Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot no?emt dom?n? Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2284755 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Microsoft Office 365 dom?n? nevar no?emt. Kad esat m??in?jis to no?emt no dom?na, tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

?? probl?ma var rasties da??du iemeslu d??. K??das zi?ojuma atspogu?o ??s probl?mas iemesls.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, skatiet ?os Microsoft zin??anu b?ze rakstus, atkar?b? no t?, tiek par?d?ts k??das zi?ojums:
  • 2787250 K??da "Nevar dz?st noklus?juma dom?na", m??inot no?emt dom?n? Office 365
  • 2787264 K??da "Nevar no?emt dom?na", m??inot no?emt dom?n? Office 365
  • 2787210 "Nevar no?emt ?o dom?na" k??da, m??inot no?emt dom?n? Office 365
  • 2787792 "Dom?na saist?ts apak?dom?nos" vai "Nevar no?emt dom?nu, kam ir apak?dom?nu", m??inot no?emt dom?n? Office 365
  • 2787317 Nav pieejams dom?na saites "No?emt" vai "Nevar no?emt s?kotn?jo dom?na", m??inot no?emt dom?n? Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2284755 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 22.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365022013 o365 o365e o365p o365a o365m kbmt KB2284755 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2284755

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com