Hành vi m?c đ?nh cho ph?n m? r?ng chính sách nhóm v?i liên k?t ch?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 227369 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

V?i vi?c b? sung các chính sách nhóm đ? Windows 2000, nhi?u lo?i c?a các chính sách có th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng Windows 2000 và máy tính. Qu?n tr? viên có th? mu?n ki?m soát lo?i chính sách đư?c áp d?ng khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n. Ví d?, m?t ngư?i s? d?ng ngư?i quay s? vào trên m?t liên k?t ch?m có th? không mu?n th?c hi?n m?t cài đ?t c?a m?t chương tr?nh mà có th? m?t vài gi?. Bài vi?t này mô t? hành vi m?c đ?nh c?a chính sách nhóm ph?n m? r?ng đư?c bao g?m trong Windows 2000 trên liên k?t ch?m và làm th? nào đ? tùy ch?nh hành vi c?a m?i lo?i ti?n ích m? r?ng.

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n, hành vi m?c đ?nh là như sau:

Các chính sách đư?c áp d?ng theo m?c đ?nh:
 • Thi?t đ?t đăng k? (t? administrative templates) luôn luôn ph?i áp d?ng--đi?u này không th? thay đ?i
 • Chính sách b?o m?t luôn luôn ph?i đư?c áp d?ng - đi?u này không th? thay đ?i)
 • EFS ph?c h?i chính sách
 • B?o m?t IP
Các chính sách không đư?c áp d?ng:
 • Tri?n khai ?ng d?ng
 • K?ch b?n
 • Đ?i hư?ng c?p
 • H?n ng?ch đ?a
Ngư?i qu?n tr? có th? thay đ?i hành vi m?c đ?nh trên máy tr?m b?ng cách s?a đ?i ho?c t?o m?t Group Policy Object (GPO) đ? xác đ?nh các lo?i chính sách nhóm c?n đư?c áp d?ng. Ví d? sau có th? đư?c th?c hi?n trên b?t k? GPO trư?ng h?p c?n thi?t đ? ?nh hư?ng đ?n thích h?p ngư?i dùng ho?c nhóm:
 1. Trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính Microsoft Management Console (MMC) snap-in, b?m chu?t ph?i vào đ?i tư?ng x? l? GPO mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó b?m Ch?nh s?a.
 3. Theo các C?u h?nh máy tính nút, đi?u hư?ng t?i các Hành chính Templates\System\Group chính sách thư m?c. Các chính sách sau đây đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh cho m?i lo?i bên trên c?a chính sách nhóm có s?n trong thư m?c này:

  • X? l? chính sách đăng k? (hành vi m?c đ?nh không th? thay đ?i)
  • Thư m?c chuy?n hư?ng chính sách ch? bi?n
  • X? l? chính sách h?n ng?ch đ?a
  • K?ch b?n chính sách ch? bi?n
  • X? l? chính sách b?o m?t (hành vi m?c đ?nh không th? thay đ?i)
  • EFS ph?c h?i chính sách ch? bi?n
  • Ph?n m?m cài đ?t chính sách ch? bi?n
  • X? l? chính sách b?o m?t IP
  Ví d?, đ? cho phép chuy?n hư?ng c?p đ? ch?y khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n, H?y nh?p đôi Thư m?c chuy?n hư?ng chính sách ch? bi?n m? thu?c tính cho chính sách đó, ch?n các Đ?i hư?ng c?p ch? bi?n ki?m tra h?p (Click vào cho đ?n khi có không m?t n?n màu xám) đ? cho phép các chính sách, ch?n các Cho phép x? l? trên m?t k?t n?i m?ng ch?m ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Đóng nhóm chính sách MMC snap-in.
CHÚ Ý: "K?ch b?n chính sách ch? bi?n" đ? "Cho phép x? l? trên m?t k?t n?i m?ng ch?m" nên đư?c hi?u là ch? đăng nh?p/đăng xu?t k?ch b?n t? c?u h?nh ngư?i s? d?ng c?a chính sách nhóm. K?ch b?n t? các c?u h?nh máy tính (kh?i đ?ng/t?t máy) s? không đư?c x? l? trên m?t liên k?t ch?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 227369 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB227369 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:227369

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com