Làm th? nào đ? c?u h?nh vào s? đ?a ch? đ? ngư?i s? d?ng truy v?n có trong Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

S? đ?a ch? là khách hàng t?m ki?m m?c đ?nh mà tàu v?i Windows 2000 và Microsoft Internet Explorer 5. Nó là m?t khách hàng cao c?p Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), và LDAP h? tr? ngư?i dùng xác đ?nh b? l?c đ? t?m ki?m. Thay vào đó, b?n có th? nh?p vào chu?i cho b? l?c và các thi?t l?p đ? phân gi?i tên mơ h? (ANR) đư?c s? d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Windows 2000 cân nh?c

Khi b?n cài đ?t Windows 2000, s? đ?a ch? đư?c c?u h?nh đ? t?m ki?m m?t máy ch? thư m?c ho?t đ?ng c? th?. B?n không ph?i là c?n thi?t đ? xác đ?nh m?t cơ s? phân bi?t tên (BaseDN) ho?c tên h? ph?c v?. Thi?t l?p c?u h?nh BaseDN và máy ch? tên, và h? đư?c hi?n th? như null.

Xem thu?c tính Active Directory:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào S? đ?a ch?.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n.
 3. Khi các Trương m?c Internet h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, b?n có th? thêm, lo?i b? ho?c s?a đ?i m?t trương m?c hi?n có b?ng cách ch?n tài kho?n thích h?p, và sau đó b?m Thu?c tính.
LƯU ?: The Tên máy ch?Tên trương m?c các l?nh v?c đang đư?c hi?n th? là null. Các d?ch v? đ?i l? lưu tr? tên máy ch? và tài kho?n th?c t?. Khi b?n đăng nh?p vào m?t tr?m làm vi?c, các d?ch v? đ?i l? c? g?ng đ? t?m th?y đi?u khi?n vùng. Tên b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c phát hi?n b?i d?ch v? đ?nh v? đư?c s? d?ng như tên máy ch?, và tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? đăng nh?p vào ph?c v? như tên trương m?c.

Cân nh?c khách hàng Downlevel v?i s? đ?a ch?

Internet Explorer 5 đư?c coi là m?t khách hàng downlevel khi nó đư?c cài đ?t trên máy tính ch?y Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows NT 4.0. Dùng s? đ?a ch? đ? t?m ki?m Active Directory, b?n ph?i đ?t c?u h?nh các m?c sau đây:
 • Tên máy ch?
 • BaseDN
 • Tên tài kho?n (n?u không phê chu?n đ?i v?i Active Directory)
Đ? c?u h?nh vào s? đ?a ch? v?i m?c th?p khách hàng:
 1. Cài đ?t Internet Explorer 5 (n?u nó không hi?n đang cài đ?t).
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào S? đ?a ch?.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n.
 4. Đ? thêm m?t tài kho?n m?i, b?m Thêm. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? k?t n?i Internet.
 5. Trong các H? ph?c v? thư m?c (LDAP) Internet h?p, g? tên c?a h? ph?c v? LDAP (b? ki?m soát mi?n Windows 2000). B?n c?ng có th? g? tên mi?n, nhưng không s? d?ng tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) trong c? hai trư?ng h?p.
 6. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 7. Các tài kho?n mà b?n v?a t?o ra không đư?c hi?n th? trong danh sách. Nh?n vào đây đ? ch?n trương m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các H? ph?c v? này yêu c?u tôi đăng nh?p h?p ki?m.
 9. Trong các Tên trương m?c h?p, lo?i Domainname\Tên ngư?i dùng, nơi Domainname là tên mi?n c?a b?n và Tên ngư?i dùng là tên c?a ngư?i dùng. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u thích h?p.
 10. Trên các Nâng cao tab, giá tr? hi?n th? trong các D?ch v? thư m?c (LDAP) h?p là 3268 theo m?c đ?nh (danh m?c toàn c?u c?ng). N?u b?n xóa các D?ch v? thư m?c (LDAP) h?p và b?m S? d?ng m?c đ?nh, giá tr? thay đ?i đ? 389. N?u b?n s? d?ng 389, b?n c?n ph?i nh?p d? li?u các T?m ki?m cơ s? h?p (nó nên đ?c DC = domainname, DC = com).

  CHÚ Ý: C?ng 3268 đư?c khuy?n khích cho h?u h?t t?m ki?m. Ngoài ra, n?u b?n ch?n các H? ph?c v? này đ?i h?i k?t n?i an toàn (SSL) h?p ki?m tra trên các Nâng cao tab, s? hi?u c?ng đư?c thay đ?i đ? 636. N?u b?n đang s? d?ng c?ng 636 đ? t?m ki?m, đ?m b?o r?ng các T?m ki?m cơ s? h?p dân cư v?i DN cơ s? chính xác (t?c là, DC = domainname, DC = com).
 11. Nh?p vào Ok lưu các thay đ?i.
Đ? t?m ki?m ngư?i dùng Active Directory:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào S? đ?a ch?.
 2. Nh?p vào T?m ngư?i.
 3. Trong các T?m trong h?p, b?m vào Active Directory (cho Windows 2000 khách hàng) ho?c tên b?n ch?n trong bư?c 5 ? trên.
 4. G? tên c?a ngư?i dùng ho?c đ?a ch? thư đi?n t?, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 5. Khi trương m?c ngư?i dùng s? đư?c hi?n th?, b?n có th? xem thu?c tính c?a ngư?i dùng hay thêm ngư?i dùng vào s? đ?a ch?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254610 H? th?ng t? ch?c s? ki?n ID 36876 khi s? d?ng truy v?n LDAP SSL c?a Active Directory

Thu?c tính

ID c?a bài: 238007 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB238007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com