B?ng cách s? d?ng Secedit.exe đ? l?c lư?ng nhóm chính sách đư?c áp d?ng m?t l?n n?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 227448 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi m?t qu?n tr? viên thay đ?i m?t Group Policy Object (GPO), s? thay đ?i di?n ra trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n (thông thư?ng Windows domain controller gi? vai tr? ho?t đ?ng linh ho?t đơn Master [FSMO] b? đi?u khi?n tên mi?n chính). S? thay đ?i sau đó nhân r?ng đ? các b? ki?m soát mi?n thông qua Active Directory và SYSVOL nhân r?ng. T?i các kho?ng thư?ng xuyên, b? đi?u khi?n vùng và khách hàng ki?m tra s?a đ?i đ? các GPOs. N?u b?t k? thay đ?i t?n t?i, h? đư?c áp d?ng.

N?u tái đánh giá ngay l?p t?c và ?ng d?ng c?a chính sách nhóm là c?n thi?t, b?n có th? g?i m?t l?nh mà gây nên quá tr?nh này.Đ? thêm thông tin v? các kho?ng m?c đ?nh cho n?n làm m?i c?a chính sách nhóm, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
203607 Làm th? nào đ? s?a đ?i các kho?ng th?i gian m?c đ?nh nhóm chính sách làm m?i

THÔNG TIN THÊM

Đ? kích ho?t các ?ng d?ng chính sách nhóm cho máy tính đ?a phương, g? d?ng sau m?t d?u nh?c l?nh:
secedit /refreshpolicy machine_policy
Đ? kích ho?t các ?ng d?ng chính sách nhóm cho ngư?i s? d?ng hi?n đang đăng nh?p vào, g? d?ng sau m?t d?u nh?c l?nh:
secedit /refreshpolicy user_policy
B?nh thư?ng, n?u GPOs xác đ?nh môi trư?ng cho ngư?i dùng đ? không thay đ?i t? th?i gian qua chính sách nhóm đ? đư?c áp d?ng, GPO b? qua và không áp d?ng m?t l?n n?a. Trong c? hai trư?ng h?p, ch? đ?nh / th?c thi trên d?ng l?nh re-applies chính sách ngay c? khi GPOs mà áp d?ng cho máy tính ho?c ngư?i dùng đ? không thay đ?i. M?t ví d? v? d?ng l?nh trong trư?ng h?p này là:
secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi
Sau khi Windows 2000 có ch?p nh?n yêu c?u, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th? cho ngư?i dùng:
Tuyên truy?n chính sách nhóm t? các tên mi?n đ? đư?c kh?i xư?ng cho máy tính này. Nó có th? m?t m?t vài phút cho tuyên truy?n đ? hoàn thành và chính sách m?i có hi?u l?c. Vui l?ng ki?m tra Nh?t k? ?ng d?ng l?i, n?u có.


Đ? bi?t thông tin v? các ti?n ích d?ng l?nh m?i, Gpupdate.exe, trong Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 mà thay th? các /refreshpolicy chuy?n đ?i trong Secedit.exe trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
298444 M?t mô t? v? các ti?n ích C?p Nh?t chính sách nhóm

Thu?c tính

ID c?a bài: 227448 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB227448 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:227448

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com