Cach khi ng lai b m n va c s d liu cua cac tp ngoai tuyn

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 230738 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

B m n va c s d liu cua Tp Ngoai tuyn (CSC hay B m n Phia May khach) co kha nng c tich hp sn khi ng lai nu ni dung cua no bi nghi ng la hong. Nu bi nghi ng la hong, Thut si ng b hoa co th tra lai thng bao li sau:
Khng th kt hp cac thay i ngoai tuyn trn \\server_name\share_name. Tham s khng ung.

THNG TIN THM

Phng phap 1

B m n cua Tp Ngoai tuyn la cu truc cp c t trong cp %SystemRoot%\CSC bi n theo mc inh. Cp CSC va bt ky tp va cp con nao ma no cha khng nn c sa i mt cach trc tip; lam nh vy co th khin mt d liu va lam hong hoan toan ch nng Tp Ngoai tuyn.

Nu ban nghi ng c s d liu bi hong thi nn xoa tp bng trinh xem Tp Ngoai tuyn. Sau khi cac tp a bi xoa khoi trinh xem Tp Ngoai tuyn, Trinh quan ly ng b hoa co th bt buc ng b hoa cac tp. Nu b m n co ve vn khng vn hanh chinh xac, vic t lai Tp Ngoai tuyn co th c tin hanh theo quy trinh sau:
 1. Trong Tuy chon Cp, trn tab Tp Ngoai tuyn, nhn CTRL+SHIFT, sau o bm Xoa Tp. Thng bao sau xut hin:
  B m n Tp Ngoai tuyn trn may tinh cuc b se c khi ng lai. Bt ky thay i nao cha c ng b hoa vi may tinh trn mang se bi mt. Bt ky tp hay cp nao kha dung ngoai tuyn se khng con kha dung ngoai tuyn na. Bt buc khi ng lai may tinh.

  Ban co mun khi ng lai b m n khng?
 2. Bm Co hai ln khi ng lai may tinh.

Phng phap 2

S dung Registry Editor

yu cu chung ti khi ng lai b m n tp va c s d liu cua tp ngoai tuyn cho ban, hay i ti muc"Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50561Chu y
 • Hay chc chn rng cac tp c ng b hoa trc khi ban chay khc phuc s c t ng. Nu khng, cac thay i cha c ng b hoa se bi mt.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

Nu ban khng th truy cp tab Tp Ngoai tuyn, hay s dung phng phap nay khi ng lai b m n Tp Ngoai tuyn (CSC) trn h thng bng cach sa i s ng ky. Cung s dung phng phap nay khi ng lai c s d liu/b m n phia may khach cua tp ngoai tuyn trn nhiu h thng. Thm khoa con ng ky sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Tn khoa: FormatDatabase
Loai Khoa: DWORD
Gia tri Khoa: 1
Chu yGia tri thc cua khoa ng ky bi bo qua. Thay i ng ky nay yu cu phai khi ng lai. Khi may tinh ang khi ng lai, vo se khi ng lai b m n CSC, sau o xoa khoa ng ky nu muc ng ky tn tai.

Canh bao Moi tp lu c lu se bi xoa va d liu cha ng b hoa se bi mt.

S dung Reg.exe

Ban cung co th t ng hoa quy trinh t gia tri ng ky nay bng cach dung trinh chinh sa dong lnh Reg.exe. lam iu nay, hay nhp lnh sau trong ca s Reg.exe:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Chu y co cac bc cu th khi ng lai b m n va c s d liu cua cac tp ngoai tuyn trong Windows Vista hoc Windows 7, hay bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
942974 Trn may khach chay Windows Vista hoc Windows 7, ban vn co th truy cp tp ngoai tuyn mc du may chu cua tp bi xoa khoi mang

THAM KH?O

bit thm thng tin, hay nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
230739 Cu truc cua cp b m n Tp Ngoai tuyn
328284 Mt s tp va cp khng c cu hinh sn co ngoai tuyn se c lu

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 230738 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB230738

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com