Raksta ID: 2328240 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, lietojumprogrammas ?urn?l? tiek re?istr?ta k??da, kas l?dz?ga ?ai:
?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
Avots: Microsoft-Windows-CAPI2
Datums: Datums un laiks
Notikuma ID: 4107
Uzdevuma kategorija: Nav
L?menis: K??da
Atsl?gv?rdi: Klasisks
Lietot?js: Nav nor?d?ts
Dators: datora nosaukums
Apraksts:
Neizdev?s izvilkt tre??s puses saknes sarakstu no autom?tisk?s atjaunin??anas .cab faila, kas atrodas: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> ar k??du: Piepras?t? sertifik?ta periods nav der?gs, p?rbaudot atbilsto?i pa?reiz?jam sist?mas pulkstenim vai laikspiedolam parakst?taj? fail?.
Vai ar? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, lietojumprogrammas ?urn?l? tiek re?istr?ta k??da, kas l?dz?ga ?ai:
?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
Avots: Microsoft-Windows-CAPI2
Datums: Datums un laiks
Notikuma ID: 11
Uzdevuma kategorija: Nav
L?menis: K??da
Atsl?gv?rdi: Klasisks
Lietot?js: Nav nor?d?ts
Dators: datora nosaukums
Apraksts:
Neizdev?s izvilkt tre??s puses saknes sarakstu no autom?tisk?s atjaunin??anas .cab faila, kas atrodas: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> ar k??du: Piepras?t? sertifik?ta periods nav der?gs, p?rbaudot atbilsto?i pa?reiz?jam sist?mas pulkstenim vai laikspiedolam parakst?taj? fail?.

Iemesls

?? k??da rodas, jo beidzies Microsoft Certificate Trust List Publisher sertifik?ta der?gums. Map? CryptnetUrlCache atrodas ar? CTL kopija kop? ar parakst??anas sertifik?tu, kuram beidzies der?gums.

Risin?jums

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded

Lai ?o probl?mu nov?rstu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Oper?t?jsist?m? Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 20125
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Oper?t?jsist?m? Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50531
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Piez?mes.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet probl?mas nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding endLabot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai ?o probl?mu nov?rstu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atveriet komandu uzvedni. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Piederumi un p?c tam noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
 2. Komandu uzvedn? ievadiet ?o komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Piez?me. Komanda certutil j?izpilda katram darbstacijas lietot?jam. Katram lietot?jam j?piesak?s un j?izpilda iepriek? min?t? 1. un 2. darb?ba.
 3. Ja sertifik?ts ar beigu?os termi?u tiek ke?ots vien? no lok?l?s sist?mas profiliem, j?dz?? da?u direktoriju saturs, izmantojot programmu Windows Explorer. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Palaidiet programmu Windows Explorer. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Piederumi un p?c tam noklik??iniet uz Windows Explorer.

   Piez?me. Lai skat?tu direktorijus ar dz??amo saturu, j?iesp?jo sl?pt?s mapes. Lai iesp?jotu sl?ptos failus un mapes, veiciet ??s darb?bas:
   1. Noklik??iniet uz Organiz?t un p?c tam noklik??iniet uz Mapju un mekl??anas opcijas.
   2. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
   3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u R?d?t sl?ptos failus un mapes.
   4. Not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus.
   5. Noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Pasl?pt aizsarg?tus oper?t?jsist?mas failus.
   6. Noklik??iniet uz J?, lai atmestu br?din?jumu, un p?c tam noklik??iniet uz Labi, lai lietotu izmai?as un aizv?rtu dialoglodzi?u.
  2. Dz?siet ?eit nor?d?to direktoriju saturu. (%windir% ir Windows direktorijs.)

   Piez?me. Iesp?jams, tiks par?d?ts zi?ojums, kur? nor?d?ts, ka jums nav at?aujas, lai piek??tu mapei. Ja tiek par?d?ts ??ds zi?ojums, noklik??iniet uz Turpin?t.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Papildindorm?cija

Turkl?t notikums ar ID 4107 var tikt re?istr?ts ar? ar k??du ?Dati nav der?gi?, nevis k??du ?Piepras?t? sertifik?ta periods nav der?gs, p?rbaudot atbilsto?i pa?reiz?jam sist?mas pulkstenim vai laikspiedolam parakst?taj? fail??.

?? k??da "Dati nav der?gi" nor?da, ka no t?kla atgrieztais objekts nav der?gs .cab fails, un t?d?? sist?ma Windows to nevar pareizi pars?t. ??da k??da var rasties, ja .cab faila t?kla izg??anas m??in?jumam neizdodas izk??t cauri starpniekserverim. Ja starpniekserveris atgrie? datus vai zi?ojumu, nevis standarta HTTP k??das kodu, sist?ma Windows m??in?s pars?t no starpniekservera sa?emto zi?ojumu, uzskatot to par .cab failu. ?? darb?ba neizdosies, un tiks par?d?ta k??da "Dati nav der?gi".

Lai nov?rstu ?o k??du, j?no?em neder?gais ke?atmi?as ieraksts, not?rot ke?atmi?u atbilsto?i sada?? "Risin?jums" nor?d?taj?m darb?b?m.


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2328240 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Enterprise N
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1 Pro N
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2328240

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com