Mô t? c?a lo?i b?n ghi tài nguyên DNS SRV

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232025 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các b?n ghi tài nguyên SRV cho phép qu?n tr? viên đ? s? d?ng m?t s? máy ch? cho m?t tên mi?n duy nh?t, đ? di chuy?n d?ch v? t? máy ch? đ?n máy ch? m?t cách d? dàng, và đ? ch? m?t s? máy ch? như h? ph?c v? chính cho m?t d?ch v? và nh?ng ngư?i khác như sao lưu.

THÔNG TIN THÊM

Khi khách hàng yêu c?u cho m?t d?ch v? c? th? ho?c giao th?c cho m?t tên mi?n c? th? (thu?t ng? "tên mi?n" đư?c s? d?ng ? đây trong RFC 1034 ngh?a), h? nh?n đư?c tên c?a b?t k? máy ch? có s?n.

Đ?nh d?ng c?a b?n ghi SRV tài nguyên

Các b?n ghi tài nguyên SRV có DNS lo?i m? 33, v?i cú pháp sau:
M?c tiêu Service.Proto.name TTL l?p SRV ưu tiên tr?ng lư?ng c?ng
 • D?ch v?: Tư?ng trưng tên c?a các yêu c?u d?ch v?, như đư?c đ?nh ngh?a trong các con s? gán ho?c t?i đ?a phương. M?t s? d?ch v? s? d?ng r?ng r?i (đ?c bi?t là c?a s? POP) không có m?t tên ph? quát duy nh?t. N?u các con s? gán tên d?ch v? đư?c ch? đ?nh, tên đó là tên duy nh?t đó là pháp l? cho SRV tra c?u. D?ch v? t?i đ?a phương đư?c xác đ?nh duy nh?t có th? đư?c đ?t tên t?i đ?a phương. D?ch v? là trư?ng h?p insensitive.
 • Proto: TCP và UDP là hi?n nay các giá tr? h?u ích nh?t cho l?nh v?c này, m?c dù b?t k? tên đư?c xác đ?nh b?i các con s? gán ho?c ? đ?a phương có th? đư?c s? d?ng (như cho d?ch v?). Proto là trư?ng h?p insensitive.
 • Tên: Tên mi?n b?n ghi tài nguyên này đ? c?p đ?n. Các b?n ghi tài nguyên SRV là đ?c đáo ? ch? tên t?m ki?m không ph?i là tên này.
 • TTL: Tiêu chu?n DNS ? ngh?a.
 • L?p: Tiêu chu?n DNS ? ngh?a.
 • Ưu tiên: Đ?i MX, m?c ưu tiên máy ch? m?c tiêu này. M?t khách hàng ph?i c? g?ng liên l?c v?i máy ch? m?c tiêu v?i ưu tiên th?p nh?t s? nó có th? đ?t đư?c; các máy ch? m?c tiêu v?i ưu tiên tương t? nên đư?c c? g?ng theo th? t? ng?u nhiên ?o qua. Ph?m vi là 0-65535.
 • Tr?ng lư?ng: m?t cân b?ng t?i ch?. Khi l?a ch?n m?t máy ch? m?c tiêu trong s? nh?ng ngư?i có cùng m?t ưu tiên, cơ h?i c?a c? g?ng này m?t l?n đ?u tiên nên t? l? v?i tr?ng lư?ng c?a nó. L?n hơn tr?ng lư?ng nên đư?c trao m?t xác su?t tương ?ng cao c?a đang đư?c ch?n. Ph?m vi là 0-65535. Qu?n tr? viên tên mi?n nên s? d?ng tr?ng lư?ng 0 khi không có b?t k? t?i cân b?ng đ? làm (đ? làm cho d? dàng hơn cho con ngư?i đ? đ?c các b?n ghi tài nguyên).
 • C?ng: C?ng trên máy ch? m?c tiêu này c?a d?ch v? này. Ph?m vi là 0-65535. Đi?u này là thư?ng như quy đ?nh ch? đ?nh s? lư?ng nhưng không c?n ph?i.
 • M?c tiêu: Đ?i MX, tên mi?n c?a máy ch? m?c tiêu. Ph?i có m?t hay nhi?u "M?t" ghi cho tên này. Cơ quan th?c hi?n nên, nhưng không c?n thi?t, đ? tr? v? record(s) "M?t" trong ph?n d? li?u b? sung. Tên nén là đ? đư?c s? d?ng cho l?nh v?c này. M?t m?c tiêu c?a "." có ngh?a là r?ng các d?ch v? không có s?n t?i tên mi?n này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem RFC 2782.

Thu?c tính

ID c?a bài: 232025 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB232025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com