U evidenciji aplikacija u operativnom sistemu Windows Vista, u sistemu Windows Server 2008 i u novijim verzijama operativnih sistema Windows i Windows Server evidentirani su ID doga?aja 4107 ili ID doga?aja 11

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2328240 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 u evidenciji aplikacija evidentira se gre?ka koja li?i na slede?u:
Ime evidencije: Aplikacija
Izvor: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum i vreme
ID doga?aja: 4107
Kategorija zadatka: nijedna
Nivo: Gre?ka
Klju?ne re?i: klasi?no
Korisnik: nepoznat
Ra?unar: Ime ra?unara
Opis:
Nije uspelo izdvajanje osnovne liste nezavisnog proizvo?a?a iz datoteke pakovanja za automatsko a?uriranje na adresi: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> uz gre?ku: Tra?eni certifikat nije unutar perioda va?enja prilikom provere u odnosu na sat sistema ili vremensku oznaku u potpisanoj datoteci.
Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows Vista ili Windows Server 2008 u evidenciji aplikacija evidentira se gre?ka koja li?i na slede?u:

Ime evidencije: Aplikacija
Izvor: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum i vreme
ID doga?aja: 11
Kategorija zadatka: nijedna
Nivo: Gre?ka
Klju?ne re?i: klasi?no
Korisnik: nepoznat
Ra?unar: Ime ra?unara
Opis:
Nije uspelo izdvajanje osnovne liste nezavisnog proizvo?a?a iz datoteke pakovanja za automatsko a?uriranje na adresi: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> uz gre?ku: Tra?eni certifikat nije unutar perioda va?enja prilikom provere u odnosu na sat sistema ili vremensku oznaku u potpisanoj datoteci.

Uzrok

Do ove gre?ke dolazi jer je certifikat izdava?a Microsoft liste pouzdanih certifikata istekao. Kopija CTL-a sa isteklim certifikatom za potpisivanje nalazi se u fascikli ?CryptnetUrlCache?.

Re?enje

Da bismo re?ili problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50531


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili problem, sledite ove korake:
 1. Otvorite komandnu liniju. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Komandna linija.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Napomena Komandu certutil neophodno je pokrenuti za svakog korisnika na radnoj stanici. Svaki korisnik mora da se prijavi i izvr?i gorenavedeni 1. i 2. korak.
 3. Ako je istekli certifikat ke?iran u nekom od lokalnih profila na sistemu, morate da izbri?ete sadr?aj nekih direktorijuma pomo?u programa Windows Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Pokrenite Windows Explorer. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Windows Explorer.

   Napomena Morate da omogu?ite skrivene fascikle da biste prikazali direktorijume ?iji sadr?aj morate da izbri?ete. Da biste omogu?ili skrivene datoteke i fascikle, sledite ove korake:
   1. Izaberite stavku Organizuj, a zatim izaberite stavku Opcije fascikle i pretrage.
   2. Izaberite karticu Prikaz.
   3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
   4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke poznatih tipova datoteke.
   5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema.
   6. Kliknite na dugme Da da biste odbacili upozorenje i kliknite na dugme U redu da biste primenili promene i zatvorili dijalog.
  2. Izbri?ite sadr?aj direktorijuma koji su ovde navedeni. (%windir% je Windows direktorijum.)

   Napomena Mo?da ?ete dobiti poruku da nemate dozvolu za pristup fascikli. Ako dobijete tu poruku, kliknite na dugme Nastavi.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Pored toga, ID doga?aja 4107 mo?e da se evidentira i sa gre?kom ?Podaci su neva?e?i? umesto gre?ke ?Tra?eni certifikat nije unutar perioda va?enja prilikom provere u odnosu na sat sistema ili vremensku oznaku u potpisanoj datoteci?.

Gre?ka ?Podaci su neva?e?i? ukazuje na to da objekat vra?en sa mre?e nije va?e?a datoteka pakovanja tako da Windows ne mo?e ispravno da je ra??lani. Do pojave takve gre?ke mo?e do?i kad poku?aj preuzimanja datoteke pakovanja sa mre?e ne uspe da pro?e kroz proxy. Ako proxy vrati neke podatke ili poruku umesto standardnog HTTP koda gre?ke, Windows ?e poku?ati da ra??lani dobijenu poruku sa proxyja u o?ekivanju da je ona datoteka pakovanja. To ne?e uspeti i dobi?ete gre?ku ?Podaci su neva?e?i?.

Da bi se re?ila ova gre?ka, potrebno je da uklonite neva?e?u stavku u ke?u tako ?to ?ete obrisati ke? slede?i korake istaknute u odeljku ?Re?enje?.


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2328240 - Poslednji pregled: 16. maj 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2328240

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com