Làm th? nào đ? xu?t b?n các chương tr?nh không MSI v?i t?p tin .zap

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 231747 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? xu?t b?n các chương tr?nh không đư?c cài đ?t v?i Microsoft tr?nh cài đ?t (MSI). Non-MSI chương tr?nh có th? đư?c công b? ch? cho ngư?i dùng, và đ? đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng chương tr?nh thi?t l?p hi?n t?i c?a h?. B?i v? chương tr?nh không MSI s? d?ng chương tr?nh thi?t l?p hi?n t?i c?a h?, các chương tr?nh này không th?:
 • T?n d?ng l?i th? c?a cao đ?c quy?n đ? cài đ?t.
 • Đư?c cài đ?t vào vi?c s? d?ng đ?u tiên c?a ph?n m?m.
 • Cài đ?t m?t tính năng trên đ?u tiên s? d?ng các tính năng.
 • Quay ngư?c l?i m?t ho?t đ?ng không thành công (cài đ?t, s?a đ?i, s?a ch?a, ho?c lo?i b?), ho?c t?n d?ng l?i th? c?a các tính năng khác c?a MSI.
Đ? xu?t b?n m?t chương tr?nh phi-MSI, b?n c?n ph?i t?o m?t t?p tin .zap cho chương tr?nh.

Vi?c t?o ra các.Zap File

T?o m?t t?p tin .zap cho chương tr?nh d?a trên t?p m?u sau:
[Application]
; Only FriendlyName and SetupCommand are required,
; everything else is optional.

; FriendlyName is the name of the program that 
; will appear in the software installation snap-in 
; and the Add/Remove Programs tool.
; REQUIRED
FriendlyName = "Microsoft Excel 97"

; SetupCommand is the command line used to 
; run the program's Setup. With Windows Server 2003 
; and later you must specify the fully qualified 
; path containing the setup program. 
; Long file name paths need to be quoted. For example: 
; SetupCommand = "\\server\share\long _ ; folder\setup.exe" /unattend 
; REQUIRED SetupCommand = "\\server\share\setup.exe"

; Version of the program that will appear 
; in the software installation snap-in and the 
; Add/Remove Programs tool. 
; OPTIONAL
DisplayVersion = 8.0

; Version of the program that will appear 
; in the software installation snap-in and the 
; Add/Remove Programs tool. 
; OPTIONAL 
Publisher = Microsoft
				

Xu?t b?n chương tr?nh

 1. Trong C?u h?nh ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vào Cài đ?t ph?n m?m, và sau đó nh?p vào M?i.
 2. Nh?p vào Gói.
 3. G? đư?ng d?n đ?n thư m?c ch?a các t?p tin .zap.
 4. Nh?p vào M?.
 5. Trong các Lo?i t?p h?p, b?m vào GLEEPY xu?ng c?p ?ng d?ng gói (* .zap).
 6. Nh?p vào các t?p tin .zap, và sau đó nh?p vào M?.
 7. Nh?p vào Xuất bản, và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 231747 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB231747 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:231747

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com