M?U: Comaddin.exe Office 2000 COM Add-In đư?c vi?t b?ng Visual c ++

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 230689 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Comaddin.exe là m?t t?p tin th?c thi self-extracting th? hi?n xây d?ng m?t Office 2000 ho?c Office XP c?u ph?n Object Model (COM) thêm-trong vi?c s? d?ng Visual C++. M?t COM thêm vào là m?t máy ch? COM trong quá tr?nh thi?t k? đ?c bi?t đ? ch?y trong b?i c?nh c?a m?t ho?c nhi?u Office 2000 ho?c Office XP ?ng d?ng. COM add-in cung c?p m?t phương th?c linh ho?t, hi?u qu? và th?ng nh?t c?a m? r?ng môi trư?ng văn ph?ng.

COM add-in đang đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng ngôn ng? l?p tr?nh nào đó có th? t?o các thành ph?n COM, ch?ng h?n như Visual Basic, C/c + +, C#, và các ?n b?n phát tri?n Office 2000 ho?c Office XP nhà phát tri?n c?a Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

M?u này ch?ng t? các bư?c c?n thi?t đ? xây d?ng m?t COM thêm vào trong Visual C++. M?u t?o ra m?t cơ b?n thêm trong v? mà b?n có th? m? r?ng đ? xây d?ng riêng c?a b?n văn ph?ng add-in.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Comaddin.exe
Ngày phát hành: 4 tháng 1 năm 1999

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin v? t?p m?u

Comaddin.exe chi?t xu?t các t?p tin theo đây vào m?t thư m?c c?a b?n l?a ch?n:
  FileName          Size
  ----------------------------------------
  
  TestAddin.dsw        541 bytes
  TestAddin.dsp        4.11 KB 
  ComAddin.h         6.19 KB
  ComAddin.cpp        8.38 KB
  ComAddin.def        205 bytes
  MyAddin.cpp         10.6 KB
  MyAddinCF.cpp        2.18 KB
  BttnHandler.cpp       6.27 KB

IDTExensibility2

Cho m?t đ?i tư?ng COM là m?t văn ph?ng add-in, nó ph?i h? tr? giao di?n IDTExensibility2 như mô t? trong thư Microsoft Add-In nhà thi?t k? lo?i vi?n (Msaddndr.dll). Giao di?n này đ? đư?c tuyên b? cho b?n trong ComAddin.h v? v?y, nh?p kh?u không có là c?n thi?t. T?t c? các COM add-in k? th?a t? giao di?n này và ph?i th?c hi?n m?i phương pháp năm c?a m?nh:
 • OnConnection
 • OnDisconnection
 • OnAddInsUpdate
 • OnStartupComplete
 • OnBeginShutdown
Khi có m?t COM thêm vào l?n đ?u tiên t?i, m?t QueryInterface g?i th?c hi?n cho IDTExtensibility2. N?u cu?c g?i này không thành công, add-in là b? n?p. N?u cu?c g?i thành công, các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? s? s? d?ng tham chi?u tr? l?i đ? thông báo cho add-in c?a thay đ?i tr?ng thái c?a nó. M?t mô t? c?a t?ng phương pháp sau.

OnConnection

S? ki?n OnConnection cháy b?t c? khi nào COM add-in đư?c k?t n?i. Add-in có th? đư?c k?t n?i trên kh?i đ?ng, ngư?i dùng cu?i, ho?c thông qua t? đ?ng hóa. N?u OnConnection tr? v? S_OK, add-in đư?c g?i là n?p. N?u b?t k? giá tr? khác đư?c tr? l?i, các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? s? ngay l?p t?c phát hành c?a nó tham chi?u đ?n add-in và các đ?i tư?ng s? đư?c tiêu hu?.

OnConnection m?t các tham s? b?n sau đây:
 • ?ng d?ng - m?t tài li?u tham kh?o đ? giao di?n IDispatch c?a các ?ng d?ng máy ch? lưu tr?.
 • ConnectMode - m?t h?ng s? xác đ?nh như th? nào add-in đ? đư?c k?t n?i.
  • ext_cm_AfterStartup - b?t đ?u b?i ngư?i dùng cu?i t? h?p tho?i thêm-ins COM.
  • ext_cm_CommandLine - k?t n?i t? d?ng l?nh.
  • ext_cm_External - k?t n?i b?ng ?ng d?ng bên ngoài thông qua t? đ?ng hóa.
  • ext_cm_Startup - b?t đ?u b?i máy ch? ?ng d?ng khi kh?i đ?ng. Hành vi này có th? đư?c ki?m soát b?i m?t thi?t l?p trong s? đăng k?.
 • AddInInst - m?t tham chi?u đ?n đ?i tư?ng COMAddIn đ? c?p đ?n này thêm vào trong b? sưu t?p COMAddIns cho các ?ng d?ng máy ch? lưu tr?.
 • Tu? ch?nh - m?t m?ng c?a các phiên b?n có th? ch?a d? li?u ngư?i dùng xác đ?nh.


OnDisconnection

S? ki?n OnDisconnection cháy khi các COM thêm nh?p b? ng?t k?t n?i và ngay trư?c khi nó unloads t? b? nh?. Add-in nên th?c hi?n b?t k? d?n d?p các ngu?n l?c trong s? ki?n này, và khôi ph?c l?i b?t k? thay đ?i nào đư?c th?c hi?n cho các ?ng d?ng máy ch? lưu tr?.

OnDisconnection m?t hai tham s? sau đây:
 • RemoveMode - m?t h?ng s? xác đ?nh như th? nào add-in đ? b? ng?t.
  • ext_dm_HostShutdown - ng?t k?t n?i khi đóng c?a các ?ng d?ng máy ch? lưu tr?.
  • ext_dm_UserClosed - ng?t k?t n?i c?a ngư?i dùng ho?c m?t b? đi?u khi?n t? đ?ng hóa.
 • Tu? ch?nh - m?t m?ng c?a các phiên b?n có th? ch?a d? li?u ngư?i dùng xác đ?nh.


OnAddInsUpdate

S? ki?n OnAddInsUpdate cháy khi thay đ?i các thi?t l?p c?a đăng k? COM add-in. Nói cách khác, b?t c? khi nào m?t COM add-in đư?c cài đ?t ho?c g? b? t? các ?ng d?ng máy ch? lưu tr?, s? ki?n này cháy.


OnStartupComplete và OnBeginShutdown

C? hai OnStartupComplete và OnBeginShutdown s? ki?n thông báo cho thêm-trong khi các ?ng d?ng máy ch? đ? đ? l?i ho?c đưa vào m?t ti?u bang nơi tương tác ngư?i dùng c?n tránh v? ?ng d?ng đang b?n t?i ho?c x?p d? chính nó t? b? nh?. OnStartupComplete ch? s? cháy, n?u b?n thêm trong đ? đư?c k?t n?i trong khi kh?i đ?ng, và OnBeginShutdown s? ch? b?n n?u b?n thêm trong b? ng?t k?t n?i b?i máy ch? trong t?t máy.

B?i v? giao di?n ngư?i dùng cho các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? là ho?t đ?ng đ?y đ? khi nh?ng s? ki?n cháy, h? có th? là cách duy nh?t đ? th?c hi?n m?t s? hành đ?ng mà n?u không s? không có s?n t? OnConnection và OnDisconnection.

Đăng k? COM Add-In

Thêm vào b?nh thư?ng COM đăng k?, m?t COM thêm vào c?n đăng k? chính nó v?i m?i ?ng d?ng Office 2000 trong đó nó m?t cách an toàn có th? ch?y. Đ? đăng k? chính nó v?i m?t ?ng d?ng c? th?, thêm-trong t?o nên m?t subkey, b?ng cách s? d?ng ProgID c?a nó như là tên cho phím, theo v? trí sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<appname>\Addins\<addinprogid></addinprogid></appname>
Add-in có th? cung c?p giá tr? t?i v? trí ch? ch?t này đ?i v?i c? hai tên thân thi?n hi?n th? và m?t mô t? đ?y đ?. Ngoài ra, add-in nên xác đ?nh hành vi mong mu?n t?i c?a nó b?ng cách s? d?ng m?t giá tr? DWORD đư?c g?i là "loadbehavior." Giá tr? này s? xác đ?nh như th? nào add-in s? đư?c n?p b?i các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? và bao g?m m?t s? k?t h?p c?a các giá tr? sau:
 • 0x00 = ng?t k?t n?i - không đư?c n?p.
 • 0x01 = k?t n?i - đư?c n?p.
 • 0x02 = bootload - t?i v? ?ng d?ng kh?i đ?ng.
 • 0x08 = demandLoad - t?i ch? khi yêu c?u c?a ngư?i s? d?ng.
 • 0x16 = ConnectFirstTime - t?i ch? m?t l?n (trên kh?i đ?ng ti?p theo).
Giá tr? đi?n h?nh xác đ?nh là 0x03 (k?t n?i | Bootload).

Add-in mà th?c hi?n IDTExtensibility2 c?ng nên ch? đ?nh m?t DWORD giá tr? đư?c g?i là "CommandLineSafe" đ? ch? ra cho dù h? là an toàn cho các ho?t đ?ng h? tr? m?t giao di?n ngư?i dùng. M?t giá tr? c?a 0x00 có ngh?a là sai, 0x01 là đúng s? th?t. B?i v? m?u này hi?n th? m?t h?p thư, nó không ph?i là an toàn cho d?ng l?nh th?c hi?n, và do đó đ?t giá tr? cho 0x00.

B?t đ?u

Đ? b?t đ?u vi?t add-in, biên d?ch d? án m?u, ch?y regsvr32.exe regsvr32.exe trên DLL đư?c xây d?ng và sau đó kh?i đ?ng Microsoft Word, Excel, Powerpoint và/ho?c Frontpage 2000. B?n s? th?y m?t h?p tho?i m? như add-in đư?c n?p mà nói "Hello" và s? cho b?n bi?t nh?ng g? ?ng d?ng đó là trong.

(c) t?p đoàn Microsoft 1999, t?t c? các quy?n. Nh?ng đóng góp c?a Richard R. Taylor, Microsoft Corporation.

Thu?c tính

ID c?a bài: 230689 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbautomation kbfile kbinfo kbsample kbmt KB230689 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:230689

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com