Ban cp nht Tng thich ng dung cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2: Thang 8 nm 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2272691 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Ban cp nht Tng thich ng dung Windows la mt ban cp nht phn mm nng cao trai nghim tng thich trong cac h iu hanh Microsoft Windows sau y:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Microsoft thng xuyn phat hanh cac ban cp nht tng thich ng dung cho nhng h iu hanh Windows nay.

THNG TIN THM

Cc lo?i s? c? ny ?c gi?i quy?t b?i cc b?n c?p nh?t tng thch ?ng d?ng

Khi b?n c? g?ng ci ?t v ch?y m?t s? tro chi ho?c ?ng d?ng di san nh?t ?nh trong Windows Vista Goi Dich vu 2 (SP2), trong Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 (SP2), trong Windows 7 va trong Windows Server 2008 R2, b?n c th? g?p ph?i it nht m?t trong cc hi?n t?ng sau:
 • Tr? chi, ?ng d?ng ho?c chng tr?nh c s? ?c ci ?t khng ng.
 • Tr? chi, ?ng d?ng ho?c chng tr?nh c s? c th? gy ra m?t ?n ?nh h? th?ng.
 • Cc ch?c nng chnh c?a tr? chi, ?ng d?ng ho?c chng tr?nh c s? khng ho?t ?ng ng.

Cc ?ng d?ng thay ?i hnh vi sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t ny

B?ng sau li?t k cc ?ng d?ng ?c thm vo gi c?p nh?t tch lu?. B?ng ny c?ng m t? hnh vi c?a cc ?ng d?ng ny sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t.

Cac ban cp nht tng thich ng dung kich hoat mt s thay i trong Windows Vista SP2, trong Windows Server 2008 SP2, trong Windows 7 va trong Windows Server 2008 R2. Sau y l ba thay ?i ph? bi?n nh?t:
 • Kh?i c?ng

  B?n c?p nh?t t?o ra m?t kh?i c?ng trn ?ng d?ng. Kh?i c?ng lm cho ?ng d?ng khng tng thch v?i Windows 7 v Windows Server 2008 khng th? ch?y trn h? th?ng ny.

  Ch ? Microsoft ch? cho php Windows ?t m?t kh?i c?ng trn ?ng d?ng khng ph?i l ?ng d?ng c?a Microsoft n?u nh s?n xu?t ?ng d?ng cho php.
 • Kh?i m?m

  B?n c?p nh?t t?o ra m?t kh?i m?m trn ?ng d?ng. Kh?i m?m thng bo cho b?n khi m?t ?ng d?ng khng tng thch v?i Windows 7 b?t ?u ch?y.
 • Cp nht

  Ban cp nht cai thin chc nng cua ng dung trong Windows Vista SP2, trong Windows Server 2008 SP2, trong Windows 7 va trong Windows Server 2008 R2.

Cac ng dung c bao gm trong ban cp nht thang 8 nm 2010

Danh cho Windows 7 hoc cho Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
?ng d?ng Hnh vi sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t
Sensible Vision FastAccessCp nht khi mm am bao rng khi mm chi ap dung cho FastAccess 2.4.7 va cac phin ban cu hn.

Cp nht thng tin

Cach tai xung ban cp nht nay

Ban cp nht nay sn co trn trang Web cua Microsoft Update:
http://update.microsoft.com
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht cho Windows 7 (KB2272691) ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi ban cp nht cho Windows 7 danh cho cac H thng da trn x64 (KB2272691) ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht cho Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2272691) ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht cho Windows Server 2008 R2 danh cho cac H thng da trn Itanium (KB2272691) ngay by gi.
bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, may tinh cua ban phai ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.

Thng tin s ng ky

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng cn phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

929427 Ban cp nht Tng thich ng dung Windows Vista
932246 Ban cp nht Tng thich ng dung Windows Vista thang 3 nm 2007
935280 Ban cp nht Tng thich ng dung Windows Vista thang 7 nm 2007
943302 Ban cp nht Tng thich ng dung Windows Vista thang 12 nm 2007
947562 Ban cp nht Tng thich ng dung Windows Vista va Windows Server 2008 thang 3 nm 2008
954366 Hin sn co Ban cp nht Tng thich ng dung Windows Vista va Windows Server 2008 thang 8 nm 2008
957388 Ban cp nht Tng thich ng dung Windows Vista va Windows Server 2008 thang 12 nm 2008
976264 Ban cp nht Tng thich ng dung cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 va Windows Server 2008 R2: Thang 2 nm 2010
982519 Ban cp nht Tng thich ng dung cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 va Windows Server 2008 R2: Thang 6 nm 2010

Thng tin tp

Phin ban ting Anh (My) cua ban sa li khn cp nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banS?n ph?mB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Pcamain.sdbNot Applicable44,45206-Jul-201023:22Not Applicable
Pcamain.sdbNot Applicable44,45206-Jul-201023:17Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot Applicable4,052,44606-Jul-201023:28Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot Applicable4,052,44606-Jul-201023:24Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,759,57806-Jul-201023:28Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,759,57806-Jul-201023:24Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,37206-Jul-201023:28Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,37206-Jul-201023:24Not Applicable
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable121,26806-Jul-201023:23Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable121,26806-Jul-201023:22Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16629347,64807-Jul-201005:52x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16629135,16807-Jul-201005:52x64
Aclayers.dll6.1.7600.20749347,64807-Jul-201006:07x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20749135,16807-Jul-201006:07x64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot Applicable4,052,44606-Jul-201023:28Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot Applicable4,052,44606-Jul-201023:24Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,759,57806-Jul-201023:28Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,759,57806-Jul-201023:24Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,37206-Jul-201023:28Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,37206-Jul-201023:24Not Applicable
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable118,24606-Jul-201023:18Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable118,24606-Jul-201023:18Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16629548,86407-Jul-201004:48IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16629310,78407-Jul-201004:48IA-64
Aclayers.dll6.1.7600.20749548,86407-Jul-201004:45IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20749310,78407-Jul-201004:45IA-64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot Applicable4,052,44606-Jul-201023:28Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot Applicable4,052,44606-Jul-201023:24Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,759,57806-Jul-201023:28Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,759,57806-Jul-201023:24Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,37206-Jul-201023:28Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,37206-Jul-201023:24Not Applicable
bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_09c4327d39df7d1df5c6bf293c3ef782_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_39a7c49cdd26856b.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_241af2a6616f56aadb18ad621ffd9f2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_4a4c748d98e5a214.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_34d4275ddcffffc27ca6939be3f3436a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_bca81d8cbf34b7bb.manifest
File versionNot Applicable
File size745
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_350417c8240e855142f181765c7a9893_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_ebe318cad5492f82.manifest
File versionNot Applicable
File size745
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_4dd4cfc0aec297288b9d03d8fcd9f4c8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_a1468e2fc62bfdcf.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_519e039b1d3fe28c2e50ab7c94b4888b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_436a98d9f71fec65.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_62a972a8374ddce91c35ec69825208fd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_e95bba1d9a779758.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_da52ad17a47a761288358a1882c30dd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_2a496adf9e2a7a2e.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_499237a51f6a632f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_4a06349838983adb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_0c3d74af536bb669.manifest
File versionNot Applicable
File size3,348
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_0cb171a26c998e15.manifest
File versionNot Applicable
File size3,348
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_0c3e74f9536acfc0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,650
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_0cb271ec6c98a76c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,650
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_0c4175d753681bc5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,000
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_0cb572ca6c95f371.manifest
File versionNot Applicable
File size4,000
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:23
PlatformNot Applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_0d5ffc1d6b268f8ccc1b34e6b0ef27e1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_97e9a5d462d43ac4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_201ffdea642b96ee65e64a6eb168b011_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_a6aaabbc5376bf8c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2b8a0e34fec1f8031dab929ef5d8aa8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_a35b0ea828d6605d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_34d4275ddcffffc27ca6939be3f3436a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_18c6b910779228f1.manifest
File versionNot Applicable
File size747
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_350417c8240e855142f181765c7a9893_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_4801b44e8da6a0b8.manifest
File versionNot Applicable
File size747
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5248a7bd4b03a74feeeca97b0fe9a869_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_a04f4e9ec7b779e4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0c181862dc60579bf4deaec21dfb0db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_42c83a255a42ef0a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c66f5edb5fb587c915e4474f26d04930_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_a7e6c0ab8e034a81.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_685c10330bc9279f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,684
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_68d00d2624f6ff4b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,684
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_685d107d0bc840f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,257
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_68d10d7024f618a2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,257
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_6860115b0bc58cfb.manifest
File versionNot Applicable
File size3,427
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_68d40e4e24f364a7.manifest
File versionNot Applicable
File size3,427
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_72b0ba854029e99a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,350
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_7324b7785957c146.manifest
File versionNot Applicable
File size3,350
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_72b1bacf402902f1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,652
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_7325b7c25956da9d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,652
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_72b4bbad40264ef6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,856
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_7328b8a0595426a2.manifest
File versionNot Applicable
File size3,856
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:25
PlatformNot Applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_2190ea377308ed20e9da9a8a931b69d4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_820960283f3fde72.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_21f1853fabc665d736078855d253c689_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_7d310967fe56f759.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a61fd67de316f98aee688f00b09cf585_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_97bae653cbcd1fb9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dfaed4c0a83d357245d744c39a12c180_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_0d2a3b59c8857b24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f81ca47a46c9113ed6fb0ae61197844b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_7af44f92c0a586ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fb2b3d37ab900555c5d15a77a6dc17f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_18494213113c7dfb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_0c3f18a55369bf65.manifest
File versionNot Applicable
File size2,682
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_0cb315986c979711.manifest
File versionNot Applicable
File size2,682
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_0c4018ef5368d8bc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,255
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_0cb415e26c96b068.manifest
File versionNot Applicable
File size1,255
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_0c4319cd536624c1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,425
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_0cb716c06c93fc6d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,425
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_72b0ba854029e99a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,350
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_7324b7785957c146.manifest
File versionNot Applicable
File size3,350
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_72b1bacf402902f1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,652
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_7325b7c25956da9d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,652
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16629_none_72b4bbad40264ef6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,856
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20749_none_7328b8a0595426a2.manifest
File versionNot Applicable
File size3,856
Date (UTC)07-Jul-2010
Time (UTC)21:20
PlatformNot Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2272691 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Mi Mt 2010 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? kha:
kbhotfixserver atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo KB2272691

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com