Raksta ID: 2290390 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Programmat?ras SBS 2003 konsoles veiktsp?jas atskaite vai servera statusa atskaite, kas nos?t?ta pa e-pastu, iesp?jams, nor?da, ka pakalpojums Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 nav s?kts, lai ar? tam ir autom?tiskas s?k?anas tips.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
NGEN pakalpojumsIEMESLS

T? var notikt, ja programmat?ras Microsoft .NET Framework v4.0 pakotne ir instal?ta SBS 2003 server?.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50509


Piez?me.
?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k darbin?tu dator?, kur? rad?s probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Atrodiet C:\inetpub\monitoring\web.config failu un izveidojiet t? dubl?jumkopiju.
 2. Atveriet C:\inetpub\monitoring\web.config failu programm? Bloknots, lai to redi??tu.
 3. Fail? atrodiet rindu SERVICES_TO_IGNORE. T? b?s l?dz?ga ?ai:
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
 4. Redi??jiet ?o rindu, lai pievienotu tekstu ;clr_optimization_v4.0.30319_32, kas ir atsauce uz pakalpojumu Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, k? nor?d?ts t?l?k.
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
 5. Saglab?jiet C:\inetpub\monitoring\web.config failu un atsvaidziniet veiktsp?jas atskaiti SBS konsol?.

PAPILDINDORM?CIJA

Darb?ba, kad pakalpojums Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 nedarbojas, lai ar? tam ir autom?tisks s?k?anas tips, ir rakstur?ga ?im pakalpojumam. Ja pakalpojumam nekas nav j?veic, tas tiek autom?tiski aptur?ts.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2290390 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2290390

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com