Thng bao li khi ban nhp tn cua tp phat bng Windows Media Player: "Khng th m tp"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 234292 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Chu y Do vic tao ma li, ma c lit k y co th cp n cac ng dung khac cua Microsoft.

Khi ban nhp tn cua tp phat bng Windows Media Player, ban co th nhn mt hoc nhiu thng bao li sau:
Khng th m tp (Error=80040216)
Khng th m 'http://Servername/Path/Filename.asf'. Hay kim tra xem ng dn va tn tp co chinh xac khng va th lai.(Error=80070002)
Khng th m '\\Server\Directory\Filename'. Hay kim tra xem ng dn va tn tp co chinh xac khng va th lai. (Error=80070035)
Khng th m '\\Server\Filename.' Hay kim tra xem ng dn va tn tp co chinh xac khng va th lai. (Error=80070043)
Khng th m 'protocol://server/directory/filename'. Hay kim tra xem ng dn va tn tp co chinh xac khng va th lai. (Error=80070005)
ng dn c chi inh khng hp l (Error=800700A1)
Khng tim thy may chu hoc proxy (Error=800C0005)
Giao thc khng xac inh va khng co giao thc co th cm a c nhp trung khp. (Error=800C000D)
Loai lung c chi inh khng c nhn dang. (Error=C00D07E2)
H thng khng th tim thy tp a chi inh. (Error=C00D001A)
Ban khng co quyn truy cp vao vi tri hoc tp. (Li 80070005)

NGUYN NHN

Windows Media Player khng th tim thy tn tp c chi inh. Rt co th tn a bi vit sai chinh ta hoc ng dn cua tp khng chinh xac. Co nhiu cach tao ng dn tp. Phng phap c s dung tuy thuc vao cach ban ang c gng truy cp ni dung a phng tin.

GI?I PHP

am bao rng tn tp khng bi vit sai chinh ta va ng dn tp chinh xac, sau o th lai. Nu ban nhn c thng bao li khi bm vao lin kt trn trang Web, hay lin h vi nha cung cp ni dung co lin kt c cp nht.

Xin lu y rng thng bao li cung co th xut hin nu ban phat tp .asx va tp .asx cp n mt ng dn khng tn tai. Vi du: ng dn co th khng tn tai vi ni dung khng c sp xp lai trn trang web may chu. ng dn cua tp .asx chinh xac. Vn la ng dn c nhung bn trong tp .asx khng con chinh xac na. Nu ban nhp lai ng dn cua tp .asx, cach nay khng giai quyt c vn nay.

am bao rng ban co thng tin mi nht v cach khc phuc s c vi Microsoft Windows Media Player 11 danh cho Windows Vista, Windows Media Player 11 danh cho Windows XP, Windows Media Player 10 va cac phin ban trc cua Windows Media Player, chung ti khuyn ban nn truy cp mt trong cac Web site sau cua Microsoft.

Windows Media Player 11 danh cho Windows Vista

bit thng tin v cach khc phuc s c cua Windows Media Player 11 danh cho Windows Vista, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsvista/troubleshooting.aspx

Windows Media Player 11 danh cho Windows XP

bit thng tin v cach khc phuc s c Windows Media Player 11 danh cho Windows XP, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/troubleshooting.aspx

Windows Media Player 10

bit thng tin v cach khc phuc s c Windows Media Player 10, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/10/troubleshooting.aspx

Cac phin ban trc cua Windows Media Player

bit thng tin v cach khc phuc s c cac phin ban trc cua Windows Media Player, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/previousversions.aspx
Chu y Nu ban vn gp s c vi Windows Media Player, ban co th mun nh ngi nao o tr giup hoc lin h vi b phn h tr. bit thm thng tin v cach lin h vi b phn h tr, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=vi-vn#tab0

THNG TIN THM

Phat Tp a phng tin Nm trong May tinh cua ban

DriveLetter:\DirectoryName\FileName

DriveLetter la ch cai i kem vi ia t tp a phng tin (thng la C:\). Directory la bt ky th muc nao co tp a phng tin trong o. Xin lu y rng du gach cheo ngc c s dung gia mi tn th muc va du hai chm sau DriveLetter. Filename la tn cua tp a phng tin. DriveName va FileName la cac phn bt buc cua ng dn. DirectoryName la tuy chon, tuy thuc vao vi tri lu tr ni dung a phng tin.

Phat Tp a phng tin Nm trn World Wide Web

Protocol://DomainName/DirectoryName/FileName

Protocol la mt tp hp cac inh dang va quy trinh cho phep cac may tinh trao i thng tin. Giao thc c Windows Media Player s dung bao gm HTTP (Giao thc Truyn tai Siu vn ban) va MMS (giao thc Microsoft Media Server). DirectoryName la tuy chon, tuy thuc vao vi tri lu tr tp a phng tin trn Web site. Filename la tn cua tp a phng tin. Xin lu y rng giao thc c theo sau bi du hai chm va hai du gach cheo ln va mt du gach cheo ln c s dung gia tn th muc va tn tp. Protocol, DomainName va FileName la tt ca cac phn bt buc cua ng dn. DirectoryName la tuy chon, tuy thuc vao vi tri lu tr ni dung a phng tin.

Phat Tp a phng tin Nm trong Mang Cuc b

\\ServerName\ShareName\FileName

ServerName la tn cua may tinh trong Mang Cuc b, ni lu tr tp a phng tin. ShareName la th muc c chia se, nm trn may chu, ni lu tr tp a phng tin. Filename la tn cua tp a phng tin. Xin lu y rng hai du gach ngc ng trc ServerName va mt du gach ngc xut hin gia mi tn th muc va tn tp. ServerName, ShareName va FileName la tt ca cac phn bt buc cua ng dn.

Phat Tp a phng tin Nm trn Mang, S dung Giao thc

Protocol://ServerName/ShareName/FileName

Protocol la mt tp hp cac inh dang va quy trinh cho phep cac may tinh trao i thng tin. Giao thc c Windows Media Player s dung bao gm HTTP (Giao thc Truyn tai Siu vn ban) va MMS (giao thc Microsoft Media Server). ServerName la tn cua may tinh trong mang lu tr tp a phng tin. ShareName la tn cua th muc c chia se, nm trn may chu, ni lu tr tp a phng tin. Filename la tn cua tp a phng tin. Xin lu y rng giao thc c theo sau bi du hai chm va hai du gach cheo ln va mt du gach cheo ln c s dung gia tn th muc va tn tp. Protocol, ServerName, ShareName va FileName la tt ca cac phn bt buc cua ng dn.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 234292 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Media Player 7.0
  • Microsoft Windows Media Player 6.4
  • Microsoft Windows Media Player 6.1
  • Microsoft Windows Media Player 6.0
  • Microsoft Windows Media Player 10
  • Microsoft Windows Media Player 11
T? kha:
kbresolve kberrmsg kbprb kbprod2web KB234292

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com