S c v hiu nng khi ban c truy nhp vao cac cp trong hp th th cp trong Outlook 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2297543 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban c truy nhp vao cac cp trong hp th th cp cua Microsoft Exchange Server a c thm vao h s Microsoft Outlook 2010, co th ban se gp phai cac s c hoc li ngu nhin v hiu nng.

Vi du: ban co th gp phai li ging nh sau trong cac thng bao cua nht ky ng b hoa trong cp \S c ng b hoa:

13:22:28 Phin ban Trinh ng b hoa 12.0.6529
13:22:28 ng b hoa Hp th 'Nhom chia se'
13:22:28 ng b hoa Phn cp
13:22:28 Li khi ng b hoa Phn cp cho Hp th 'Nhom chia se'
13:22:28 [80040305-54A-4DE-1900]
13:22:28 Quan tri vin may chu cua ban a gii han s lng muc ban co th m ng thi. Th ong cac th ban a m hoc loai bo cac phn inh kem va hinh anh khoi th cha gi ma ban ang soan.
13:22:28 Lu tr Thng tin cua Microsoft Exchange
13:22:28 bit thm thng tin v li nay, bm vao URL di y:
13:22:28 http://www.microsoft.com/support/prodredirect/outlook2000_us.asp?err=80040305-54a-4de-1900
13:22:28 Li khi ng b hoa cp

13:22:31 ng b hoa cac thay i cuc b trong cp 'Nhom chia se Mc 1'
13:22:31 Li khi ng b hoa cp
13:22:31 [80040305-54A-4DE-421]
13:22:31 Quan tri vin may chu cua ban a gii han s lng muc co th m ng thi. Th ong cac th ban a m hoc loai bo cac phn inh kem va hinh anh khoi th cha gi ma ban ang soan.
01:22:31 CH Lu tr Thng tin cua Microsoft Exchange
01:22:31 CH bit thm thng tin v li nay, bm vao URL di y:
13:22:31 http://www.microsoft.com/support/prodredirect/outlook2000_us.asp?err=80040305-54a-4de-421

Chu y Ban phai chon m un Danh sach Cp trn Ngn iu hng xem cp \S c ng b hoa trong hp th.

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra khi cac iu kin sau y ung:

 • Hp th th cp ma ban ang c truy nhp c thm vao h s Outlook cua ban hp th nay xut hin trong Ngn iu hng.

  Chu y Ban a thm cac hp th th cp vao h s cua minh thng qua tab Nng caotrong hp thoai Microsoft Exchange.


 • Hp th th cp nay cha nhiu cp.
 • H s cua ban c cu hinh trong Ch m n Exchange.
 • Tuy chon mc inh Tai xung cp chia se c bt trong h s cua ban.

S c nay xay ra do Outlook 2010 lu vao b m n cuc b (trong tp d liu Outlook [.ost] cua ban) tt ca cac cp ma ban co quyn truy nhp trong hp th th cp. y la thay i so vi cac phin ban Outlook trc. Outlook 2003 khng lu moi cp chia se vao b m n va theo mc inh, Outlook 2007 chi lu nhng cp chia se khng cha email vao b m n (nh Lich, Lin h va Tac vu).

GI?I PHP

khc phuc s c nay, s dung mt trong cac giai phap sau.

Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Hay chc chn sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

322756Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows XP va Windows Vista

Phng phap 1: V hiu hoa tinh nng lu cac cp email vao b m n

yu cu chung ti v hiu hoa tinh nng lu cac cp email vao b m n, i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn "? ti t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo lin k?t Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50622



Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

v hiu hoa tinh nng lu cac cp email vao b m n nhng vn cho phep lu cac cp khng phai email vao b m n, lam theo cac bc sau:

 1. Thoat Outlook 2010.
 2. Khi ng Registry Editor.

  Trong Windows Vista va Windows 7:

  Bm Bt u, go regedit vao hp Bt u Tim kim, sau o nhn ENTER.

  Nu ban c nhc nhp mt khu cua quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Cho phep.

  Trong Windows XP:

  Bm Bt u, bm Chay, go regedit ri bm OK.
 3. inh vi ri bm vao khoa ng ky sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode

  Chu y Nu khoa Ch m n khng tn tai, tao khoa nay theo cac bc sau:

  a. Chon khoa Outlook.
  b. Trn menu Chinh sa, tro chut vao Tao mi ri bm Khoa.
  c. Go Cached Mode ri nhn ENTER.
  d. Chon khoa Ch m n ri i ti bc 4.
 4. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 5. Go CacheOthersMail, ri nhn ENTER.
 6. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 7. Nhp 0 ri bm OK.
 8. Thoat khoi Registry Editor.
 9. Bt u Outlook 2010.

Sau khi ban thc hin thay i nay, chc nng cua Outlook 2010 se khp vi chc nng mc inh trong Outlook 2007. Nu ban ang lam vic gian tuyn, chi nhng cp khng phai email trong hp th th cp mi kha dung vi ban.

Phng phap 2: V hiu hoa tinh nng lu vao b m n tt ca cp chia se

v hiu hoa tinh nng lu vao b m n tt ca cac cp chia se, lam theo cac bc sau:

 1. Trn tab Tp , bm Thit t Tai khoan trong danh sach Thit t Tai khoan .
 2. Trong hp thoai Thit t Tai khoan , bm tab E-mail ri bm up vao tai khoan Microsoft Exchange Server.
 3. Trong hp thoai Thay i Tai khoan , bm Thit t Khac.
 4. Trong hp thoai Microsoft Exchange, bm vao tab Nng cao.
 5. Bm bo chon hp kim Tai xung cp chia se .


 6. Bm OK hai ln.
 7. Bm Tip theo, bm Kt thuc, sau o bm ong.
 8. Khi ng lai Outlook.

Sau khi ban thc hin thay i nay, khng co cp chia se nao trong hp th th cp kha dung vi ban trong Outlook khi ban ang lam vic gian tuyn. Tuy nhin, tt ca cac cp trong hp th chinh se vn kha dung vi ban khi ban ang lam vic gian tuyn.

Phng phap 3: Thay i cu hinh cua hp th Exchange th cp thanh tai khoan Exchange th hai trong h s cua ban

Nu ban mun lu vao b m n tt ca cac cp trong hp th Exchange th cp, lam theo cac bc sau sa i h s Outlook cua ban sao cho hp th th cp c thm vao di dang tai khoan Exchange th hai.

Chu y lam theo cac bc sau, ban phai bit mt khu cua tai khoan hp th th cp hoc ban phai co u quyn truy nhp hp th i vi tai khoan danh cho hp th th cp. Lin h vi quan tri vin Exchange Server cua ban bit thng tin nay hoc cac quyn.

 1. Trn tab Tp , bm Thit t Tai khoan trong danh sach Thit t Tai khoan .
 2. Trong hp thoai Thit t Tai khoan , bm tab E-mail ri bm up vao tai khoan Microsoft Exchange Server.
 3. Trong hp thoai Thay i Tai khoan , bm Thit t Khac.
 4. Trong hp thoai Microsoft Exchange, bm vao tab Nng cao.
 5. Bm tabNng cao. Trong phn Hp th , chon hp th th cp ri bm vao Loai bo.
 6. Bm Co khi ban c nhc xac nhn loai bo hp th.
 7. Bm OK, bm Tip theo, bm Kt thuc ri bm ong.

  Luc nay, hp th th cp cua Exchange khng con c lin kt vi h s Outlook cua ban.
 8. Thoat Outlook.
 9. M muc Th trong Pa-nen iu khin.
 10. Chon h s cua ban ri bm Thuc tinh.
 11. Bm Tai khoan E-mail.
 12. Trn tab E-mail cua hp thoai Thit t Tai khoan, bm Tao mi.
 13. Trong phn Chon Dich vu cua hp thoai Thm Tai khoan Mi, bm Tai khoan E-mail ri bm Tip theo.

  Nu ban bit mt khu cua tai khoan hp th th cp, i ti bc 14.

  Nu ban khng bit mt khu cua tai khoan hp th th cp nhng tai khoan cua ban co u quyn truy nhp hp th i vi hp th th cp nay, i ti bc 18.

 14. Trong phn Thit lp Tai khoan T ng cua hp thoai Thm Tai khoan Mi, nhp thng tin tai khoan sau y cho hp th th cp ri bm Tip theo.

  Tn
  ia chi email
  Mt khu



 15. Sau khi a cu hinh tai khoan thanh cng, bm Kt thuc.
 16. Bm ong, bm ong ri bm OK.
 17. i ti bc 22.
 18. Trong phn Thit lp Tai khoan T ng cua hp thoai Thm Tai khoan Mi, bm Cu hinh thit t may chu hoc cac loai may chu b sung theo cach thu cng ri bm Tip theo.
 19. Trong phn Chon Dich vu cua hp thoai Thm Tai khoan Mi, bm Microsoft Exchange hoc dich vu tng thich ri bm Tip theo.
 20. Trong phn Thit t May chu cua hp thoai Thm Tai khoan Mi, nhp thng tin tai khoan sau y cho hp th th cp ri bm Tip theo.

  May chu (y la tn may chu Exchange)
  S dung Ch m n Exchange (c bt co th lu hp th th cp vao b m n cuc b trong tp .ost)
  Tn ngi dung


 21. Bn Kt thuc, bm ong, bm ong ri bm OK.
 22. Bt u Outlook.

Chu y Nu tai khoan cua ban khng co u quyn truy nhp hp th i vi hp th th cp, ban se c nhc cac thng tin ng nhp tai khoan i vi hp th th cp.

THNG TIN THM

Ban co th gp cac s c cu th sau y khi s dung Outlook 2010 sau khi ban thay i cu hinh a chi inh trong Phng phap 3 trong phn "Giai phap".

 • Thng bao email hin thi cho ca hai hp th Exchange.


 • Ban co th xem nhng th c anh du la ring t trong hp th Exchange th hai mc du tai khoan cua hp th Exchange th nht khng c cu hinh ring cho phep xem trc cac th ring t.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2297543 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? kha:
kbfixme,kbmsifixme KB2297543

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com