Làm th? nào đ? thay th? hi?n đang khóa t?p tin v?i Inuse.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228930 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cung c?p inuse.exe cho các cá nhân và qu?n tr? viên "on-the-fly" kh? năng đ? thay th? các t?p đang b? dùng b?i h? đi?u hành. M?c dù hành vi này thư?ng th?c hi?n b?ng cách ch?y chương tr?nh cài đ?t m?t chương tr?nh ho?c chương tr?nh nâng c?p m?t gói d?ch v?, tr?nh cài đ?t và nâng c?p có xu hư?ng thay th? nhi?u t?p tin. Tuy nhiên, cho m?c đích g? r?i, b?n có th? c?n ph?i thay th? m?t t?p tin cá nhân trên máy tính c?a b?n so v?i m?t t?p toàn b? các t?p tin. Chương tr?nh Inuse cung c?p m?c đ? linh ho?t hành chính.

B?n có th? có đư?c InUse t? sau Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/kB/927229

Tuyên b? t? ch?i

H?y hi?u r?ng đây là m?t ti?n ích không đư?c h? tr? và bi?n pháp b?o v? tiêu bi?u c?n đư?c th?c hi?n khi s? d?ng các ti?n ích, ch?ng h?n như vi?c đ?m b?o r?ng b?n có m?t b?n sao c?a t?p DLL t? ngu?n cài đ?t g?c. Đi?u này là "s? d?ng t?i r?i ro c?a riêng b?n" và h? tr? cho ti?n ích này không có s?n t? Microsoft lúc này.

THÔNG TIN THÊM

InUse là m?t Win32 d?a trên d?ng l?nh utility có th? đư?c s? d?ng b?i và trong công vi?c t? đ?ng, k?ch b?n, hay chương tr?nh khác.

Cú pháp

c:\inuse.exe /?
InUse - version 1.3
---------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 1994-1999 Microsoft Corporation. All rights reserved

Replaces files that are currently locked by the OS

INUSE source destination [/y]

 source     Specifies the updated file
 destination  Specifies the existing file to be replaced
 /y       Suppresses confirmation prompt to replace file
 /?       Displays syntax help

 Source and destination must include the complete physical or UNC pathname
				
Trong Windows 2000 v?i phiên b?n c?a chương tr?nh Inuse.exe là 1,4. Công c? làm vi?c theo cùng m?t cách, nhưng c?a s? tr? giúp có thay đ?i chút ít. Thay v? ngu?n h? s? d?ng thu?t ng? thay th?.

? ki?n

Đích là t?p tin hi?n đang b? khóa mà b?n mu?n thay th? trên ? đ?a đ?a phương. Xin lưu ? r?ng sau khi b?n cam k?t INUSE đ? thay th? m?t t?p tin, b?n không th? ch?y nó m?t l?n n?a đ? đ?o ngư?c giao d?ch. Đi?u này có th? đư?c xem xét trong m?t phiên b?n m?i hơn.

Ví d?

Ho?t đ?ng cơ b?n c?a INUSE là khá đơn gi?n; ch? c?n nói cho nó t?p tin b?n mu?n thay th? và nơi nó đư?c C?p Nh?t thay th? n?m. Nó c?ng có m?t tham s? b? sung cho phép s? đàn áp c?a xác nh?n th?c t? b?n sao. Đi?u này có th? h?u ích n?u b?n có ? đ?nh s? d?ng INUSE như m?t ph?n c?a m?t s? quy tr?nh t? đ?ng. Các ví d? sau cho th?y mô ph?ng INUSE đ?u ra c?ng như các ho?t đ?ng c?a nó trong c? hai có m?t đ?a phương và c?ng là m?t k?ch b?n thay th? t?p tin trên m?ng.

Ví d? 1: Cài đ?t Promptless

c:\tools\inuse.exe \\server\updates\prodmod.dll c:\program files\prodsys\prodmod.dll /y
InUse - version 1.3
----------------------------------------------------------
InUse is about to replace the following file

Existing:  c:\program files\prodsys\prodmod.dll
Version:   1.31

Replacement: \\server\updates\prodmod.dll
Version:   1.34

\\server\updates\prodmod.dll is replacing --> c:\program files\prodsys\prodmod.dll

Changes do not take affect until you reboot<BR/>
				

Ví d? 2: Nh?c cài đ?t

c:\tools\inuse.exe \\server\updates\prodmod.dll c:\program files\prodsys\prodmod.dll
InUse - version 1.3
----------------------------------------------------------
InUse is about to replace the following file

Existing:  c:\program files\prodsys\prodmod.dll
Version:   1.31

Replacement: \\server\updates\prodmod.dll
Version:   1.34

Do you want to continue?(y/n)

\\server\updates\prodmod.dll is replacing --> c:\program files\prodsys\prodmod.dll

Changes will not take affect until you reboot
				

B?n s? nh?n th?y s? khác bi?t duy nh?t v?i các ví d? là th?c t?, ngư?i dùng s? đư?c nh?c xác nh?n ho?c h?y b? thao tác v? sau.

Ví d? 3: Batch Operation

Ví d? sau đ?i di?n cho cách ngư?i qu?n tr? có th? làm t? nhi?u b?n C?p Nh?t trong m?t k?ch b?n duy nh?t:
Batch.CMD
@echo off
inuse test.dll c:\winnt\system32\test.dll /y
inuse test2.dll c:\winnt\system32\test2.dll /y
inuse test3.dll c:\winnt\system32\test3.dll /y
Lưu ? r?ng t?p tin th?c thi này th?c hi?n ch?nh s?a đ? registry đ? th?c hi?n m?t "PendingFileRenameOperations" ngày kh?i đ?ng l?i ti?p theo.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích InUse, xem bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 3A9927B6-0B0A-4261-B29B-3E78AA7618AC & displaylang = en

Thu?c tính

ID c?a bài: 228930 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB228930 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228930

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com