X? l? v?ng-ngư?c c?a chính sách nhóm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 231287 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

chính sách nhóm áp d?ng cho ngư?i dùng hay máy tính m?t cách ph? thu?c vào nơi mà c? ngư?i dùng và các đ?i tư?ng máy tính đư?c đ?t trong Thư mục Họat động. Tuy nhiên, trong m?t s? trư?ng h?p, ngư?i dùng có th? c?n chính sách áp d?ng cho h? d?a trên v? trí c?a đ?i tư?ng máy tính m?t m?nh. B?n có th? s? d?ng tính năng loopback chính sách nhóm đ? áp d?ng tư?ng c?a chính sách nhóm (GPOs) ph? thu?c ch? vào máy tính mà ngư?i s? d?ng các b?n ghi trên đ?.

Thông tin thêm

Đ? đ?t c?u h?nh ngư?i dùng cho m?t máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. Trong các nhóm chính sách Microsoft Management Console (MMC), b?m vào C?u h?nh máy tính.
 2. Xác đ?nh v? trí M?u qu?n tr?, b?m vào h? th?ng, b?m vào chính sách nhóm, và sau đó kích ho?t tùy ch?n Chính sách Loopback .
Chính sách này ch? đ?o h? th?ng, đ? áp d?ng các thi?t l?p c?a GPOs cho máy tính cho b?t k? ngư?i dùng kí nh?p m?t máy tính b? ?nh hư?ng b?i chính sách này. Chính sách này đư?c thi?t k? đ? s? d?ng đ?c bi?t máy tính nơi b?n ph?i thay đ?i chính sách ngư?i dùng d?a trên máy tính đang đư?c s? d?ng. Ví d?, máy tính trong khu v?c, trong ph?ng thí nghi?m, và trong các l?p h?c.

Lưu ?: Loopback đư?c h? tr? ch? trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại. C? hai tài kho?n máy tính và tài kho?n ngư?i dùng ph?i trong Thư mục Họat động. N?u m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Microsoft Windows NT 4.0 ngư?i qu?n lí tài kho?n ho?c là, v?ng-ngư?c không ho?t đ?ng. Máy tính khách hàng ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows XP Professional
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 nâng cao máy ch?
 • Windows Server 2003
Khi ngư?i dùng làm vi?c trên máy tr?m làm vi?c riêng c?a h?, b?n có th? mu?n cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm áp d?ng d?a trên v? trí c?a đ?i tư?ng ngư?i dùng. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t chính sách d?a trên các đơn v? t? ch?c trong đó tài kho?n ngư?i dùng cư trú. Tuy nhiên, có th? có trư?ng h?p khi m?t đ?i tư?ng máy tính n?m trong m?t đơn v? t? ch?c c? th?, và ngư?i s? d?ng c?n áp d?ng các thi?t đ?t c?a m?t chính sách d?a trên v? trí c?a đ?i tư?ng máy tính thay v? đ?i tư?ng ngư?i dùng.

Lưu ?: B?n không th? l?c các cài đ?t chuyên bi?t ngư?i dùng đư?c áp d?ng b?i t? ch?i ho?c lo?i b? các quy?n AGP và đ?c t? đ?i tư?ng máy tính đư?c ch? đ?nh cho chính sách loopback.

X? l? chính sách nhóm ngư?i dùng chu?n xác đ?nh máy tính trong đơn v? t? ch?c c?a h? có GPOs áp d?ng theo th? t? trong khi kh?i đ?ng máy tính. Ngư?i s? d?ng trong đơn v? t? ch?c c?a h? có GPOs áp d?ng theo th? t? trong quá tr?nh kí nh?p, b?t k? máy tính mà h? kí nh?p vào.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b? x? l? này có th? không đư?c thích h?p. Ví d?, khi b?n không mu?n ?ng d?ng đ? đư?c ch? đ?nh ho?c xu?t b?n cho ngư?i dùng trong t? ch?c c?a đơn v? đ? đư?̃c cài đ?̃t khi ngư?i dùng đư?c kí nh?p vào m?t máy tính trong m?t đơn v? t? ch?c c? th?. V?i tính năng h? tr? loopback c?a chính sách nhóm, b?n có th? ch? đ?nh hai cách khác đ? l?y danh sách các GPOs cho b?t k? ngư?i s? d?ng máy tính trong này đơn v? t? ch?c c? th?:
 • Nh?p ch? đ?
  Trong ch? đ? này, khi ngư?i dùng kí nh?p, ngư?i s? d?ng danh sách c?a GPOs đư?c thư?ng thu th?p b?ng cách s? d?ng các ch?c năng GetGPOList. Ch?c năng GetGPOList sau đó đư?c g?i là m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng máy tính c?a v? trí trong Thư mục Họat động. Danh sách các GPOs cho máy tính sau đó thêm vào cu?i c?a GPOs cho ngư?i dùng. Đi?u này làm cho máy tính c?a GPOs ph?i đư?c ưu tiên cao hơn c?a ngư?i dùng GPOs. Trong ví d? này, danh sách GPOs cho các máy tính đư?c thêm vào danh sách c?a ngư?i dùng.
 • Thay th? ch? đ?
  Trong ch? đ? này, danh sách c?a ngư?i dùng c?a GPOs không đư?c thu th?p. Ch? danh sách GPOs d?a trên đ?i tư?ng máy tính đư?c s? d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 231287 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB231287 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 231287

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com