XCLN: Thông báo l?i: l?nh định dạng văn bản là không có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 235244 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? m?t tin thư thoại trong Microsoft Outlook, các thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th?:
L?nh định dạng văn bản không ph?i là không có s?n. Nó có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t chính xác. Xin vui l?ng cài đ?t chuyên bi?t Outlook m?t l?n n?a. OLE ki?m nh?p l?i. Chương tr?nh không đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng. Ch?y thi?t l?p m?t l?n n?a cho chương tr?nh.
Ngoài ra, khi b?n s? d?ng tính năng g?i như trong m?t ?ng d?ng Microsoft Office, m?t thông đi?p b?c e-mail m?i không đư?c t?o ra. Thay vào đó, hai l?i sau đây đư?c hi?n th?:
L?nh định dạng văn bản không ph?i là không có s?n. Nó có th? không cài đ?t chuyên bi?t đúng. Xin vui l?ng cài đ?t chuyên bi?t Outlook m?t l?n n?a.

T?ng thư th?t b?i. Thoát kh?i Microsoft Office Excel, kh?i đ?ng l?i h? th?ng thư và th? l?i.

NGUYÊN NHÂN

Không có v?n đ? v?i vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft Internet Explorer.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, Internet Explorer h?y b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i nó. Đ? g? b? Internet Explorer:
  1. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
  2. B?m vào các Cài đ?t/d? cài đ?t chuyên bi?t tab, và sau đó nh?p vào Microsoft Internet Explorer.
  3. Nh?p vào Thêm/lo?i b?, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? lo?i b? Internet Explorer.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318378 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c s?a ch?a Internet Explorer trong Windows 7, Windows Vista, và Windows XP

970310 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 8

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 235244 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbnofix kbmt KB235244 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:235244

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com