รหัสเหตุการณ์ 4107 หรือรหัสเหตุการณ์ 11 ถูกบันทึกลงในบันทึกโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows และ Windows Server รุ่นหลังจากนั้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2328240 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 มีข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้บันทึกลงในบันทึกโปรแกรมประยุกต์:
ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
แหล่ง: Microsoft-Windows-CAPI2
วันที่: วันที่และเวลา
รหัสเหตุการณ์: 4107
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิก
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
การแตกรายการรากจากบริษัทอื่นล้มเหลวจาก cab การปรับปรุงอัตโนมัติที่: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> ด้วยข้อผิดพลาด: ใบรับรองที่ต้องการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่มีผลใช้งาน เมื่อตรวจสอบกับนาฬิกาปัจจุบันของระบบหรือการประทับเวลาในแฟ้มที่ได้รับการรับรองแล้ว
หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 มีข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้บันทึกลงในบันทึกโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
แหล่ง: Microsoft-Windows-CAPI2
วันที่: วันที่และเวลา
รหัสเหตุการณ์: 11
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิก
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
การแตกรายการรากจากบริษัทอื่นล้มเหลวจาก cab การปรับปรุงอัตโนมัติที่: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> ด้วยข้อผิดพลาด: ใบรับรองที่ต้องการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่มีผลใช้งาน เมื่อตรวจสอบกับนาฬิกาปัจจุบันของระบบหรือการประทับเวลาในแฟ้มที่ได้รับการรับรองแล้ว

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากใบรับรอง Microsoft Certificate Trust List Publisher หมดอายุแล้ว สำเนาของ CTL พร้อมด้วยใบอนุญาตที่ลงชื่อที่หมดอายุแล้วมีอยู่ในโฟลเดอร์ CryptnetUrlCache

การแก้ปัญหา

ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50531


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดพรอมต์คำสั่ง โดยการคลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วจึงคลิก พรอมต์คำสั่ง
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  หมายเหตุ จะต้องเรียกใช้คำสั่ง certutil สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในเวร์กสเตชั่น ผู่้ใช้แต่ละรา่ยจะต้องเ้ข้าสู่ระบบและทำตามขั้นที่ 1 และ 2 ด้านบน
 3. หากใบอนุญาตที่หมดอายุถูกแคชไว้ในโปรไฟล์ระบบในเครื่อง คุณจะต้องลบเนื้อหาของบางไดเรกทอรีออกโดยใช้ Windows Explorer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด Windows Explorer โดยการคลิกเริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก Windows Explorer

   หมายเหตุ คุณต้องเปิดใช้งานโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ เพื่อดูไดเรกทอรีซึ่งมีเนื้อหาที่คุณจะต้องลบ ในการเปิดใช้งานแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิก จัดระบบ แล้วคลิก โฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหา
   2. คลิกที่แท็บ มุมมอง
   3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
   4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนนามสกุลสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก
   5. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มในระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกัน
   6. คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกการเตือน แล้วคลิก ตกลง เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงและปิดกล่องโต้ตอบ
  2. ลบเนื้อหาของไดเรกทอรีที่ระบุไว้ที่นี่ (%windir% คือไดเรกทอรีของ Windows)

   หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีสิทธิในการเข้าถึงโฟลเดอร์ ถ้าคุณได้รับข้อความนี้ ให้คลิก ดำเนินการต่อ

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกเหนือจากนี้ รหัสเหตุการณ์ 4107 ยังถูกบันทึกลงได้ด้วยข้อผิดพลาด “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” แทนที่จะเป็นข้อผิดพลาด “ใบรับรองที่ต้องการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่มีผลใช้งาน เมื่อตรวจสอบกับนาฬิกาปัจจุบันของระบบหรือการประทับเวลาในแฟ้มที่ได้รับการรับรองแล้ว”

ข้อผิดพลาด “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” นี้ ระบุว่า วัตถุที่ส่งกลับมาจากเครือข่ายไม่ใช่แฟ้ม cab ที่ถูกต้อง ดังนั้น Windows จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อการพยายามดึงข้อมูลเครือข่ายสำหรับแฟ้ม cab ไม่สามารถผ่านพร็อกซีได้ ถ้าพร็อกซีส่งข้อมูลหรือข้อความบางส่วน แทนที่จะเป็นรหัส HTTP มาตรฐาน Windows จะพยายามวิเคราะห์ข้อความที่ได้รับจากพร็อกซีที่คาดหวังว่าจะเป็น cab ซึ่งจะล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด "ข้อมูลไม่ถูกต้อง”

ในการจัดการกับข้อผิดพลาดนี้ คุณจะต้องลบรายการที่ไม่ถูกต้องในแคชด้วยการล้างแคช โดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีแก้ไขปัญหา”


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2328240 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤษภาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme KB2328240

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com