Khôi ph?c l?i ch? đ? khi b?n c?n ph?i khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u Active Directory.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n b?n nh? m?t kh?u này, ho?c b?n không th? khôi ph?c Ho?t đ?ng thư m?c n?u c?n thi?t.
 21. Trong các Tóm tắt màn h?nh, xác nh?n l?a ch?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 22. Ki?m ch?ng r?ng Active Directory đư?c cài đ?t b?i xem các tin nh?n trên màn h?nh. Sau khi Active Directory đư?c cài đ?t, b?m vào K?t thúc đ? đóng thu?t s?.
 23. Khởi động lại máy tính.

Cài đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung cho m?t tên mi?n hi?n có

LƯU ?: B?n ph?i đ? cài đ?t DNS đư?c c?u h?nh đúng trên các h? ph?c v? trư?c khi thúc đ?y nó vào b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n hi?n có. Trong th?i gian quá tr?nh xúc ti?n, máy ch? c?n ph?i gi?i quy?t các tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? cài đ?t Active Directory. Nh?p vàoTi?p theo.
 3. Thu?t s? cài đ?t active Directory đ? yêu c?u m?t lo?t câu h?i đ? xác đ?nh vai tr? máy ch? này s? có. B?i v? b?n là cài đ?t máy ch? này như m?t b? đi?u khi?n thêm tên mi?n trong m?t tên mi?n, nh?p vàoB? sung đi?u khi?n vùng cho m?t hi?n có Miền.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Màn h?nh k? ti?p s? nh?c cho thông tin đăng nh?p m?ng. Lo?i các tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên mi?n cho các tài kho?n đ? s? d?ng cho thao tác này. Các tài kho?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ?y đ?. Tên mi?n nên không có trong các h?nh th?c c?a m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n.
 6. Trong các B? sung đi?u khi?n vùng màn h?nh, h?y g? tên DNS cho tên mi?n hi?n có c?a b?n trong các h?nh th?c c?a m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (ví d?: Microsoft.com).
 7. Các V? trí cơ s? d? li?uNh?t k? v? trí h?p dân cư v?i các v? trí m?c đ?nh (Rootdrive\Winnt\Ntds). Cho hi?u su?t t?t nh?t và recoverability, lưu tr? các cơ s? d? li?u và các b?n ghi vào m?t đ?a c?ng riêng bi?t. Thay đ?i các Nh?t k? v? trí giá tr? vào m?t đ?a c?ng.
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trong các Chia s? h? th?ng kh?i lư?ng màn h?nh, v? trí m?c đ?nh c?a Rootdrive\Winnt\Sysvol là ch?p nh?n đư?c khi kh?i lư?ng s? d?ng h? th?ng t?p NTFS. Đi?u này là b?t bu?c cho thư m?c Sysvol.
 10. Nh?p vào Ti?p theo.
 11. N?u b?n không có m?t máy ch? DNS có s?n, m?t "The wizard không th? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS x? l? tên Miền Tên đ? xác đ?nh n?u nó h? tr? C?p Nh?t đ?ng. Xác nh?n c?a b?n DNS c?u h?nh, ho?c cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? DNS trên máy tính này "tin nh?n xu?t hi?n.
 12. Nh?p vào Ok.
 13. Trong các C?u h?nh DNS màn h?nh, b?m vào Có, cài đ?t và c?u h?nh DNS trên đây máy tính (khuy?n cáo).
 14. Nh?p vào Ti?p theo.
 15. Trong các Windows NT 4.0 RAS Server màn h?nh, ch?n hay không b?n mu?n cho phép truy nh?p t? xa D?ch v? (RAS) truy c?p vào h? ph?c v? này. Nh?p vào Ti?p theo.
 16. Trong các D?ch v? thư m?c ch? đ? Khôi ph?c m?t kh?u qu?n tr? màn h?nh, ch? đ?nh m?t m?t kh?u qu?n tr? viên đ? s? d?ng khi b?n b?t đ?u máy tính trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c. B?n s? d?ng d?ch v? thư m?c Khôi ph?c l?i ch? đ? khi b?n c?n ph?i khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u Active Directory.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n b?n nh? m?t kh?u này, ho?c b?n không th? khôi ph?c Ho?t đ?ng thư m?c n?u c?n thi?t.
 17. Trong giai đo?n sao nhân b?n c?a quá tr?nh khuy?n m?i đó là m?t l?a ch?n đ? nhân r?ng sau này. Có r?t nhi?u l? do đ? ch?n tùy ch?n này tùy ch?n (ví d?, n?u b?n đang s? d?ng m?t liên k?t ch?m ? gi?a c?a ngày và b?n mu?n ch? đ?i cho đ?n cu?i ngày).
 18. Ki?m ch?ng r?ng Active Directory đư?c cài đ?t b?i xem các tin nh?n trên màn h?nh. Sau khi Active Directory đư?c cài đ?t, b?m vào K?t thúc đ? đóng thu?t s?.
 19. Khởi động lại máy tính.

Lo?i b? thư m?c ho?t đ?ng t? b? ki?m soát mi?n

LƯU ?: Khi b? ki?m soát mi?n h? c?p, n?u nó không ph?i là cu?i cùng b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n, nó th?c hi?n m?t b?n sao cu?i cùng và sau đó chuy?n các vai tr? đ? m?t b? đi?u khi?n vùng. Như m?t ph?n c?a vi?c quá tr?nh, các ti?n ích Dcpromo lo?i b? d? li?u c?u h?nh cho tên mi?n b? đi?u khi?n t? Active Directory. D? li?u này có d?ng c?a m?t cài đ?t NTDS đ?i tư?ng này, t?n t?i như m?t đ?a tr? đ? đ?i tư?ng máy ch? trong ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? qu?n l?. Sau khi đi?u khi?n vùng h? c?p nó không c?n có Ho?t đ?ng thông tin thư m?c có s?n, và s? d?ng ngư?i qu?n l? tài kho?n an ninh (SAM) cơ s? d? li?u thông tin cơ s? d? li?u đ?a phương. N?u đi?u khi?n vùng là m?t Danh m?c toàn c?u, vai tr? đó không đư?c chuy?n giao cho m?t b? đi?u khi?n vùng. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i ch?n h?p ki?m trong ho?t đ?ng thư m?c các trang web và D?ch v? qu?n l? cho m?t b? đi?u khi?n vùng đ? ti?p nh?n các vai tr?.

N?u quá tr?nh vi?c không thành công v? l? do nào, b?n ph?i xóa b?ng tay siêu d? li?u này trong thư m?c. S? d?ng ti?n ích Ntdsutil.exe b?ng tay g? b? cài đ?t NTDS đ?i tư?ng. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Ntdsutil.exe, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216498 Lo?i b? ho?t đ?ng thư m?c d? li?u sau khi m?t vi?c không thành công
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? cài đ?t Active Directory. Nh?p vàoTi?p theo.
 3. Đó là m?t ki?m tra h?p trong các Lo?i b? thư m?c ho?t đ?ng màn h?nh. N?u máy tính này là đi?u khi?n vùng cu?i cùng trong các tên mi?n, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m. N?u không, b?m Ti?p theo.
 4. Trong màn h?nh ti?p theo, đ?t m?t kh?u cho các qu?n tr? viên trương m?c trên máy ch? sau khi Active Directory đư?c l?y ra. G? nhaán m?t kh?u trong các M?t kh?uXác nh?n m?t kh?u h?p, và sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trong các Tóm tắt màn h?nh, xem l?i và xác nh?n tùy ch?n b?n đ? ch?n, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Thu?t s? b?t đ?u quá tr?nh lo?i b? Active Directory t? h? ph?c v?. Sau khi k?t thúc quá tr?nh, m?t thông báo ch? ra r?ng ho?t đ?ng Thư m?c đ? đư?c g? b? kh?i máy tính.
 7. Nh?p vào K?t thúc đ? thoát kh?i thu?t s?.
 8. Khởi động lại máy tính.
LƯU ?: DNS Windows 2000-d?a severs nên đi?m đ? m?nh cho DNS trong các thu?c tính TCP/IP. N?u máy ch? này c?n ph?i x? l? tên t? c?a nó Cung c?p d?ch v? Internet (ISP), b?n ph?i c?u h?nh m?t ngành giao nh?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 238369 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB238369 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238369

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com