Lietot?ji sa?em k??das zi?ojumu s?t??anas/sa?em?anas p?c uzst?d??anas vair?kas Office 365 kontus, izmantojot programmu Outlook 2007

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2269971 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Apsveriet ??du situ?ciju. Lietot?js izveido vair?kas Microsoft Office 365 kontu, izmantojot Microsoft Office Outlook 2007. Piem?ram, lietot?js izveido savu Outlook profil? izveidot savienojumu ar MAPI vienu kontu un citu kontu, izmantojot POP3. Tom?r, lietot?js sa?em nos?t?t/sa?emt k??das zi?ojumu.

IEMESLS

Programma Outlook 2007 atgrie? k??mes zi?ojums, kad t? m??ina lejupiel?d?t bezsaistes adre?u gr?mata ? MAPI konta.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, iestat?t visus kontus s?t??anas/sa?em?anas grupas programm? Outlook 2007 lejupiel?d?t bezsaistes adre?u gr?mata. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Programm? Outlook 2007 izv?ln? R?ki nor?diet uz Nos?t?t/sa?emt, S?t??anas/sa?em?anas iestat?jumiun p?c tam noklik??iniet uz Defin?t s?t??anas/sa?em?anas grupas.
  2. Atlasiet grupas nosaukumu, kura v?rds un uzv?rds ir Visi kontiun p?c tam noklik??iniet uz Redi??t.
  3. Noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?a lejupiel?d?t bezsaistes adre?u gr?mata visu-MAPI kontu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2269971 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2269971 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2269971

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com