Klaidos prane?imas ?diegus Windows 7-based kompiuteryje "Microsoft Office 2010 requires kad MSXML versija 6.10.1129.0 be ?diegta on j?s? kompiuteryje diegti" Office 2010

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2290714 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Diegiant Office 2010 "Windows 7" kompiuteryje, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Nustatymo programa negali t?sti d?l ?ios klaidos: Microsoft Office 2010 ?diegimo reikalauja, kad MSXML versija 6.10.1129.0 b?ti ?diegti j?s? kompiuteryje. ?diegti komponento ir i? naujo paleiskite s?rank?.

Prie?astis

?i problema atsiranda, kai neteisingai ?galiojimus nustatyti registro ?ra??.

Sprendimas

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo regedit, tada spustel?kite gerai.
 2. Rasti HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}\6.0\0\win32.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Win32, tada spustel?kite Teises.
 4. Suteikite sau Visi?ka kontrol? iki rakto.
 5. Dukart spustel?kite, (Numatytasis) pagal Win32, ir tada pakeiskite jo reik?m? i? %SystemRoot%\System32\msxml6.dll ? C:\Windows\System32\msxml6.dll.
 6. ?diegti Office 2010 i? naujo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2290714 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
Rakta?od?iai: 
kbprb kbmt KB2290714 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2290714

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com