Làm th? nào đ? nh?p kh?u m?t ch?ng ch? đ? s? d?ng trong Internet Information Services 5,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232137
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n s? d?ng Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 5.0, b?n có th? mu?n khôi ph?c l?i ch?ng ch? máy ch?, ví d?, n?u b?n đang di chuy?n m?t trang Web đ?n m?t máy ch? trong m?t trang tr?i Web. Nhi?m v? này là r?t d? dàng đ? làm b?ng cách s? d?ng thu?t s? ch?ng ch? trang Web và thu?t s? chuy?n nh?p qu?n l? ch?ng ch? cung c?p cho b?n b?i Windows 2000 và IIS 5.0.

THÔNG TIN THÊM

Đ? hoàn t?t thao tác này, b?n ph?i có m?t b?n sao lưu c?a các máy ch? ch?ng ch? (và tư nhân) ch?a trong m?t t?p tin PFX. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232136 Sao lưu máy ch? ch?ng ch? c?a Internet Information Services 5,0
B?n c?ng ph?i có quy?n truy c?p vào gi?y ch?ng nh?n-theo và có nó đ?t đ? xem ch?ng ch? máy tính t? máy tính đ?a phương (m?c dù đi?u này có th? đư?c th?c hi?n t? xa).

Đ? xem các c?a hàng ch?ng ch? trên máy tính đ?a phương, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Ki?u "MMC.EXE"(không có d?u ngo?c kép) và b?m vào Ok.
 3. Nh?p vào Giao di?n đi?u khi?n MMC m?i b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 4. Trong c?a s? m?i, nh?p vào Thêm.
 5. Làm n?i b?t các Chứng chỉ -theo, và sau đó nh?p vào Thêm.
 6. Ch?n các Máy tính tùy ch?n và nh?n vào đây Ti?p theo.
 7. Ch?n Máy tính c?c b? trên màn h?nh k? ti?p, và sau đó b?m Ok.
 8. Nh?p vào Đóng , và sau đó nh?p vào Ok.
 9. B?n bây gi? có thêm gi?y ch?ng nh?n-theo, mà s? cho phép b?n làm vi?c v?i b?t k? gi?y ch?ng nh?n trong kho ch?ng ch? máy tính c?a b?n. B?n có th? mu?n lưu này MMC cho s? d?ng sau này.
Bây gi? mà b?n có th? truy c?p ch?ng ch? snap-in, b?n có th? chuy?n nh?p ch?ng ch? máy ch? vào kho ch?ng ch? b?n c?a máy tính b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. M? gi?y ch?ng nh?n (máy tính c?c b?)-theo và đi?u hư?ng đ?n Cá nhân, và sau đó Chứng chỉ.

  Lưu ý: Gi?y ch?ng nh?n có th? không đư?c li?t kê. N?u không, đó là b?i v? không có không có ch?ng ch? đư?c cài đ?t.
 2. Nh?p chu?t ph?i Chứng chỉ (ho?c Cá nhân N?u tùy ch?n đó không t?n t?i.)
 3. Ch?n T?t c? các nhi?m v?, và sau đó nh?p vào Nh?p kh?u.
 4. Khi b?t đ?u thu?t s?, b?m vào Ti?p theo. Tr?nh duy?t PFX t?p b?n t?o có ch?ng ch? máy ch? và khóa riêng c?a b?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p m?t kh?u b?n đ? cung c?p các t?p tin PFX khi b?n t?o ra nó. Ch?c ch?n các Đánh d?u chính như xu?t kh?u tùy ch?n đư?c ch?n n?u b?n mu?n có th? xu?t kh?u ch? ch?t đôi m?t l?n n?a t? máy tính này. Như m?t bi?n pháp an ninh b? sung, b?n có th? mu?n đ? l?i tùy ch?n này đánh d?u đ? đ?m b?o r?ng không ai có th? làm cho m?t b?n sao lưu c?a khóa riêng c?a b?n.
 6. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó ch?n kho ch?ng ch? b?n mu?n lưu ch?ng ch? đ?. B?n nên ch?n Cá nhân b?i v? nó là m?t ch?ng ch? máy ch? Web. N?u b?n bao g?m các ch?ng ch? trong h? th?ng phân c?p ch?ng nh?n, nó c?ng s? đư?c thêm vào c?a hàng này.
 7. Nh?p vào Ti?p theo. B?n s? th?y m?t b?n tóm t?t c?a màn h?nh hi?n th? nh?ng g? thu?t s? là v? đ? làm. N?u thông tin này là đúng, b?m K?t thúc.
 8. Bây gi? b?n s? th?y ch?ng ch? máy ch? cho máy ch? Web c?a b?n trong danh sách các ch?ng ch? cá nhân. Nó s? đư?c k? hi?u b?ng tên g?i ph? bi?n c?a máy ch? (t?m th?y trong ch? đ? c?a ch?ng ch?).
Bây gi? mà b?n đ? sao lưu gi?y ch?ng nh?n nh?p kh?u vào c?a hàng gi?y ch?ng nh?n, b?n có th? b?t Internet thông tin d?ch v? 5.0 s? d?ng gi?y ch?ng nh?n r?ng (và khóa riêng tương ?ng). Đ? th?c hi?n vi?c này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh qu?n l? d?ch v? Internet (dư?i công c? qu?n tr?) và đi?u hư?ng đ?n các trang Web b?n mu?n b?t thông tin liên l?c an toàn (SSL/TLS).
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các trang web và nh?p vào Thu?c tính.
 3. Bây gi? b?n nên th?y màn h?nh thu?c tính cho trang Web. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab.
 4. Theo các An toàn thông tin liên l?c ph?n, b?m vào Ch?ng ch? máy ch?.
 5. Đi?u này s? kh?i đ?ng thu?t s? ch?ng ch? trang Web. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Ch?n các Gán m?t gi?y ch?ng nh?n hi?n có tùy ch?n và nh?n vào đây Ti?p theo.
 7. Bây gi? b?n s? th?y m?t màn h?nh hi?n th? r?ng n?i dung c?a ch?ng ch? cá nhân c?a máy tính lưu tr?. Làm n?i b?t c?a b?n ch?ng ch? máy ch? Web (k? hi?u là tên thư?ng g?i), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Bây gi? b?n s? th?y m?t màn h?nh tóm t?t hi?n th? cho b?n t?t c? các chi ti?t v? ch?ng ch? b?n đang cài đ?t. H?y ch?c ch?n r?ng thông tin này là đúng ho?c b?n có th? có v?n đ? b?ng cách s? d?ng SSL ho?c TLS HTTP truy?n thông.
 9. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào Ok đ? thoát kh?i thu?t s?.
Bây gi? b?n nên có m?t máy ch? Web SSL/TLS-kích ho?t. H?y ch?c ch?n đ? b?o v? các t?p tin PFX t? b?t k? nhân viên không mong mu?n.

Đ? thêm thông tin v? sao lưu t?p tin gi?y ch?ng nh?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232136 Làm th? nào đ?: Sao lưu m?t ch?ng ch? máy ch? trong Internet Information Services 5,0

Thu?c tính

ID c?a bài: 232137 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB232137 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232137
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com