Làm th? nào đ? s? d?ng t? xa máy tính đ? bàn chia s? trong NetMeeting

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 233175 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng Remote Desktop Sharing trong NetMeeting. B?n có th? s? d?ng Remote Desktop Sharing đ? có đư?c truy c?p t? m?t máy tính c?c b? đ? máy tính t? xa.

Các ch? đ? sau đây s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này:
 • Làm th? nào đ? b?t đ?u chia s? máy tính đ? bàn t? xa
 • Làm th? nào đ? s? d?ng máy tính t?i m?t đ?a đi?m b?ng cách s? d?ng t? xa máy tính đ? bàn chia s?
 • Làm th? nào đ? thay đ?i máy tính đ? bàn t? xa chia s? m?t kh?u
 • Làm th? nào đ? b? thu?c lá t? xa máy tính đ? bàn chia s?

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? b?t đ?u chia s? máy tính đ? bàn t? xa

Đ? b?t đ?u t? xa máy tính đ? bàn chia s?:
 1. B?t đ?u NetMeeting.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Chia s? máy tính đ? bàn t? xa đ? kh?i đ?ng thu?t s? chia s? bàn làm vi?c t? xa, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Trong các T? xa máy tính đ? bàn chia s? Wizard--Thi?t l?p m?t kh?u h?p tho?i, g? m?t kh?u trong các M?t kh?u m?iXác nh?n m?t kh?u m?i h?p, và sau đó b?m Ti?p theo.

  LƯU ?: M?t kh?u s? đư?c s? d?ng khi b?n ki?m soát c?a b?n máy tính đ? bàn máy tính t? xa t? m?t máy tính khác.
 4. Nh?p vào Có, kích ho?t tính năng b?o v? m?t kh?u b?o v? màn h?nh cho phép b? b?o v? màn h?nh b?o v? m?t kh?u ph?i đư?c b?t đ?u b?i Windows n?u m?t phiên chia s? bàn làm vi?c t? xa b? gián đo?n, và sau đó b?m Ti?p theo.

  LƯU ?: N?u b?n b?t tùy ch?n này, nó s? đ?m b?o không có ai khác có th? làm vi?c trên máy tính c?a b?n trong khi b?n đang ki?m soát nó t? máy tính khác. N?u b?n không mu?n cho phép tùy ch?n này, b?m Không, tôi s? làm vi?c này sau này, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. N?u b?n ch?n không đ? cho phép m?t m?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m, chuy?n sang bư?c 4.
 5. Trong các Thu?c tính hi?n th? h?p tho?i, ch?n b? b?o v? màn h?nh, b?m vào các M?t kh?u b?o v? h?p ki?m đ? ch?n nó và sau đó b?m Ok. N?u b?n c?n ph?i ch? đ?nh m?t m?t kh?u b? b?o v? màn h?nh ho?c n?u b?n mu?n thay đ?i m?t kh?u hi?n t?i c?a b?n, nh?p vào Thay đổi.
 6. Nh?p vào K?t thúc.
 7. Trên các Cu?c g?i Nh?p vào tr?nh đơn trong NetMeeting, Thoát kh?i và kích ho?t t? xa máy tính đ? bàn chia s?.

Làm th? nào đ? s? d?ng máy tính t?i m?t đ?a đi?m b?ng cách s? d?ng t? xa máy tính đ? bàn chia s?

Đ? s? d?ng máy tính t?i m?t đ?a đi?m b?ng cách s? d?ng Remote Desktop Sharing:
 1. B?t đ?u NetMeeting.
 2. Trên các Cu?c g?i tr?nh đơn, nh?p vào Cu?c g?i m?i.
 3. G? tên máy tính ho?c đ?a ch? giao th?c Internet (IP) c?a máy tính t? xa trong các Đ? h?p, b?m vào các Yêu c?u an ninh cho các cu?c g?i này h?p ki?m đ? ch?n nó và sau đó b?m Ti?p theo. Lưu ? r?ng b?n ph?i kích ho?t tính năng "Yêu c?u an ninh cho các cu?c g?i này" đ? s? d?ng Remote Desktop Sharing.
 4. G? m?t kh?u cho Remote Desktop Sharing trong các M?t kh?u h?p, và sau đó b?m Ok.

Làm th? nào đ? thay đ?i máy tính đ? bàn t? xa chia s? m?t kh?u

LƯU ?: Đi?u này không áp d?ng cho Windows 2000.

Đ? thay đ?i m?t kh?u t? xa máy tính đ? bàn chia s?:
 1. B?t đ?u NetMeeting.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Chia s? máy tính đ? bàn t? xa.
 3. Trong các T? xa máy tính đ? bàn chia s? thi?t đ?t h?p tho?i h?p, b?m vào Thay đ?i m?t kh?u.
 4. G? m?t kh?u c? trong các M?t kh?u c? h?p, g? m?t kh?u m?i trong các M?t kh?u m?iXác nh?n m?t kh?u m?i h?p.

  LƯU ?: M?t kh?u b?n ph?i có ít b?y k? t?.
 5. Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? b? thu?c lá t? xa máy tính đ? bàn chia s?

Đ? thoát kh?i m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn chia s?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

Trên các Cu?c g?i tr?nh đơn, nh?p vào Ch? máy.

Phương pháp 2

Trên máy tính b?n đang ki?m soát t? xa, b?m chu?t ph?i vào các NetMeeting Remote Desktop Sharing bi?u tư?ng trên thanh tác v?, và sau đó b?m T?t chia s? máy tính đ? bàn t? xa ho?c L?i ra.

Thu?c tính

ID c?a bài: 233175 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB233175 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:233175
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com