ID c?a bài: 238096
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t?t máy và kh?i đ?ng l?i v?n đ? trong Windows 98 Second Edition c? th?, không Microsoft Windows 98. Đ?i v?i thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? v?n đ? t?t Windows 98, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
202633 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? Shutdown Windows 98

THÔNG TIN THÊM

Khi Windows 98 Second Edition không t?t đúng cách, nó có th? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng (hàng) cho m?t vài phút trong khi thông đi?p sau s? đư?c hi?n th? trên màn h?nh:
Vui l?ng ch? trong khi máy tính c?a b?n t?t
Ho?c, b?n có th? xem ch? là m?t màn h?nh tr?ng và m?t con tr? nh?p nháy, hay máy tính c?a b?n có th? kh?i đ?ng l?i thay v? c?a t?t.

Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement

Microsoft đ? phát hành các Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement mà các đ?a ch? các v?n đ? t?t máy trên các máy tính c? th? c?u h?nh ph?n c?ng và ph?n m?m ch?y Windows 98 Second Edition. Nh?ng v?n đ? này bao g?m vi?c kh?i đ?ng l?i khi t?t các máy tính và máy tính treo trên t?t máy.

Microsoft khuy?n cáo sau các bư?c g? r?i đư?c nêu trong bài vi?t này. N?u, sau khi theo các bư?c đư?c nêu trong bài vi?t này, máy tính ti?p t?c tri?n l?m t?t v?n đ?, Microsoft đ? ngh? áp d?ng các b?n c?p nh?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Windows 98 Second Edition Shutdown b? sung, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239887 T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement
LƯU ?: Sau khi b?n áp d?ng các Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement, các Vô hi?u hóa nhanh Shutdown tùy ch?n không c?n đư?c li?t kê trên các Nâng cao tab trong Msconfig.exe.

Khắc phục sự cố

Thông tin v? x? l? s? c? v?n đ? t?t Windows 98 Second Edition, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
202633 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? Shutdown Windows 98

Nguyên nhân ph? bi?n c?a v?n đ? Shutdown

T?t máy v?n đ? trong Windows 98 Second Edition có th? đư?c gây ra b?i b?t k? v?n đ? sau đây:
 • Khóa s? đăng k? Fast Shutdown đư?c kích ho?t.
 • Đó là m?t t?p tin âm thanh thoát kh?i Windows b? hư h?i.
 • M?t chương tr?nh ho?c chương tr?nh ch?m d?t-và-lưu trú-resident (TSR) có th? không đóng m?t cách chính xác.
 • Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không tương thích, b? hư h?ng ho?c xung đ?t đư?c n?p.
 • Đó là m?t không tương thích nâng cao quy?n l?c qu?n l? (APM) ho?c thi?t l?p c?u h?nh nâng cao và s?c m?nh giao di?n (ACPI).
 • Đó là m?t thi?t l?p c?u h?nh cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng) không tương thích.
 • Máy tính ch?a đư?c c?u h?nh không chính xác ho?c h?ng ph?n c?ng.
 • Đó là m?t b? đi?u h?p video không đư?c gán m?t IRQ trong ch? đ? th?c.
LƯU ?: Windows 98 Second Edition bao g?m các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho ACPI, OnNow và APM. Ngoài ra, các m? nhanh Shutdown đư?c th?c hi?n v?i vi?c phát hành ban đ?u c?a Windows 98 đ? đư?c g? b? đ? h? tr? các tính năng m?i.

M?c dù Windows 98 Second Edition bao g?m nhi?u tr?nh đi?u khi?n m?i, không ph?i t?t c? các nhà s?n xu?t bên th? ba đ? có m?t cơ h?i đ? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng c?a h?. M?t s? máy tính hi?n có ho?c thi?t b? có th? yêu c?u m?t c?p nh?t BIOS ho?c tr?nh đi?u khi?n thi?t b? h? tr? đ?y đ? Windows 98 Second Edition.

V?n đ? đ? bi?t

IRQ ch? đ?o

Tùy ch?n này cho phép m?t s? thi?t b? PCI đ? chia s? đư?ng yêu c?u cùng m?t ng?t (IRQ). N?u BIOS không ph?i là hoàn toàn tuân th?, tùy ch?n này có th? gây ra máy tính c?a b?n không ph?i t?t đúng cách, th?m chí n?u hai ho?c nhi?u thi?t b? không chia s? m?t IRQ. Đ? vô hi?u hoá PCI xe bu?t IRQ Steering, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m vào H? th?ng thi?t b?.
 3. B?m đúp Xe bu?t PCI, và sau đó b?m Xóa các S? d?ng IRQ ch? đ?o h?p ki?m tra trên các IRQ ch? đ?o tab.
 4. Nh?p vào Ok, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 5. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, c? g?ng đ? t?t máy tính c?a b?n m?t l?n n?a.
N?u máy tính c?a b?n t?t thành công, b?n có th? c?n ph?i thay đ?i c?u h?nh BIOS ho?c b?n có th? c?n m?t c?p nh?t BIOS. Thông tin v? làm th? nào đ? làm như v?y, liên h? v?i h?ng ch? t?o BIOS.

Ti?p t?c vào v?ng và m?ng LAN

Vô hi?u hoá tính năng "Ti?p t?c vào v?ng và LAN" trong BIOS c?a máy tính có th? gi?i quy?t m?t s? v?n đ? liên quan đ?n t?t máy. Thông tin v? làm th? nào đ? làm như v?y, liên l?c v?i máy tính c?a b?n ho?c nhà s?n xu?t BIOS.

Plug and Play BIOS

Giao trong m?t s? trư?ng h?p, BIOS và Windows có th? không ti?p đúng v?i ph?n c?ng máy tính trong quá tr?nh t?t máy. B?n có th? c?u h?nh Windows 98 Second Edition đ? b? qua s? hi?n di?n c?a m?t Plug and Play BIOS và giao ti?p tr?c ti?p v?i ph?n c?ng.

LƯU ?: S? d?ng phương pháp này cho m?c đích ch? th? nghi?m. Đ? l?i c?m là ch?y BIOS vô hi?u hóa có th? gây ra m?t s? ph?n c?ng ng?ng ho?t đ?ng.

Đ? c?u h?nh Windows không s? d?ng c?m và chơi BIOS:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và b?m và gi? phím CTRL cho đ?n khi b?n th?y Windows 98 Kh?i đ?ng tr?nh đơn.
 2. Ch?n D?u nh?c l?nh.
 3. G? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh:
  CD \windows\system
 4. Đ?i tên các t?p tin Bios.vxd đ? Bios.old.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 6. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i, c? g?ng t?t Windows.
N?u máy tính t?t m?t cách chính xác, h? th?ng BIOS có kh? năng đóng góp cho v?n đ? t?t máy. Liên h? v?i các bo m?ch ch? ho?c BIOS nhà s?n xu?t m?t c?p nh?t nh?t có th?.

Đ? thêm thông tin v? máy tính c?a b?n BIOS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299697 T?ng máy tính Basic đ?u vào/đ?u ra h? th?ng t?ng quan

NVRAM/ESCD

Không có thi?t đ?t c? th? cho cách BIOS và Windows tương tác trong quá tr?nh kh?i đ?ng và t?t máy. Đ? ki?m tra này, vô hi?u hóa tính năng C?p Nh?t b? nh? NVRAM/ESCD đ? xác đ?nh n?u làm như v?y gi?i quy?t v?n đ? t?t máy. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m đúp vào H? th?ng thi?t b?.
 3. Nh?p vào Plug and Play BIOS, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Vô hi?u hóa b? nh? NVRAM / ESCD C?p Nh?t h?p ki?m tra trên các Thiết đặt tab.
 4. Nh?p vào Ok, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 5. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, c? g?ng đ? t?t máy tính c?a b?n m?t l?n n?a.

Nhanh Shutdown Registry Key đư?c kích ho?t

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng c?a Microsoft bao g?m m?t tùy ch?n đ? vô hi?u hóa nhanh t?t máy. N?u tùy ch?n này không đư?c thi?t l?p trong Windows 98 Second Edition, máy tính c?a b?n có th? kh?i đ?ng l?i thay v? c?a t?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i các giá tr? d? li?u FastReboot t? 1-0 ? khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
LƯU ?: Sau khi b?n áp d?ng các Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement, các Vô hi?u hóa nhanh Shutdown tùy ch?n không c?n đư?c li?t kê trên các Nâng cao tab trong Msconfig.exe.

Chương tr?nh ch?ng vi-rút

N?u b?n có chương tr?nh ch?ng vi-rút mà đư?c c?u h?nh đ? quét ? đ?a m?m c?a b?n khi b?n t?t máy tính c?a b?n, máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231666 Ch?ng vi-rút chương tr?nh máy tính nguyên nhân đ? Stop đáp ?ng khi b?n t?t

Thay th? t?p Configmg.vxd

Microsoft đ? tr? thành nh?n th?c đư?c r?ng m?t s? khách hàng đ? thay th? các phiên b?n Windows 98 Second Edition c?a các t?p tin Configmg.vxd v?i phiên b?n Windows 98 đ?n đ?a ch? các v?n đ? t?t máy. Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n không làm đi?u này. Đây là m?t k?ch b?n chưa đư?c ki?m tra mà có th? d?n đ?n thông báo gây t? vong l?i, sai sót CPI và th?t b?i ph?n c?ng. Windows 98 Second Edition Shutdown b? sung phát hi?n cho dù b?n thích h?p c?a các t?p tin Configmg.vxd đư?c cài đ?t, và thay th? b?t k? phiên b?n trư?c đó v?i các phiên b?n Windows 98 Second Edition.Ch?c năng th?c hi?n trong quá tr?nh Shutdown

Windows 98 Second Edition c? g?ng th?c hi?n nhi?u ch?c năng trong quá tr?nh t?t máy, bao g?m:
 • Hoàn thành t?t c? các đ?a vi?t ch?c năng.
 • Flushing b? nh? cache c?a đ?a.
 • Ch?y m? đóng c?a s? đ? đóng t?t c? hi?n đang ch?y chương tr?nh.
 • Chuy?n t?t c? các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? đư?c b?o v? đ? ch? đ? th?c.


N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n t?t máy c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? t?t Windows 98:
http://support.Microsoft.com/ph/1139

Thu?c tính

ID c?a bài: 238096 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB238096 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238096
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com