Làm th? nào đ?: Hi?n th? t?t c? các m?c trên Menu b?t đ?u ho?c Menu ưa chu?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 230596 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Menu cá nhân t? ch?c các B?t đ?u tr?nh đơn)Chương tr?nhMục ưa thích) hay Microsoft Internet Explorer Mục ưa thích Menu đ? ph?n ánh cách b?n s? d?ng các tr?nh đơn. Khi cá nhân hoá menu b?t, Windows gi? theo d?i các m?c mà b?n truy c?p t? các B?t đ?u đơn ho?c Internet Explorer Mục ưa thích tr?nh đơn, ?n các m?c mà b?n đ? không truy nh?p g?n đây trong khi v?n gi? t?t c? các b?n có th? truy c?p d? dàng. Menu cá nhân đư?c b?t theo m?c đ?nh. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? hi?n th? t?t c? các m?c trên các B?t đ?u đơn ho?c Internet Explorer Mục ưa thích tr?nh đơn, ho?c b?t tính năng này ra đ? b?n luôn luôn nh?n th?y t?t c? các m?c tr?nh đơn. Đ? hi?n th? t?t c? các m?c trên các B?t đ?u đơn ho?c Internet Explorer Mục ưa thích tr?nh đơn, nh?p vào ">>" ? dư?i cùng c?a tr?nh đơn.

Đ? b?t t?t cá nhân hoá menu, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

B?t đ?u tr?nh đơn (các chương tr?nh và ưa chu?ng)

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Menu trên thanh tác v? & b?t đ?u.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào đ? xóa các S? d?ng menu cá nhân ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Internet Explorer Menu ưa chu?ng

 1. Trong Internet Explorer, vào các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào đ? xóa các Cho phép yêu thích cá nhân hoá Menu ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khởi động lại Internet Explorer.

B?t đ?u tr?nh đơn (các chương tr?nh và yêu thích) và Internet Explorer Menu ưa chu?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Khả năng truy cập, và sau đó nh?p vào Thu?t s? tr? năng.
 2. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Vô hi?u hóa menu cá nhân h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Ti?p theo, b?m Ti?p theo, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 5. Khởi động lại Internet Explorer.LƯU ?: Khi b?n s? d?ng các bư?c sau, thu?t s? tr? năng có th? hi?n th? m?t "không có thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n" l?i tin nh?n. M?c dù b?n nh?n đư?c tin nh?n này, các menu cá nhân đang t?t.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244930 Thu?t s? tr? năng không công nh?n s? thay đ?i duy nh?tThu?c tính

ID c?a bài: 230596 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbui kbmt KB230596 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:230596

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com