Th?c hi?n b?i siêu liên k?t và h?p tho?i t?p t?i xu?ng các t?p tin trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232077 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Nhi?u trang Web, đ?c bi?t là trên m?ng n?i b? công ty, có siêu liên k?t đ?n t?p tin ngư?i s? d?ng c?n ch?y trên h? th?ng đ?a phương. V? l? do an ninh r? ràng, Internet Explorer ngăn ch?n b?t k? hành đ?ng siêu liên k?t t? t? đ?ng ch?y b?t k? t?p tin th?c thi đư?c t?i xu?ng ho?c các t?p tin có th? nguy hi?m mà không hi?n th? m?t s? h?nh th?c c?a h?p tho?i h?p nh?c cho ngư?i dùng.

Trong các t?nh hu?ng này, các Tải xuống Tệp h?p tho?i không ph?i là ngăn ng?a đư?c trong b?t k? cách nào. Đi?u này bao g?m vi?c s? d?ng các th? HTML, k?ch b?n trong trang, lưu tr? các WebBrowser ki?m soát, và thay đ?i tùy ch?n vùng b?o m?t.

Th?t không may, h?p tho?i này có th? gây r?i đ? Web d?a trên giao di?n d?a trên các lo?i liên k?t đ? đơn gi?n hóa vi?c s? d?ng các t?p tin th?c thi các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? Web. Bài vi?t này bàn v? hai phương pháp an toàn khác đ? t? đ?ng th?c hi?n t?p tin b?i siêu liên k?t.

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer s? hi?n th? các Tải xuống Tệp h?p tho?i cho hai l? do chính: an toàn và s? l?a ch?n. Đ? đư?c an toàn, tr?nh duy?t không bao gi? ph?i th?c hi?n m?t t?p nguy hi?m ti?m tàng vào ngư?i s? d?ng h? th?ng t? đ?ng mà không có s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng ti?m năng. Hơn n?a, các trang Web đ? đư?c liên k?t đ?n t?p tin th?c thi v?i hai ? đ?nh khác nhau: d? các trang web s? cho ngư?i s? d?ng ho?c th?c thi các t?p tin đư?c liên k?t ho?c lưu nó. Th?t không may, không có g? trong đ?c t? HTML cho (t? khóa neo<a></a>) hay b?t k? mô h?nh k?ch b?n đ?i tư?ng hi?n cung c?p m?t phương ti?n cho các trang Web đ? cho bi?t đó là mong mu?n cho m?t liên k?t c? th?. Do đó, gánh n?ng c?a s? l?a ch?n là vào ngư?i s? d?ng. Ngư?i dùng ph?i quy?t đ?nh xem h? mu?n ch?y ho?c lưu t?p.

Internet Explorer quy?t đ?nh đ? hi?n th? các Tải xuống Tệp h?p tho?i ch? y?u b?ng cách ki?m tra m? r?ng c?a t?p tin và t?m trong s? đăng k? cho m?t ?ng d?ng mà đ?c t?p tin đó. Đ?i v?i h?u h?t các lo?i t?p tin, ngư?i dùng có th? xoá các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này tùy ch?n trong h?p tho?i, trao quy?n cho Internet Explorer đ? hi?n th? h?p tho?i trong tương lai cho nh?ng lo?i t?p tin c? th?. Ngư?i dùng c?ng có th? thay đ?i cài đ?t này trong các Ch?nh s?a lo?i t?p h?p tho?i có th? truy c?p t? tr?nh bao Tùy ch?n c?p c?a flipping các Xác nh?n m? sau khi t?i v? h?p ki?m.

Tuy nhiên, Internet Explorer ch?a m?t danh sách đư?c xác đ?nh trư?c, khó m? hoá t?p tin ph?n m? r?ng nó hơi distrusts. Nh?ng ph?n m? r?ng tương ?ng v?i chung th?c thi và các lo?i t?p tin có kh? năng gây t?n h?i c?a ngư?i dùng máy mà không có bi?n pháp b?o v? an ninh phù h?p. Các Tải xuống Tệp h?p tho?i không th? đư?c ngăn ch?n b?t k? t?p tin c?a các lo?i. Các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này chuy?n sang màu tùy ch?n s? đư?c xám trên h?p tho?i và b?n s? không th? ch?n nó. Sau đây là danh sách các ph?n m? r?ng t?p tin cho các lo?i t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
.ade.CSH.lnk.MDAt?p .pif.VB
.ADPexe.Mad.mdb.prf.vbe
.app.FXP.MAF.MDE.PRG.VBS
.asp.HLP.mag.MDT.PST.VSD
.Bas.hta.mam.mdwreg.vsmacros
.batInf..maq.mdz.SCF.vss
.cer.ins.Mar.msc.scr.vst
.chm.ISP.mas.MSI.SCT.vsw
.CMD.its.Mat.MSP.shb.ws
.com.js.Mau.MST.SHS.WSC
.cpl.JSE.Mav.ops.tmp.wsf
.CRT.ksh.maw.PCD.url.WSH
Như m?t quy ư?c, bài vi?t này đ? c?p đ?n b?t k? các lo?i t?p tin như t?p "th?c hi?n".

Bây gi? h?y xem xét các k?ch b?n c?a m?t trang Web đơn gi?n m?ng n?i b? công ty, bao g?m m?t danh sách các t?p tin th?c thi các liên k?t trên m?t trang Web thân thi?n. Các liên k?t đư?c đ?nh đ? đư?c t?i v? và ch?y ngay l?p t?c. V? r?ng s? th?c thi có nhi?u kh? năng đư?c b?o đ?m b?i công ty đ? đư?c an toàn (t?t, như là an toàn như b?t k? chương tr?nh máy tính tiêu bi?u khác), nó có th? là r?t t? nh?t đ? có ngư?i dùng liên t?c đ?i phó v?i các Tải xuống Tệp h?p tho?i, đ?c bi?t là n?u trang này s? d?ng trên cơ s? hàng ngày.

Ngay c? khi các t?p tin th?c thi đ? đư?c k? k?t, và ngư?i k? đư?c tin c?y b?i ngư?i s? d?ng Internet Explorer s? v?n hi?n th? các Tải xuống Tệp h?p tho?i. T?i t? hơn đư?c nêu ra cho các tác gi? Web không may, Windows UNC siêu liên k?t--"\\server\share" liên k?t mà b? qua h? ph?c v? Web--có th? cùng iniquity.

Cho m?ng n?i b? công ty, đó là m?t thay th? cho siêu liên k?t trong s?ch bài vi?t này đ? c?p đ?n như là Khung n?i tuy?n liên k?t. Các trang web không th? s? d?ng phương pháp này nhưng có th? s? d?ng thanh bài vi?t này đ? c?p đ?n như là Internet Code Download Liên k?t. (Các phương pháp sau này là dành cho các t?p đoàn, quá.)

Chú ý T?i m?c m?c đ?nh an ninh, c? hai k? thu?t v?n hi?n th? b?o m?t h?p tho?i. Không gi?ng như các r?c r?i Tải xuống Tệp h?p tho?i, m?c dù, t?t c? các h?p tho?i b?o m?t có th? đi?u khi?n thông qua các tùy ch?n b?o m?t khu d?a trên tiêu chu?n. Cho khung n?i tuy?n liên k?t k? thu?t, h?p có th? xu?t hi?n l?n đ?c "Ch?y l?nh h? th?ng trên kho?n m?c này có th? không an toàn..." và đư?c đi?u khi?n b?i các tùy ch?n b?o m?t tu? ch?nh Tung ra các chương tr?nh và các t?p tin trong m?t khung n?i tuy?n. Đ?i v?i m? Internet t?i v? liên k?t k? thu?t, h?p có th? xu?t hi?n l?n đ?c "B?n có mu?n cài đ?t và ch?y..." và đư?c đi?u khi?n b?i các tùy ch?n b?o m?t tu? ch?nh T?i đi?u khi?n ActiveX đ? k? đi?n t?.

N?u b?n s? d?ng các k? thu?t trong bài vi?t này trong m?t môi trư?ng m?ng n?i b?, nó cao đư?c đ? ngh? r?ng nh?ng thay đ?i thi?t đ?t đư?c ch?p thu?n và thay đ?i cho t?t c? ngư?i dùng c?a trang Web c?a công ty qu?n tr? viên. Internet Explorer Administration Kit (IEAK) cung c?p m?t cơ ch? d? dàng cho qu?n tr? viên đ? ki?m soát và cài đ?t tr?nh duy?t phát sóng như này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/IE/bb219517.aspx
Các trang web công c?ng nên không yêu c?u ngư?i dùng đ? thay đ?i b?t k? cài đ?t b?o m?t đ? xem trang Web c?a h?. Thay vào đó, các trang web đó có yêu c?u thay đ?i b?o m?t nên yêu c?u ngư?i s? d?ng thêm site vào danh sách "Site tin c?y" c?a h? trong các Tuỳ chọn Internet Trang thu?c tính b?o m?t. Trang web c? th? này sau đó s? ho?t đ?ng dư?i th?p đ? b?o m?t mà c? hai k? thu?t trong bài vi?t này s? làm vi?c mà không c?n nh?c.

Khung n?i tuy?n liên k?t

Trong thay th? này, trang Web khai thác kh? năng c?a Internet Explorer đ? hi?n th? theo phong cách Explorer t?p danh sách lư?t xem bên trong n?i khung h?nh (<iframe>). Làm theo các bư?c sau:</iframe>
 1. Di chuy?n các t?p tin máy ch? đ?c bi?t, chia s? và thư m?c trên m?ng n?i b? công ty, và toàn b? d? đ?nh đ?i tư?ng ngư?i dùng có quy?n đ? truy nh?p qua Windows UNC.
 2. T?o m?t thư m?c riêng bi?t cho m?i t?p tin th?c thi và sao chép các t?p tin vào các thư m?c. Các thư m?c nên đư?c s?n ph?m nào ngo?i tr? t?p tin th?c thi duy nh?t.
 3. B?t c? nơi nào m?t siêu liên k?t đ?n t?p tin th?c thi s? đư?c s? d?ng, bao g?m HTML c?a các h?nh th?c sau đây:
  Click on the icon in the following window to run this very special 
  program automatically without annoying dialog boxes:
  
  <IFRAME SRC="\\server\share\directory"></IFRAME>
  						
  Lưu ? r?ng m? HTML đi?m đ?n thư m?c các t?p tin n?m trong, không ph?i các t?p tin riêng c?a m?nh.
Thư m?c các t?p tin d? đ?nh xu?t hi?n trong m?t l?n xem t?p Explorer-phong cách. Khi ngư?i dùng nh?p chu?t vào bi?u tư?ng trong giao di?n, t?p th?c hi?n c?ng gi?ng như khi ngư?i dùng đ? nh?p vào bi?u tư?ng t?p tin trong m?t c?a s? Windows Explorer truy?n th?ng.

Internet Code Download Liên k?t

Trong này thay th? ph?c t?p, trang Web đi qua quá tr?nh t?i v? t?p tin b?nh thư?ng b?ng cách s? d?ng Internet Code Download. Internet Code Download là tính năng Internet Explorer cho phép các trang Web đ? t? đ?ng t?i đi?u khi?n ActiveX và các đ?i tư?ng b?n x? m? khác. T?p đư?c thông qua Internet Code Download đi qua khuôn kh? b?o m?t ActiveX đư?c đi?u khi?n b?i tùy ch?n b?o m?t.
 1. N?u t?p tin th?c thi"" không ph?i m?t PE signable (.exe) như là m?t t?p tin .bat, sau đó t?p tin ph?i đư?c đóng gói trong m?t t?p tin .cab v?i m?t INF trong các h?nh th?c sau đây.
  [version]
    signature="$CHICAGO$"
    AdvancedINF=2.0
  [Add.Code]
    file.zzz=file.zzz
  [file.zzz]
    clsid={15589FA1-C456-11CE-BF01-00AA0055595A}
    FileVersion=1,0,0,0
    hook=zzzinstaller
  [zzzinstaller]
    run=%EXTRACT_DIR%\file.zzz
  						
  Thay th? ví d? c?a File.zzz ? trên v?i t?p tin th?c thi đ? ch?y.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đóng gói các t?p tin .cab, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/aa741200 (VS.85) .aspx
 2. Đ?m b?o r?ng các exe (ho?c .cab) là m? k? k?t. N?u không đăng .exe, đi?u này có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng công c? CryptoAPI v?i m? xác th?c m? k? k?t. Tham kh?o tài li?u hư?ng d?n CryptoAPI trong MSDN n?n t?ng SDK dư?i tiêu đ? "B?o m?t" cho bi?t thêm thông tin.

  L? do an ninh, quá tr?nh k? m? cho m?t t? ch?c t?t nh?t đư?c x? l? b?i m?t cơ quan trung ương đư?c tin c?y b?i t? ch?c toàn b?. M? k? đ?i h?i ph?i ho?c là mua gi?y ch?ng nh?n t?n kém t? nhà cung c?p bên ngoài như VeriSign ho?c duy tr? m?t gi?y ch?ng nh?n như Microsoft ch?ng ch? máy ch? trên máy ch? m?ng n?i b?.
 3. S? d?ng trang này ví d? như m?t hư?ng d?n cho các liên k?t và k?ch b?n c?n thi?t đ? kh?i đ?ng các m? đ? k? k?t mà không có d?u nh?c:
  <HTML><HEAD><TITLE>Page of executable links</TITLE></HEAD>
  <BODY>
  <BR/>
  
  <!-- hyperlink uses central script function called linkit() -->
  <A HREF="" onclick="return linkit('signed-testfile.exe');">
  SIGNED-CLOCK.EXE</A>
  
  <SCRIPT>
  // linkit puts filename into HTML content and spews it into iframe
  function linkit(filename)
  {
    strpagestart = "<HTML><HEAD></HEAD><BODY><OBJECT CLASSID=" +
     "'CLSID:15589FA1-C456-11CE-BF01-00AA0055595A' CODEBASE='";
    strpageend = "'></OBJECT></BODY></HTML>";
    runnerwin.document.open();
    runnerwin.document.write(strpagestart + filename + strpageend);
    window.status = "Done.";
    return false; // stop hyperlink and stay on this page
  }
  </SCRIPT>
  
  <!-- hidden iframe used for inserting html content -->
  <IFRAME ID=runnerwin WIDTH=0 HEIGHT=0 SRC="about:blank"></IFRAME><BR/>
  
  </BODY></HTML>
  					
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 232077 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbdhtml kbinfo kbnavigation kbsecurity kbmt KB232077 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232077

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com