T?ng quan v? Windows Script Host trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232211 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows Script Host (WSH) cho phép script đ? ch?y tr?c ti?p trong Windows b?ng cách b?m đúp vào m?t t?p l?nh ho?c b?ng cách g? tên c?a m?t t?p l?nh t?i m?t d?u nh?c l?nh. Gi?ng như Microsoft Internet Explorer, WSH ph?c v? như m?t đi?u khi?n ActiveX k?ch b?n công c?. WSH đ? r?t thi?u b? nh? yêu c?u và là l? tư?ng cho không tương tác và tương tác nhu c?u (ch?ng h?n như đăng nh?p scripting và k?ch b?n hành chính).

THÔNG TIN THÊM

WSH h? tr? k?ch b?n đư?c vi?t trong Microsoft Visual Basic K?ch b?n Edition (VBScript) ho?c JavaScript. Khi b?n b?t đ?u m?t k?ch b?n, các máy ch? lưu tr? k?ch b?n đ?c và vư?t qua các t?p l?nh đ? ch? đ?nh n?i dung t?p đ? các đăng k? t?p l?nh công c?. K?ch b?n công c? s? d?ng ph?n m? r?ng (.vbs cho VBScript; .js cho JavaScript) đ? xác đ?nh các k?ch b?n thay v? c?a vi?c s? d?ng các Th? SCRIPT (đư?c s? d?ng trong HTML). B?i v? đi?u này, các nhà văn t?p l?nh không ph?i đư?c làm quen v?i chính xác chương tr?nh ID (ProgID) c?a các k?ch b?n đ?ng cơ. Máy ch? lưu tr? k?ch b?n chính nó duy tr? m?t b?n đ? c?a ph?n m? r?ng t?p l?nh đ? ProgIDs và s? d?ng mô h?nh Hi?p h?i Windows đ? b?t đ?u công c? thích h?p cho m?t nh?t đ?nh k?ch b?n.

Có hai phiên b?n c?a WSH: m?t Windows d?a trên phiên b?n (Wscript.exe), mà cung c?p Windows d?a trên thu?c tính đ? thi?t l?p các k?ch b?n thu?c tính, và d?u nh?c l?nh d?a trên phiên b?n (Cscript.exe) cung c?p thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh đ? thi?t l?p các thu?c tính k?ch b?n. B?n có th? ch?y m?t trong các phiên b?n b?ng cách g? "wscript.exe" ho?c "cscript.exe" t?i m?t d?u nh?c l?nh.

Trong phiên b?n trư?c c?a Windows, ch? b?n đ?a ngôn ng? k?ch b?n h? tr? là ngôn ng? l?nh MS-DOS. M?c dù MS-DOS là nhanh chóng và nh?, nó có gi?i h?n tính năng so v?i VBScript và JavaScript. ActiveX script ki?n trúc cho phép ngư?i dùng đ? t?n d?ng l?i th? này m?nh m? script các ngôn ng?, trong khi v?n cung c?p h? tr? cho MS-DOS l?nh script.

Đ? ch?y script b?ng cách s? d?ng máy ch? lưu tr? d?a-trên-Windows Script (Wscript.exe)

  1. T?i m?t lo?i d?u nh?c l?nhWScript.exe, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Đ?t đo?n m? máy ch? lưu tr? thu?c tính b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Trong Windows Explorer ho?c My Computer, b?m đúp vào k?ch b?n t?p b?n mu?n ch?y.
LƯU ?: N?u b?n nh?p đúp vào m?t t?p l?nh m? r?ng mà chưa đư?c liên k?t v?i Wscript.exe, m?t M? v?i h?p tho?i xu?t hi?n, khi?n b?n cho chương tr?nh mà nên đư?c s? d?ng đ? m? t?p. Sau khi b?n ch?n Windows trên máy ch? lưu tr? k?ch b?n (wscript.exe), n?u b?n ch?n các Luôn luôn s? d?ng chương tr?nh này đ? m? các t?p này h?p ki?m tra, Wscript.exe đư?c đăng k? như m?c đ?nh chương tr?nh cho t?t c? các t?p có ph?n m? r?ng tương t? như m?t trong nh?ng b?n double-clicked.

B?n c?ng có th? đ?t thu?c tính cho m?t k?ch b?n cá nhân b?i cách nh?p chu?t ph?i m?t t?p l?nh trong My Computer ho?c Windows Explorer, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các K?ch b?n tab.

Đ?t thu?c tính cho k?ch b?n cá nhân

  1. Trong Windows Explorer ho?c My Computer, b?m chu?t ph?i vào đo?n m? t?p mà b?n mu?n ch? đ?nh tài s?n cá nhân, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các K?ch b?n tab, thi?t l?p các tùy ch?n b?n mu?n s? d?ng cho các k?ch b?n, và sau đó Nh?p vào Ok.
LƯU ?: B?t đ?ng s?n các thi?t l?p đư?c lưu trong m?t t?p tin v?i m?t t?p tin .wsh ph?n m? r?ng. Ví d?, n?u tên t?p tin k?ch b?n là Chart.vbs, các cài đ?t có đư?c lưu trong m?t t?p tin văn b?n có tên Chart.wsh.

M?t t?p tin .wsh là m?t văn b?n t?p tin đó s? d?ng m?t đ?nh d?ng tương t? như các t?p tin rules.ini. M?t t?p tin .wsh ch?a m?t [ScriptFile] ph?n, trong đó xác đ?nh t?p l?nh mà các t?p tin .wsh là liên quan, và m?t [tùy ch?n] ph?n, mà tương ?ng v?i các thi?t l?p b?n đư?c ch?n vào các K?ch b?n tab.

M?t t?p tin .wsh là tương t? như các t?p tin t?p .pif đư?c s? d?ng đ? ch?y trư?c đó chương tr?nh16-bit d?a trên Windows và MS-MS-DOS-d?a. Nó có th? đư?c đi?u tr? như th? nó là m?t t?p tin th?c thi hay batch đánh d?u. Ví d?, n?u b?n có m?t k?ch b?n đ?t tên Myscript.vbs mà b?n đ? t?o ra m?t t?p tin .wsh đư?c đ?t tên Myscript.wsh, b?n có th? ch?y Myscript.vbs v?i các tùy ch?n đư?c ghi trong Myscript.wsh b?i b?m-đúp vào Myscript.wsh trong Windows Explorer, ho?c b?ng cách đi qua Myscript.wsh như m?t k?ch b?n cho tham s? Cscript.exe ho?c Wscript.exe m?t l?nh d?u nh?c.


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WSH, xin vui l?ng truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/9bbdkx3k.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 232211 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB232211 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232211

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com