Các C?p Nh?t có s?n cho Terminal Services (d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa) trong Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2312539 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này tóm t?t các hotfix có s?n và C?p Nh?t cho các v?n đ? có th? x?y ra trong môi trư?ng Terminal b?n ghi d?ch v? cho Windows Server 2008. Đ? c?p nh?t Windows Server 2008 R2 t? xa máy tính đ? bàn Services, xin vui l?ng xemKB 2601888.

Th?n tr?ngDanh sách này là d?ng qu? h?p ph? bi?n các v?n đ? v?i b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2008. Không ch? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t các b?n vá l?i sau tr? khi hư?ng d?n c?a m?t Profesional h? tr? Microsoft. N?u b?n tin r?ng b?n đang g?p m?t v?n đ? trong danh sách này, cài đ?t chuyên bi?t ch? các hotfix cho r?ng v?n đ? c? th?. N?u m?t hotfix c? th? đư?c li?t kê cho v?n đ? c?a b?n, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá các hotfix và C?p Nh?t đ? determinewhether h? áp d?ng cho m?t phiên b?n Windows c? th? và m?c gói b?n ghi d?ch v?.

Các hotfix và C?p Nh?t đư?c s?p x?p theo khu v?c thành ph?n trong b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i trong môi trư?ng Windows Server 2008. Các hotfix và C?p Nh?t c?ng có th? áp d?ng cho Windows XP, Windows Vista, và Windows 7 t? xa máy tính đ? bàn khách hàng.

Thông tin thêm

Xác th?c

2203302 K?t n?i RDP s? d?ng SSL xác th?c và giao th?c CredSSP không thành công trong Windows 7, Windows Server 2008 R2, trong Windows Vista và Windows Server 2008

975943 m? l?i khi m?t ?ng d?ng s? d?ng CredSSP n?u tài kho?n ngư?i dùng xác th?c là m?t thành viên c?a nhi?u nhóm bảo mật trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008: "0x80090329"

972595 B?n không th? kí nh?p ho?c h? th?ng ng?ng đáp ?ng khi các tính năng lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u đư?c kích ho?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista

954910 Thông báo l?i khi b?n s? d?ng xác th?c th? thông minh đ? kí nh?p vào m?t máy ch? Windows Server 2008 d?a trên thi?t b? đ?u cu?i t? m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008: "0xC000040C"

953760 Khi b?n kích ho?t SSO cho m?t máy ch? đ?u cu?i t? m?t máy tính d?a trên Windows XP SP3 khách hàng, b?n đư?c v?n c?n nh?c cho thông tin kí nh?p ngư?i dùng khi b?n kí nh?p vào máy ch? đ?u cu?i

952234 Khi b?n thi?t l?p m?t phiên b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i yêu c?u xác th?c th? thông minh đ? kí nh?p vào m?t d?a trên Windows Server 2008 thi?t b? đ?u cu?i máy ch?, phiên b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i d?ng đáp ?ng

951608 Mô t? v? các ?y nhi?m b?o m?t h? tr? nhà cung c?p (CredSSP) trong Windows XP Service Pack 3

L?i

2523307 M?t phiên làm vi?c Windows Server 2008 Terminal Services shadowed b? ng?t k?t n?i t? máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 SP1 ho?c Windows 7 SP1

2518298 l?i d?ng "0x0000003B" trên m?t máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2008

2481109 MS11-017: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho khách hàng máy tính đ? bàn t? xa 6.1 và Remote Desktop client 6.0: di?u hành 8, 2011

2462310 M?t ?ng d?ng 16-bit s? d?ng t?p tin kh?i t?o (.ini) không làm vi?c m?t cách chính xác trong m?t Windows Server 2008 x 86 phiên b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i

982303 b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i hi?u su?t qu?y báo cáo m?t s? không chính xác c?a bu?i khi m?t t?i n?ng t?nh hu?ng x?y ra trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008

980568 M?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 d?ng đáp ?ng khi r?t nhi?u khách hàng làm cho thi?t b? đ?u cu?i phiên đ?n máy ch?

978829 CTRL và phím ALT trong m?t phiên b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i g?p khó khăn khi b?n m? khóa m?t máy tính c?c b?

977269 Thông báo l?i khi b?n th?c hi?n m?t Kết nối từ xa máy tính đ? bàn đ?n m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008: "thao tác yêu c?u đ?i h?i đ? cao"

976110 Phiên ph?c v? đ?u cu?i là shadowed không chính xác ng?t k?t n?i khi phiên h?p ph?c v? đ?u cu?i bóng t?t máy theo d?i trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008

971338 H? sơ di đ?ng ph?c v? đ?u cu?i c?a m?t tài kho?n ngư?i dùng không đư?c t?i m?t cách chính xác trên m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 sau khi ngư?i dùng m?t kh?u đư?c thay đ?i trong phiên kí nh?p

971253 B?n nh?n đư?c m?t màn h?nh tr?ng khi b?n kí nh?p vào m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008

970911 b?n ghi d?ch v? "Terminal Services" không th? b?o v? m?t phiên giao di?n đi?u khi?n t? b? ng?t k?t n?i trong Windows Server 2008

970089 M?t hotfix có s?n đ?a ch? th?nh tho?ng treo c?a Vmwp.exe quá tr?nh trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 Hyper-V máy ch? lưu tr?

970067 B?n t?m th?y s? d?ng CPU cao cho quá tr?nh Wmiprvse.exe trên m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 khi b?n ch?y Windows H? th?ng ngu?n l?c qu?n l?

969851 Thay v? chương tr?nh kh?i đ?ng đư?c ch? đ?nh, máy tính đ? bàn toàn b? B?t đ?u trên m?t máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i khi b?n thay đ?i các thi?t l?p "H? sơ b?n ghi d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i" cho tài kho?n ngư?i dùng

969940 Khi b?n B?t đ?u m?t phiên thi?t b? đ?u cu?i v?i m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 và có vai tr? thi?t b? đ?u cu?i máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, máy tính đ? bàn Windows đ?y đ? B?t đ?u thay v? chương tr?nh đư?c ch? đ?nh b?i máy ch? thi?t b? đ?u cu?i

969851 Thay v? chương tr?nh kh?i đ?ng đư?c ch? đ?nh, máy tính đ? bàn toàn b? B?t đ?u trên m?t máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i khi b?n thay đ?i các thi?t l?p "H? sơ b?n ghi d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i" cho tài kho?n ngư?i dùng

941641 Máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i 6.0 s? nh?c b?n cho thông tin kí nh?p trư?c khi b?n thi?t l?p m?t Kết nối Bàn làm việc Từ xa

Thi?t b? chuy?n hư?ng & in ?n

2655998 Dài th?i gian kí nh?p khi b?n thi?t l?p m?t phiên RD đ? m?t d?a trên Windows Server 2008 R2 RD phiên máy ch? n?u chuy?n hư?ng máy in đư?c kích ho?t

2620656 Máy in chuy?n hư?ng không h?p l? có th? có s?n trong m?t phiên b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i v?i m?t máy ch? RD phiên máy ch? đang ch?y Windows server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

2532459 Hàng ch? in không ho?t đ?ng n?u hàng đ?i không ph?i là m?t trong hàng đ?i 100 l?n đ?u tiên đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t phiên làm vi?c Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 Terminal Services

2059743 B?n không th? in ra nhi?u khay trong m?t phiên máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2008

2028453 Chuy?n hư?ng máy in không in m?t tài li?u trong Windows Server 2008 n?u tính năng TS d? dàng in đư?c s? d?ng trong m?t phiên h?p ph?c v? đ?u cu?i

981650 B?n không th? in văn b?n trong m?t phiên máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Vista n?u máy in s? d?ng tr?nh đi?u khi?n "Chung / văn b?n ch?"

979163 Nhi?u trang đư?c in khi b?n c? g?ng in m?t bảng Excel tính b?ng cách s? d?ng m?t máy in chuy?n hư?ng n?u tính năng Terminal b?n ghi d?ch v? d? dàng in đư?c s? d?ng

973744 B?n không th? thoát kh?i m?t ?ng d?ng s? d?ng m?t máy in chuy?n hư?ng khi b?n kích ho?t các tính năng thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? d? dàng in trên m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008

973356 Thông báo l?i khi b?n t?o m?t ho?c nhi?u m?ng máy in trong m?t phiên làm vi?c Windows Server 2008 d?a trên máy ch? đ?u cu?i: "Máy in không th? cài đ?t"

973062 Các tính năng âm thanh chuy?n hư?ng không ho?t đ?ng khi b?n s? d?ng máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i khách hàng cho Mac 2.0 đ? làm cho m?t phiên ph?c v? đ?u cu?i sang máy tính đang ch?y Windows Server 2008 x 64 Edition ho?c Windows Vista x 64 Edition

972600 Sau khi b?n ng?t k?t n?i t? m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn đ?n m?t máy tính đích đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008, máy in m?c đ?nh thay đ?i khi b?n kí nh?p vào máy tính đích t? bàn đi?u khi?n

971370 B?n ng?u nhiên nghe âm thanh t? m?t máy ch? đ?u cu?i phiên làm vi?c khi b?n phát âm thanh trong m?t phiên h?p ph?c v? đ?u cu?i đư?c lưu tr? trên máy ch? đang ch?y Windows Server 2008

970603 N?i dung c?a m?t printout là khác nhau khi b?n in m?t tài li?u PDF b?ng cách s? d?ng thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? d? dàng in trong m?t phiên b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i (TS) trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008

958596 Ngư?i dùng không th? dùng th? thông minh đ? kí nh?p vào m?t phiên b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008

954744 S?a ch?a: M?t s? trang ñöôïc in theo đ?nh hư?ng không chính xác khi b?n s? d?ng thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? d? dàng in đ? in m?t tài li?u có ch?a c? trang theo hư?ng đ?ng và phong c?nh theo đ?nh hư?ng trang

mức cấp phép

2542272 B?n nh?n đư?c m?t CAL TS t?m th?i khi DN trương m?c ngư?i dùng ch?a các kí t? đ?i di?n đánh d?u ki?m g?ch chéo phía trư?c trong Windows Server 2008 n?u ch? đ? c?p gi?y phép cho m?i ngư?i dùng đư?c s? d?ng

2028637 M?t qu?n tr? viên mi?n ho?c qu?n tr? viên đ?a phương không chính xác nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo "không th? t?m th?y m?t nhà ga h?p l? b?n ghi d?ch v? mức cấp phép máy ch?" khi trương m?c ngư?i dùng này đăng vào m?t máy ch? Windows Server 2008 Terminal

2021885 Thi?t b? đ?u cu?i máy ch? Gi?y phép máy ch?/t? xa máy tính đ? bàn gi?y phép h? ph?c v? ch? phát hành các gi?y phép t?m th?i và t? ch?c s? ki?n ID 17 kí nh?p

983385 ID s? ki?n 17 đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng trên m?t máy ch? TS c?p gi?y phép ho?c trên m?t máy ch? mức cấp phép RD trong Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

979548 B?n không th? nh?p vào m?t s? th?a thu?n c?a m?t gi?y phép kh?i lư?ng ch?a nhi?u hơn b?y ch? s? trong qu?n l? mức cấp phép máy tính đ? bàn t? xa ho?c trong TS c?p gi?y phép qu?n l?

977686 Công c? ch?n đoán c?p gi?y phép không đúng báo cáo r?ng không có không có gi?y phép truy c?p b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i khách hàng có s?n trong Windows Server 2008

972069 M?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 không th? có đư?c gi?y phép thi?t b? đ?u cu?i t? m?t máy ch? Gi?y phép máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 sau khi b?n kích các thi?t l?p chính sách nhóm "Gi?y phép h? ph?c v? nhóm b?o m?t"

971302 Đơn CALs h? tr? có s?n cho các máy ch? Gi?y phép máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008

968995 Các thi?t b? đ?u cu?i máy ch? mức cấp phép MMC snap-in ho?c TS c?p gi?y phép qu?n l? MMC snap-trong s? d?ng NT LAN Manager thay v? giao th?c Kerberos đ? vư?t qua xác th?c, tương ?ng, trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows Vista và Windows Server 2008

968074 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho phép Terminal Services gi?y phép máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 đ? có th? s? d?ng các Cal cho Windows Server 2008 R2 t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v?

TS Gateway

2620264 B?n không th? B?t đ?u b?t k? ?ng d?ng RemoteApp thông qua m?t c?a ng? TS d?a trên Windows Server 2008

974195 B?n không th? k?t n?i v?i m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 thông qua c?ng TS b?ng cách s? d?ng FQDN c?a nó n?u nó là trong m?t không gian tên r?i r?c và n?u c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 445 b? vô hi?u hoá gi?a máy ch? đ?u cu?i và là c?a ng? TS

TS RemoteApp

2579055 M?t ?ng d?ng RemoteApp B?t đ?u là không liên t?c không đư?c nh?n th?y trong Windows Server 2008

2381675 Chương tr?nh RemoteApp không ch?m d?t sau khi nhàn r?i phiên th?i h?n h?t h?n trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008

983533 Các c?a s? bật lên đư?c ?n và ?ng d?ng TS RemoteApp d?ng đáp ?ng trong Windows Vista, trong Windows 7, Windows Server 2008, và Windows Server 2008 R2

981211 M?t chương tr?nh RemoteApp không hi?n th? tên người dùng đ? lưu khi b?n ch?y chương tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista

979425 M?t m?c h?p k?t h?p trong m?t ?ng d?ng RemoteApp đư?c C?p Nh?t không chính xác khi b?n k?t n?i b?ng cách s? d?ng Remote Desktop Connection (RDC) 7,0

978927 Tr?nh đơn đánh d?u ki?m t?t c? các ?ng d?ng ch?y đư?c hi?n th? không chính xác trong m?t phiên làm vi?c Windows Server 2008 d?a trên máy ch? đ?u cu?i

970689 M?t d?a trên Windows Server 2008 thi?t b? đ?u cu?i máy ch? t? ch?i yêu c?u k?t n?i v?i thông báo l?i "cu?c g?i th? t?c t? xa không thành công và không th?c hi?n" ng?u nhiên theo m?t đi?u ki?n n?ng đăng nh?p/đăng xu?t

TS phiên môi gi?i

2522829 Phiên không chính xác phân ph?i sau khi b?n ghi d?ch v? môi gi?i phiên b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i ch?y trong 25 ho?c nhi?u ngày liên ti?p trong Windows Server 2008

977541 B?n không đư?c chuy?n hư?ng đ?n phiên ng?t k?t n?i trư?c đây ph?c v? đ?u cu?i thông qua b?n ghi d?ch v? TS phiên môi gi?i t?i m?t trang tr?i d?a trên Windows Server 2008 t?i TS phiên môi gi?i

TS Web Access

951607 B?n không th? k?t n?i v?i m?t máy tính t? xa ho?c B?t đ?u m?t ?ng d?ng t? xa khi b?n s? d?ng thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi Dịch vụ Web Access ho?c Web t? xa không gian làm vi?c trên m?t máy tính Windows XP SP3 ho?c kinh doanh nh? Windows Server 2003 SP1

Thu?c tính

ID c?a bài: 2312539 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2312539 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2312539

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com