Mô t? v? l?i liên quan đ?n Kerberos ph? bi?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 230476 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows 2000 cung c?p h? tr? cho MIT Kerberos Phiên b?n 5 xác th?c, như đư?c đ?nh ngh?a trong IETF yêu c?u cho b?nh lu?n (RFC) 1510. Các Kerberos giao th?c g?m có ba sub-protocols. Sub-protocol mà qua đó các khách hàng pre-sends vé cho nh?p h?c vào m?t d?ch v? đư?c g?i là các Trao đ?i ?ng d?ng (AP). Sub-protocol mà qua đó KDC phân ph?i m?t d?ch v? phiên làm vi?c chính và m?t vé cho d?ch v? g?i là c?p vé Trao đ?i d?ch v? (TGS). Sub-protocol qua đó khách hàng pre-sends các vé cho nh?p h?c vào m?t d?ch v? đư?c g?i là khách hàng/máy ch? (CS) Trao đ?i.

Bài vi?t này mô t? ph? bi?n Kerberos Phiên b?n 5 liên quan l?i, và bao g?m các nguyên nhân có th? đư?c liên k?t v?i các l?i. Löu yù raèng các l?i này đư?c liên k?t v?i Kerberos c? th?, không m?ng k?t n?i.

THÔNG TIN THÊM

Kerberos Phiên b?n 5 liên quan đ?n l?i ph? bi?n trong h? th?p l?c phân:

0x6 (KRB_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN) "Khách hàng không t?m th?y trong cơ s? d? li?u Kerberos"

KDC không th? d?ch tên chính khách hàng t? các KDC yêu c?u vào tài kho?n trong Active Directory. Nói chung, xác minh cho dù tài kho?n khách hàng t?n t?i và đ? tuyên truy?n đ? đi?u khi?n vùng mà t?o ra l?i. Ki?m tra Active Directory nhân r?ng có th? cung c?p m?t d?u hi?u c?a l? do t?i sao l?i. Nó c?ng có th? là m?t v?n đ? mà tên đư?c ch? đ?nh không đư?c công nh?n chính tên ngư?i dùng hi?n t?i trên các thu?c tính userPrincipalName c?a tài kho?n.

0x7 (KRB_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN) "Server không t?m th?y trong cơ s? d? li?u Kerberos"

KDC có th? không d?ch tên h? ph?c v? ch? y?u t? các KDC yêu c?u vào tài kho?n trong Active Directory. Nói chung, xác minh cho dù tài kho?n ch? t?n t?i và đ? tuyên truy?n đ? đi?u khi?n vùng mà t?o ra l?i. Ki?m tra Active Directory nhân r?ng có th? cung c?p m?t d?u hi?u c?a l? do t?i sao l?i. C?n n?u máy ch? không ph?i là ít Windows 2000, s? không có b?t k? d?ch v? chính tên đăng k? b?i v? máy ch? đó không ph?i là có kh? năng ch?ng th?c v?i Kerberos. Trong trư?ng h?p này, đi?u này l?i có th? đư?c b? qua b?i v? khách hàng sau đó s? chuy?n sang NTLM cho xác th?c.

0x9 (KDC_ERR_NULL_KEY) "khách hàng ho?c máy ch? có m?t phím null"

Phím nên không bao gi? null (tr?ng). M?t kh?u th?m chí không t?o ra phím v? m?t kh?u n?i v?i các thành ph?n khác đ? t?o thành ch?a khóa. N?u m?t khách hàng th?y l?i này, các qu?n tr? viên nên đ?t l?i m?t kh?u vào các tài kho?n.

0xE (KDC_ERR_ETYPE_NOTSUPP) "KDC đ? không h? tr? ki?u m?t m?"

Máy s? d?ng c? g?ng s? d?ng m?t lo?i m? hóa KDC nào không h? tr?, cho b?t k? l? do sau đây:
  • Tài kho?n c?a khách hàng không có m?t chính c?a các thích h?p lo?i m?t m? hoá.
  • Tài kho?n KDC (cross-l?nh v?c tin tư?ng) không có m?t phím s? lo?i m?t m? thích h?p.
  • Tài kho?n yêu c?u máy ch? không có m?t chính c?a các lo?i m?t m? thích h?p.
  • Lo?i có th? không đư?c công nh?n ? t?t c?, ví d?, n?u m?t ki?u m?i đư?c gi?i thi?u. Đi?u này x?y ra thư?ng xuyên nh?t v?i kh? năng tương thích MIT, nơi m?t tài kho?n có th? không đư?c có m?t khóa tương thích MIT. Nói chung, m?t m?t kh?u thay đ?i ph?i x?y ra cho các khóa MIT tương thích đ? có s?n.

0x18 (KDC_ERR_PREAUTH_FAILED) "Pre-authentication thông tin đư?c không h?p l?"

Đi?u này cho th?y s? th?t b?i đ? có đư?c vé, có th? do các khách hàng cung c?p m?t kh?u sai.

0x19 (KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED) "B? sung pre-authentication"

Các khách hàng đ? không g?i pre-authorization, ho?c đ? không g?i các lo?i thích h?p c?a pre-authorization, đ? nh?n đư?c m?t vé. Khách hàng s? th? l?i v?i các lo?i thích h?p c?a pre-authorization (KDC tr? v? các Pre-Authentication g? sai). Nhi?u Kerberos hi?n th?c s? b?t đ?u ra mà không có preauthenticated d? li?u và ch? thêm nó vào m?t ti?p theo yêu c?u khi nó th?y l?i này. Trong trư?ng h?p này, l?i này có th? m?t cách an toàn b? b? qua.

0x25 (KRB_AP_ERR_SKEW) "Clock skew quá l?n"

Đó là th?i gian s? khác bi?t gi?a máy khách và máy ch? ho?c khách hàng và KDC.

0x26 (KRB_AP_ERR_BADADDR) "" không chính xác đ?a r?ng ch?"

Phiên giao d?ch vé bao g?m các đ?a ch? mà t? đó h? là h?p l?. L?i này có th? x?y ra n?u đ?a ch? c?a máy tính g?i vé là khác nhau t? đ?a ch? h?p l? trong vé. M?t nguyên nhân có th? này có th? là m?t thay đ?i đ?a ch? giao th?c Internet (IP). M?t nguyên nhân có th? là khi m?t vé đư?c truy?n qua m?t máy ch? proxy ho?c NAT. Khách hàng là không ? th?c c?a các Lư?c đ? đ?a ch? đư?c s? d?ng b?i các máy ch? proxy, v? v?y, tr? khi chương tr?nh do các khách hàng đ? yêu c?u m?t máy ch? proxy vé v?i máy ch? proxy ngu?n đ?a ch?, vé có th? là không h?p l?.

0x29 (KRB_AP_ERR_MODIFIED) "Thông báo d?ng l?n"

Đi?u này ch? ra r?ng các máy ch? đ? không th? gi?i m? vé đư?c g?i b?i m?t khách hàng có ngh?a là máy ch? không bi?t ch?a khóa bí m?t đư?c s? d?ng đ? m?t m? hóa vé, ho?c khách hàng đ? nh?n vé t? m?t KDC không bi?t ch?a khóa c?a máy ch?. Đi?u này có th? đư?c ki?m tra b?ng cách xác đ?nh n?u h? ph?c v? có th? có đư?c m?t vé cho chính nó, ho?c n?u b?t c? ai khác có th? đ?nh v? h? ph?c v?. Kênh b?o m?t đư?c s? d?ng b?i NTLM c?ng là m?t ch? báo v? tính h?p l? c?a m?t kh?u trên local tài kho?n máy.

0x3C (KRB_ERR_GENERIC) "Chung lo?i l?i"

M?t l?i chung chung mà có th? là c?p phát b? nh? th?t b?i. Các b?n ghi s? ki?n có th? h?u ích n?u x?y ra l?i này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 230476 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbinfo kbnetwork kbmt KB230476 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:230476

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com