K? atk?rtoti inicializ?t bezsaistes failu ke?atmi?u un datu b?zi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 230738 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Bezsaistes failu (CSC jeb Klienta puses ke?darbe) ke?atmi?ai vai datu b?zei ir ieb?v?ta iesp?ja restart?ties, ja ir aizdomas, ka to saturs ir boj?ts. Ja ir aizdomas par boj?jumiem, sinhroniz?cijas vednis var par?d?t ??du zi?ojumu:
Nevar apvienot bezsaistes izmai?as ?eit: \\server_name\share_name. Parametrs ir nepareizs.

PAPILDINDORM?CIJA

1. metode

Bezsaistes failu ke?atmi?a ir mapju strukt?ra, kas atrodas map? %SystemRoot%\CSC, kas p?c noklus?juma ir pasl?pta. CSC mapi un taj? ietvertos failus un apak?mapes nedr?kst modific?t tie?i. T? r?kojoties, var tikt zaud?ti dati un piln?b? saboj?ta bezsaistes failu funkcionalit?te.

Ja rodas aizdomas par datu b?zes boj?jumiem, faili j?dz??, izmantojot bezsaistes failu skat?t?ju. Kad faili tiek dz?sti no bezsaistes failu skat?t?ja, failu sinhroniz?ciju var uzs?kt piespiedu k?rt?, izmantojot sinhroniz?cijas p?rvaldnieku. Ja ke?atmi?a joproj?m nedarbojas pareizi, bezsaistes failu atiestat??anu var veikt, veicot t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Sada?as Mapes opcijas ciln? Bezsaistes faili nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+SHIFT un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st failus. Tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Bezsaistes failu ke?atmi?a lok?laj? dator? tiks atk?rtoti inicializ?ta. Tiks zaud?tas visas izmai?as, kas nav sinhroniz?tas ar t?kla datoriem. Visi faili un mapes, kas bija padar?tas par pieejam?m bezsaist?, vairs neb?s pieejamas bezsaist?. Ir j?veic datora restart??ana.

  Vai v?laties atk?rtoti inicializ?t ke?atmi?u?
 2. Lai restart?tu datoru, divreiz noklik??iniet uz J?.

2. metode

Izmantojiet re?istra redaktoru

Lai autom?tiski atk?rtoti inicializ?tu bezsaistes failu ke?atmi?u un datu b?zi, skatiet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50561Piez?mes.
 • P?rliecinieties, vai faili ir sinhroniz?ti pirms autom?tisk?s labo?anas palai?anas. Pret?j? gad?jum? nesinhroniz?t?s izmai?as tiks pazaud?tas. 
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Ja nevarat atv?rt cilni Bezsaistes faili, izmantojiet ?o metodi, lai sist?m? atk?rtoti inicializ?tu bezsaiste failu (CSC) ke?atmi?u, modific?jot re?istru. ?o metodi izmantojiet ar? bezsaistes failu datu b?zes/klienta puses ke?atmi?as atk?rtotai inicializ?cijai vair?k?s sist?m?s. Pievienojiet ?o re?istra apak?atsl?gu: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Atsl?gas nosaukums: FormatDatabase
Atsl?gas tips: DWORD
Atsl?gas v?rt?ba: 1
Piez?me Re?istra atsl?gas faktisk? v?rt?ba tiek ignor?ta. ?ai re?istra izmai?ai ir j?veic restart??ana. Kad dators tiek restart?ts, ?aula atk?rtoti inicializ? CSC ke?atmi?u un p?c tam dz?? re?istra atsl?gu, ja past?v re?istra ieraksts.

Br?din?jums Visi ke?atmi?as faili tiek dz?sti, un nesinhroniz?tie dati tiek pazaud?ti.

Reg.exe izmanto?ana

Varat ar? automatiz?t ?? re?istra v?rt?bas iestat??anas procesu, izmantojot Reg.exe komandrindas redaktoru. Lai to izdar?tu, ievadiet ??du komandu log? Reg.exe:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Piez?me Lai skat?tu ?pa?as darb?bas, k? atk?rtoti inicializ?t bezsaistes failu ke?atmi?u un datu b?zi sist?m? Windows Vista vai Windows 7, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
942974 Lai gan failu serveris ir no?emts no t?kla, klienta dator? ar sist?mu Windows Vista vai Windows 7 joproj?m varat piek??t bezsaistes failiem

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
230739 Bezsaistes failu ke?atmi?as mapes strukt?ra
328284 Tiek ke?oti da?i faili un mapes, kas konfigur?tas pieejam?bai bezsaist?

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pastu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 230738 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB230738

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com