Mô t? l?nh đ?t trong Recovery Console

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 235364 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thi?t l?p l?nh trong Recovery Console và làm th? nào đ? kích ho?t nó trư?c khi b?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng các thi?t l?p l?nh trong Recovery Console đ? hi?n th? ho?c s?a đ?i bi?n môi trư?ng b?n. B?n có th? thi?t l?p m?i c?a các bi?n môi trư?ng b?n đ?n đúng hay sai. TRUE đư?c b?t; SAI b? t?t và luôn luôn là thi?t l?p m?c đ?nh.

Cú pháp cho các thi?t l?p l?nh là:
thi?t l?p bi?n = đúng ho?c sai
CHÚ Ý: H?y ch?c ch?n s? d?ng m?t không gian trên m?i bên c?a các d?u hi?u b?nh đ?ng. N?u b?n không làm như th?, các thi?t l?p l?nh tr? v? m?t thông báo "cú pháp l?i" và không làm vi?c.

Bi?n, khi đ?t thành TRUE, có nh?ng ngh?a sau đây:
 • allowwildcards: cho phép b?n s? d?ng k? t? đ?i di?n v?i m?t s? l?nh (ch?ng h?n như"del *.bak".
 • allowallpaths: cho phép b?n thay đ?i thư m?c (các đ?a CD b? tư l?nh) đ? bao g?m t?t c? các c?p trên m?i ?.
 • allowremovablemedia: cho phép b?n sao chép t?p tin t? đ?a c?ng vào đ?a m?m ho?c khác công nh?n phương ti?n lưu đ?ng.
 • nocopyprompt: cho phép b?n sao chép t?p tin mà không đư?c nh?c nh? đ? ti?p t?c khi b?n ghi đè t?p hi?n có.
Khi b?n c? g?ng s? d?ng các thi?t l?p l?nh đ? thay đ?i b?t k? các nh?ng bi?n t? sai đ? đúng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đ?T l?nh hi?n đang b? vô hi?u hoá. Đ?T l?nh là m?t tùy ch?n ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n l?nh mà ch? có th? đư?c kích ho?t b?ng cách s? d?ng c?u h?nh b?o m?t và phân tích-theo.
Trư?c khi b?n có th? thay đ?i b?t k? các bi?n môi trư?ng đ? TRUE, b?n ph?i cho phép các thi?t l?p tùy ch?n l?nh b?ng cách s? d?ng m?t trong các công c? b?o m?t Windows sau đây:
 • C?u h?nh b?o m?t và phân tích snap-in trong Microsoft Management Console (MMC)
 • Domain Controller Security Policy trong công c? qu?n tr?.
 • Chính sách b?o m?t tên mi?n trong công c? qu?n tr?.
 • Chính sách b?o m?t c?c b? trong công c? qu?n tr?.
Sau khi b?n b?t đ?u m?t trong nh?ng công c? b?o m?t (như đư?c áp d?ng cho máy tính c?a b?n môi trư?ng), nh?n theo các chính sách đ?a phương, b?o m?t tu? ch?n nhóm và xác đ?nh v? trí các chính sách an ninh hai sau đây liên quan đ?n Recovery Console.
 • Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n: Cho phép đăng nh?p t? đ?ng hành chính.
 • Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n: Cho phép sao chép đ?a m?m và truy c?p vào t?t c? các ? đ?a và t?t c? các c?p.
Chính sách đ?u tiên cho phép b?n đ? b?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n không c?n nh?c cho qu?n tr? m?t kh?u lưu tr? trong cơ s? d? li?u tài kho?n máy tính đ?a phương. Th? hai chính sách cho phép các thi?t l?p l?nh trong khi b?n đang s? d?ng Recovery Console. Đây là chính sách b?n mu?n kích ho?t, và cho phép b?n thay đ?i b?t k? các bi?n môi trư?ng b?n đ?n đúng trong m?t phiên h?p Recovery Console.

Sau khi b?n b?t chính sách b?o m?t, nó ph?i đư?c áp d?ng (có th? trên toàn mi?n) trư?c khi tr? thành chính sách có hi?u qu? trên máy tính đ?a phương. Đi?u này là c?n thi?t trư?c khi các thi?t l?p l?nh là th?c s? đư?c kích ho?t và có s?n đ? s? d?ng trong m?t phiên h?p Recovery Console.

B?n có th? ch?y l?nh sau đ? l?c lư?ng làm m?i m?t c?a chính sách máy tính c?c b? sau khi th?c hi?n thay đ?i chính sách li?t kê ? trên:
secedit /refreshpolicy machine_policy
Sau khi chính sách đ?a phương đư?c làm m?i và chính sách b?o m?t đư?c kích ho?t c?a Recovery Console là có hi?u l?c, b?n nên có th? b?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n và s? d?ng các thi?t l?p l?nh đ? kích ho?t b?t k? tùy ch?n b?n môi trư?ng.

THAM KH?O

Đ?i v?i thông tin thêm v? các l?nh khác ho?c thông tin chung v? Recovery Console, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
229716 Mô t? c?a Windows 2000 Recovery Console
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách b?o m?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227448 B?ng cách s? d?ng Secedit.exe đ? l?c lư?ng nhóm chính sách đư?c áp d?ng m?t l?n n?a
216735 Phương pháp đư?c s? d?ng đ? áp d?ng thi?t đ?t b?o m?t trên toàn di?n doanh nghi?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 235364 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB235364 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:235364

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com