Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 237556 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Windows 2000 có m?t s? cách đ? g? r?i các v?n đ? liên quan đ?n các ph?n c?ng tr?u tư?ng l?p (HAL) có th? x?y ra như là k?t qu? c?a misdetection, m?t l?i th?i ho?c không tuân th? Advanced Configuration và quy?n l?c giao di?n (ACPI) cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng), ho?c m?t lo?i máy tính đ? cài đ?t không chính xác ho?c b?ng tay. Bài vi?t này mô t? m?t s? phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n HAL.

LƯU ?: Trong bài vi?t này, các thu?t ng? máy tính ki?u"" và "hal" có ? ngh?a tương t?, và có th? đư?c interchanged.

THÔNG TIN THÊM

Xác đ?nh lo?i h?nh máy tính c?a b?n

Đ? xác đ?nh lo?i máy tính b?n đang s? d?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. B?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó b?m Qu?n l? thi?t b? đ? xem nh?ng g? đư?c li?t kê dư?i các Máy tính chi nhánh. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các ki?u đư?c h? tr? máy tính.

  Giá tr? có th? cho HAL theo tiêu chu?n máy tính bao g?m:
  ACPI Multiprocessor PC
  ACPI đơn PC
  C?u h?nh nâng cao và s?c m?nh Interface (ACPI) PC
  MPS Multiprocessor PC
  MPS đơn PC
  Tiêu chu?n PC
  Giá tr? có th? cho HAL dư?i Compaq bao g?m:
  Compaq SystemPro Multiprocessor ho?c tương thích 100 %
  Giá tr? có th? cho HAL dư?i SGI bao g?m:
  Silic máy tr?m đ? h?a tr?c quan

Xem ho?c thay đ?i cài đ?t máy tính lo?i

Đ? xem ho?c thay đ?i lo?i máy tính đ? cài đ?t:

C?NH BÁO: Lưu ? r?ng b?n không nên c? g?ng đ? thay đ?i t? m?t ACPI HAL đ? m?t HAL tiêu chu?n ho?c t? m?t HAL tiêu chu?n đ? m?t ACPI HAL trong b?t k? trư?ng h?p nào. Làm như v?y s? d?n đ?n máy tính c?a b?n không b?t đ?u đúng cách hay ? t?t c?. Đi?u này x?y ra v? cây thi?t b? c?m và ch?y, s? đư?c hi?n đang đư?c t?i cho ACPI, và nó không có đư?c xây d?ng l?i ho?c tr? l?i m?t cây thi?t b? tiêu chu?n HAL c?m và chơi. Do (các thi?t b? cơ cây c?u là m?nh khác nhau), h? th?ng này là không bi?t c?a b?t k? thay đ?i ph?n c?ng sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i đ? bao g?m v? trí c?a thi?t b? kh?i đ?ng. Microsoft không đ? ngh? ho?c h? tr? th? t?c này v? nó s? d?n đ?n m?t d? li?u.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. B?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó b?m Qu?n l? thi?t b? đ? xem nh?ng g? đư?c li?t kê dư?i các Máy tính chi nhánh. Ví d?, "Tiêu chu?n PC", máy tính đ? phát hi?n g? Windows 2000 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, ho?c m?t m?c ch?ng h?n như "Advanced Configuration đi?n giao di?n (ACPI) PC" có th? đư?c li?t kê.
 3. Thay đ?i lo?i máy tính đ? cài đ?t, b?m vào các Tr?nh đi?u khi?n tab, và sau đó b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.

  LƯU ?: B?n ch? có th? thay đ?i ho?c C?p Nh?t c?a b?n HAL t? qu?n l? thi?t b? dư?i Máy tính lo?i khi thay đ?i t? m?t HAL PC tiêu chu?n đ? m?t tiêu chu?n Multiprocessor PC HAL, b?i v? thay đ?i t? m?t HAL ACPI đ? m?t HAL tiêu chu?n có th? gây ra c?a b?n không đư?c có th? kh?i đ?ng máy tính.
N?u b?n không th? kh?i đ?ng máy tính đúng cách là k?t qu? c?a lo?i máy tính sai (HAL) đang đư?c cài đ?t sau khi cài đ?t Windows 2000, b?t đ?u quá tr?nh s?a ch?a kh?n c?p:
 1. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a thi?t l?p Windows 2000 ho?c Windows 2000 CD-ROM n?u máy tính c?a b?n h? tr? b?t đ?u t? đ?a CD-ROM.
 2. T?i các Chào m?ng đ?n v?i thi?t l?p màn h?nh, baám r đ? s?a ch?a.
 3. T?i các Tùy ch?n s?a ch?a Windows 2000 màn h?nh, baám r đ? s?a ch?a b?ng cách s? d?ng quá tr?nh s?a ch?a kh?n c?p.
 4. Nh?n m b?ng tay ch?n tùy ch?n s?a ch?a và đ?m b?o r?ng "Xác minh Windows 2000 h? th?ng t?p" và "Ki?m tra kh?i đ?ng môi trư?ng" tính năng đ? đư?c ch?n, ho?c b?m phím f đ? ch?y t?t c? các s?a ch?a tùy ch?n.
 5. Sau khi hoàn thành, ban đ?u đư?c cài đ?t HAL và liên k?t t?p tin nên đư?c khôi ph?c. H?y b? đ?a CD-ROM hay đ?a m?m và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

  LƯU ?: Lo?i máy tính đ? cài đ?t không chính xác là v?n hi?n th? trong Device Manager.
 6. Đ?m b?o tính chính xác lo?i đư?c th?y trong Qu?n l? thi?t b?, khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?n F8, ch?n Cu?i cùng đư?c bi?t đ?n c?u h?nh t?t, và sau đó nh?n ENTER.
 7. B?m c?u h?nh ph?n c?ng thích h?p (n?u nhi?u hơn m?t h? sơ t?n t?i). Trên c?u h?nh ph?n c?ng, nh?p C?u h?nh Recovery, nh?n ENTER, và sau đó cho phép Windows 2000 đ? b?t đ?u.
Các phương pháp t?i ưu đ? thay đ?i t? m?t HAL ACPI đ? m?t tiêu chu?n HAL là đ? cài đ?t l?i Windows 2000 như m?t nâng c?p:
 1. B?t đ?u Windows 2000 thi?t l?p như là m?t nâng c?p.
 2. Đ? t? đ?ng vô hi?u hoá h? tr? ACPI và cho phép Windows 2000 đ? phát hi?n t? đ?ng ho?c b?ng tay thay đ?i và cài đ?t đúng (tiêu chu?n HAL) máy tính ki?u máy tính c?a b?n h? tr?, h?y s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

  • Đ? t? đ?ng phát hi?n lo?i máy tính:

   B?m F7 khi thi?t l?p t?o ra thông báo thông tin sau:
   Nh?n F6 n?u b?n c?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n nào v? SCSI hay RAID bên th? ba.
   LƯU ?: B?n không nh?n đư?c m?t ch? s? th? giác r?ng t? đ?ng phát hi?n đang di?n ra khi b?n nh?n F7; ti?n hành b?nh thư?ng thi?t l?p cho đ?n khi nó đư?c hoàn thành.
  • Đ? t? ch?n máy tính c?a b?n g?:

   Nh?n F5, và sau đó t? ch?n lo?i máy tính chu?n chính xác b?ng cách s? d?ng danh sách sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  i386 ngu?n t?p tinMáy tính lo?i
  *Hal.dllCompaq SystemPro Multiprocessor ho?c tương thích 100 %
  *halapic.dllMPS đơn PC
  *halapic.dllMPS Multiprocessor PC
  *Hal.dllTiêu chu?n PC
  *halborg.dllSGI mp


  LƯU ?: B?n không c?n ph?i s? d?ng phương pháp cài đ?t l?i đ? C?p Nh?t t? m?t HAL PC tiêu chu?n đ? m?t ngh? s? Multiprocessor PC HAL, b?n có th? dùng tính năng C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n trong qu?n l? thi?t b? này. Tuy nhiên, b?n ph?i cài đ?t l?i Windows 2000 khi s? ki?u ACPI HAL máy tính trên m?t máy tính đ? s? d?ng lo?i máy tính chu?n, và sau đó cho phép Windows 2000 đ? t? đ?ng phát hi?n lo?i máy tính đúng.
N?u quá tr?nh s?a ch?a kh?n c?p không th? xác đ?nh v? trí c?a b?n s?a ch?a thông tin ho?c n?u s?a ch?a thông tin không h?p l?, ph?c h?i c?a b?n cài đ?t Windows 2000 b?i b?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n:
 1. Kh?i đ?ng máy tính v?i đ?a thi?t l?p Windows 2000 ho?c Windows 2000 CD-ROM n?u máy tính c?a b?n h? tr? b?t đ?u t? đ?a CD-ROM. T?i các Chào m?ng đ?n v?i thi?t l?p màn h?nh, baám r đ? s?a ch?a, và sau đó b?m c đ? b?t đ?u Recovery Console.

  LƯU ?: Thông tin v? cách s? d?ng Recovery Console, xin vui l?ng b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  229716 Mô t? c?a Windows 2000 Recovery Console
 2. Sau khi b?n đăng nh?p vào máy tính c?a b?n, t? c?p %SystemRoot%\System32 c?a b?n cài đ?t Windows 2000 g?c, s? d?ng giao di?n đi?u khi?n l?nh đ? sao chép và đ?i tên các t?p tin sau đây như đư?c ghi trong danh sách sau đây. Trư?c tiên xác đ?nh nh?ng t?p tin HAL và h?t nhân đ?i h?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng danh sách sau đây c?a các lo?i máy tính đư?c h? tr?:

  LƯU ?: Các lo?i máy tính chu?n (không ACPI) là nh?ng đánh d?u b?ng m?t k? t? d?u hoa th?.

  i386 t?p ngu?n: i386\driver.cab\halmacpi.dll
  Máy tính lo?i: ACPI Multiprocessor PC
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

  i386 t?p ngu?n: i386\driver.cab\halaacpi.dll
  Máy tính lo?i: ACPI đơn PC
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

  i386 t?p ngu?n: i386\driver.cab\halacpi.dll
  Máy tính lo?i: nâng cao c?u h?nh và quy?n l?c giao di?n (ACPI) PC
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

  i386 t?p ngu?n: *i386\driver.cab\halsp.dll
  Máy tính lo?i: Compaq SystemPro s? ho?c 100% tương thích
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

  i386 t?p ngu?n: *i386\driver.cab\halapic.dll
  Máy tính lo?i: MPS đơn PC
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

  i386 t?p ngu?n: *i386\driver.cab\halmps.dll
  Máy tính lo?i: MPS Multiprocessor PC
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

  i386 t?p ngu?n: *i386\driver.cab\hal.dll
  Máy tính lo?i: Standard PC
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

  i386 t?p ngu?n: *i386\driver.cab\halborg.dll
  Máy tính lo?i: SGI mp
  Sao chép vào thư m?c này: winnt\System32
  Đ?i tên đ? s?a tên t?p tin: hal.dll

 3. Nhö minh hoïa trong Baûng sau, sao chép t?t c? các h?t nhân thích h?p file ph? bi?n cho h? th?ng c?a b?n (đơn vs. Multiprocessor) và các t?p tin HAL thích h?p d?a trên máy tính c?a b?n đư?c h? tr? máy tính lo?i t? Windows 2000 CD-ROM (i386\driver.cab) hay cài đ?t gói d?ch v? thư m?c tương ?ng đư?c li?t kê trong b?ng dư?i cài đ?t Windows 2000 ban đ?u c?a b?n và đ?i sau đó tên h? (n?u c?n) đ? Ntoskrnl.exe và Hal.dll, tương ?ng.

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Ph? bi?n t?p tin h?t nhân s?Sao chép vào thư m?c sau đâyĐ?i tên đ? tên t?p tin sau đây
  i386\driver.cab\ntkrnlmp.exewinnt\System32ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrpamp.exewinnt\System32ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32\driverswin32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
  Ph? bi?n t?p tin h?t nhân đơnSao chép vào thư m?c sau đâyĐ?i tên đ? tên t?p tin sau đây
  i386\driver.cab\ntoskrnl.exewinnt\System32ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrnlpa.exewinnt\System32ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
 4. M? r?ng t?p tin Ntdll.dll t? đ?a CD-ROM 2000 Windows b?n g?c (i386\driver.cab) ho?c d?ch v? đ? cài đ?t gói vào thư m?c %SystemRoot%\system32 c?a s? c?a b?n ban đ?u cài đ?t năm 2000.

  Ví dụ:
  ? đ?a: \i386\driver.cab /f:ntdll.dll c:\winnt\system32
  nơi ? đ?a k? t? ? đ?a c?a ? đ?a CD ch?a đ?a CD-ROM máy ch? Windows 2000.
 5. M? r?ng t?p tin Win32k.sys t? g?c Windows 2000 CD-ROM (i386\driver.cab) ho?c d?ch v? đ? cài đ?t gói vào thư m?c %SystemRoot%\system32 c?a s? c?a b?n ban đ?u cài đ?t năm 2000.
 6. M? r?ng Kernel32.dll và Winsrv.dll t? Windows 2000 CD-ROM (i386\driver.cab) ho?c d?ch v? đ? cài đ?t gói vào thư m?c %SystemRoot%\system32 c?a s? c?a b?n ban đ?u cài đ?t năm 2000. Ví d?, g? các l?nh sau đây m? r?ng ? đ?a: \i386\driver.cab /F:kernel32.dll %systemroot%\system32\kernel32.dll

  m? r?ng ? đ?a: \i386\driver.cab /F:winsrv.dll %systemroot%\system32\winsrv.dll

  nơi ? đ?a là k? t? ? đ?a CD-ROM c?a b?n.

 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ?i v?i thông tin liên quan, xin vui l?ng b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234558 Làm th? nào đ? thêm h? tr? cho đa b? x? l? trong Windows 2000
C?NH BÁO: Windows 2000 s? hi?n th? danh sách các lo?i máy tính tương thích có th? đư?c cài đ?t khi b?n s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? c?p nh?t b?ng tay. Làm b?t c? đi?u g? ngoài nh?ng g? đư?c li?t kê như là tương thích có th? d?n đ?n vi?c không đư?c có th? kh?i đ?ng máy tính chính xác hay ? t?t c?. N?u b?n có "Advanced Configuration đi?n giao di?n (ACPI) PC" đư?c li?t kê như là lo?i máy tính c?a b?n ho?c sau khi C?p Nh?t đ? ACPI BIOS m?i nh?t, sau đó b?n không th? c?p nh?t các "ACPI Multiprocessor PC" thông qua qu?n l? thi?t b? và có th? d?n đ?n không đư?c có th? kh?i đ?ng máy tính chính xác hay ? t?t c?. Trong trư?ng h?p c?a m?t HAL ACPI, cho Windows 2000 đ? h? tr? ho?c công nh?n c? hai CPU s? d?ng m?t HAL ACPI, trư?c tiên b?n ph?i c?p nh?t đ? ACPI BIOS m?i nh?t mà là hoàn toàn tuân th?, sau đó cài đ?t l?i Windows 2000 như m?t b?n nâng c?p, do đó, nó có th? t? đ?ng phát hi?n và cài đ?t ACPI Multiprocessor PC; N?u không, BIOS c?a b?n không tuân th? đ?y đ? chưa.

Thu?c tính

ID c?a bài: 237556 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB237556 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:237556

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com