Seznam kódů chyb a chybových zpráv pro procesy Instalační služby systému Windows v produktech systému Office 2000

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 229683 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2003 a Office XP naleznete pod číslem 290158.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek obsahuje kódy chyb a text chybových zpráv, které se mohou zobrazit při vyvolání služby Windows Installer (Msiexec.exe) za účelem provedení celého procesu.

POZNÁMKA: Přestože můžete na základě informace o kódu chyby určit problém při instalaci, může být zobrazení jedné chybové zprávy způsobeno celou řadou problémů. Informace v tomto článku jsou proto pouze prvním krokem pro odstranění možných příčin problému. Další informace o odstraňování potíží najdete v části Odkazy na konci tohoto článku.

Další informace

Některé příklady procesů Instalační služby systému Windows:
 • Instalace Instalační služby systému Microsoft Windows (souboru Instmsi.exe v počítači se systémem Microsoft Windows 95 nebo novější verze a souboru Instmsiw.exe v počítači se systémem Microsoft Windows NT 4.0)
 • Instalace sady Microsoft Office
 • Použití aktualizace Instalační služby systému Windows (oprava)
Kódy chyb v následující tabulce lze považovat za kódy ukončení nebo návratové kódy. Můžete je použít k zachycení úrovně chyb v dávkovém souboru MS-DOS nebo v případě použití serveru Microsoft Systems Management Server (SMS) ke zjištění konečného výsledku procesu.

POZNÁMKA: V souboru protokolu Instalační služby systému Windows, který je vytvořen instalačním programem sady Office, kód chyby neuvidíte, pokud nevytvoříte podrobný soubor protokolu. Na konci podrobného souboru protokolu se zobrazí kód chyby podobný následujícímu příkladu:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603 (Podproces MainEngineThread vrací chybu 1603.)
Další informace o vytvoření podrobného souboru protokolu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
237957 Odstranění potíží s instalací sady Office pomocí souboru protokolu instalačního programu sady Office 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Kód chyby        Hodnota Popis
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Instalační služba není 
                přístupná. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci 
                a přesvědčte se, zda je Instalační služba 
                systému Windows správně zaregistrována.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Uživatel instalaci zrušil.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Při instalaci došlo k závažné chybě.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Instalace je pozastavena, nebyla dokončena.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Tato akce je platná pouze u produktů,
                které jsou momentálně nainstalovány.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Číslo ID funkce není zaregistrováno.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Číslo ID součásti není zaregistrováno.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Neznámá vlastnost.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Popisovač je v neplatném stavu.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Konfigurační data pro tento produkt jsou 
                poškozena. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Kvalifikátor součásti není k dispozici.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  Zdroj instalace není u tohoto produktu 
                k dispozici. Přesvědčte se, zda zdroj 
                existuje a zda k němu máte přístup.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Instalační balíček nelze pomocí 
                Instalační služby systému Windows 
                nainstalovat. Je třeba nainstalovat aktualizaci 
                Service Pack systému Windows, která obsahuje 
                novou verzi Instalační služby systému Windows.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Produkt je odinstalován.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Syntaxe dotazu SQL je neplatná nebo není podporovaná.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Pole záznamu neexistuje.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Momentálně je spuštěna jiná 
                instalace. Před spuštěním nové instalace 
                nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Instalační balíček nelze 
                otevřít. Přesvědčte se, zda balíček existuje 
                a zda k němu máte přístup, nebo se obraťte 
                na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná 
                o správný instalační balíček Instalační služby systému Windows.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Instalační balíček nelze 
                otevřít. Obraťte se na dodavatele aplikace 
                a ověřte, zda se jedná o správný 
                instalační balíček Instalační služby systému Windows.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Při spouštění uživatelského rozhraní Instalační 
                služby systému Windows došlo k chybě. Obraťte se 
                na pracovníky odborné pomoci.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Při otevírání souboru protokolu instalace došlo k chybě. 
                Ověřte, zda zadané umístění 
                souboru protokolu existuje a zda do něho můžete zapisovat.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  Tento jazyk instalačního balíčku operační 
                systém nepodporuje.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Tato instalace je zakázána systémovými 
                zásadami. Obraťte se na správce systému.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Funkci nelze provést.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Při vykonávání funkce došlo k chybě.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Byla zadána neplatná nebo neznámá tabulka.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Dodaná data jsou chybného typu.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data tohoto typu nejsou podporována.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Instalační službu systému Windows nelze 
                spustit. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  Složka pro dočasné soubory je plná 
                nebo k ní nelze získat přístup. Přesvědčte se, zda tato složka 
                existuje a zda do ní lze zapisovat.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Tento instalační balíček není touto platformou 
                podporován. Obraťte se na dodavatele 
                aplikace.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Součást není v tomto počítači používána.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Při používání transformací došlo k chybě. Zkontrolujte platnost 
                zadaných transformačních cest.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Tento opravný balíček nelze otevřít. 
                Ověřte, zda opravný balíček existuje a 
                zda k němu máte přístup, nebo se obraťte 
                dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná 
                o správný opravný balíček Instalační služby systému Windows.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Tento opravný balíček nelze otevřít. 
                Obraťte se na dodavatele aplikace a ověřte, 
                zda se jedná o správný opravný balíček 
                Instalační služby systému Windows.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  Tento opravný balíček nelze pomocí instalační služby 
                Windows Installer zpracovat. Je třeba 
                nainstalovat aktualizaci Service Pack systému Windows, 
                která obsahuje novou verzi Instalační služby 
                systému Windows.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Již je nainstalována jiná verze tohoto 
                produktu. Instalaci této verze nelze 
                dokončit. Chcete-li znovu nakonfigurovat nebo odebrat 
                existující verzi produktu, použijte ovládací 
                panel Přidat nebo odebrat programy.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Příkazový řádek obsahuje neplatný parametr. Podrobnou nápovědu 
                k příkazovému řádku naleznete v sadě SDK 
                Instalační služby systému Windows.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  K dokončení instalace je nutné restartovat 
                počítač. Netýká se to instalací, kde je 
                spuštěna funkce vynuceného restartování. Poznámka: 
                Tato chyba bude k dispozici 
                až v následující verzi instalačního programu. 
				

Odkazy

Tento článek obsahuje pouze obecné informace o chybách. Další informace o odstraňování konkrétních chyb při instalaci sady Office získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
228658 Při spuštění instalačního programu sady Office 2000 se zobrazí chybová zpráva: Chyba 1303. Při instalaci nelze z důvodu nedostatečných oprávnění získat přístup do složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
228592 Chybová zpráva: Při spuštění instalačního programu za účelem instalace pro správce došlo k chybě 1316 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
217666 Při pokusu o instalaci systému Office 2000 se zobrazí chybová zpráva Chyba 1327. Neplatná jednotka: C:\
236427 Při spuštění instalačního programu sady Office 2000 se zobrazí chybová zpráva: Chyba 1402. Nelze otevřít klíč. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
228655 Během instalace sady Office 2000 se zobrazí chybová zpráva: Chyba 1704. Instalace <produktu sady Office> je pozastavena. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
237294 Při spuštění instalačního programu sady Office se zobrazí chybová zpráva: Chyba 1904. Modul <cesta a název souboru> nelze zaregistrovat. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
217648 Během instalace se zobrazí chybová zpráva: Upozornění 1909. Nelze vytvořit zástupce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
217662 Při použití přepínače /J příkazu Setup dojde k chybě 1925 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
240335 Zobrazí se chybová zpráva Interní chyba 2336, která je vyvolána možným poškozením souboru při instalaci sady Office 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
217714 Během instalace sady Office 2000 přestává instalační program zdánlivě reagovat a zobrazí se chybová zpráva Interní chyba 2336 nebo Interní chyba 2755 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
228668 Po odebrání aplikace Lotus Notes a následné instalaci sady Office 2000 se zobrazí chybová zpráva Interní chyba 2343 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
235662 Při spuštění instalačního programu sady Office se zobrazí následující chybové zprávy: Interní chyba 2344. Při instalaci došlo k chybě a instalace byla předčasně ukončena. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
236437 Při spuštění instalačního programu sady Office 2000 se zobrazí chybová zpráva Interní chyba 2351 nebo Interní chyba 2355 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
220780 Během instalace systému Office 2000 nebo při zobrazení souboru protokolu starších verzí instalačního programu systému Office se zobrazí chybová zpráva Interní chyba 2755 nebo Kód výjimky C0000005 ACCESS_VIOLATION
221374 Při zadání dlouhého názvu společnosti dojde k interní chybě 2893 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
236053 Během instalace sady Office nebo Works dojde k interní chybě 2894 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
230879 Soubor protokolu s chybovými zprávami vždy obsahuje chybovou zprávu: Interní chyba 2898: Obraťte se na pracovníky podpory produktů
Obecné informace o odstraňování chyb v sadě Office naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
238259 Zastavení instalace systému Office: Postup pro odstranění potíží v systému Windows 95
245226 Postup pro odstranění potíží s instalací sady Office 2000 z disku CD-ROM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
200116 Odstranění potíží se sadou Office v systému Windows NT 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
218853 Odstranění chyb souboru Kernel32 sady Office v systému Windows 98 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
218873 Odstranění chyb souboru Kernel32 sady Office 2000 v systému Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
238012 Sada Office 2000 přestane při instalaci v systému Windows 98 reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
237957 Odstranění potíží s instalací sady Office pomocí souboru protokolu instalačního programu sady Office 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
200375 Odstranění potíží se sadou Office nainstalováním systému Windows 95 do nové složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 229683 - Poslední aktualizace: 30. července 2013 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com