Nh?ng h?n ch? h? tr? phát tri?n cho các giao th?c công c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2269506 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? có th? giúp các nhà phát tri?n v?i các gi?i pháp tùy ch?nh mà th?c hi?n các tiêu chu?n m? và mà tích h?p v?i Microsoft Outlook ho?c Microsoft Exchange.

THÔNG TIN THÊM

T? góc đ? tu? ch?nh, gi?i pháp, d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? không h? tr? các tiêu chu?n m? cho email và l?ch, ch?ng h?n như vCalendar, iCalendar, IMAP, POP3, SMTP và MIME. Microsoft Exchange và Microsoft Outlook th?c hi?n các tiêu chu?n m?. Nhưng Microsoft không cung c?p h? tr? phát tri?n cho nh?ng tiêu chu?n tr? khi m?t Microsoft API th?c hi?n tiêu chu?n mà đang đư?c s? d?ng. Ví d?, Microsoft h? tr? vi?c g?i Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thư b?ng cách s? d?ng không gian tên System.Net.Mail trong Microsoft.NET Framework. Tuy nhiên, Microsoft không giúp khách hàng nh?ng ngư?i đang c? g?ng đ? gi?i thích m?t RFC đ? thêm m?t ph?n cơ th? iCalendar b?ng cách s? d?ng System.Net.Mail.

N?u b?n g?p v?n đ? v?i m?t API c?a bên th? ba ho?c v?i m?t tiêu chu?n m?, liên h? v?i nhà cung c?p API đ? h? tr?, ho?c xem các tài li?u cho các tiêu chu?n m?. N?u v?n đ? kh? năng tương tác x?y ra, b?n nên thông báo cho nhà cung c?p API r?ng đ? thành công interoperate v?i s?n ph?m c?a Microsoft, s?n ph?m c?a nhà cung c?p API ph?i tuân theo thông s? k? thu?t áp d?ng kh? năng tương tác. N?u b?n tin r?ng s?n ph?m c?a Microsoft không theo sau m?t đ?c đi?m k? thu?t m? m?t cách chính xác, d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? cung c?p h? tr? cho nh?ng t?nh hu?ng.

Đ?i v?i Microsoft tài li?u hư?ng d?n cho các thu?t toán đư?c s? d?ng đ? chuy?n đ?i iCalendar và vCard cho các đ?i tư?ng MAPI, h?y truy c?p trang web sau đây:

vCard [MS-OXVCARD]

iCalendar [MS-OXCICAL]

Thông tin v? h? tr? cho giao th?c m? Microsoft thông s? k? thu?t, truy c?p vào các trang web sau đây:

Microsoft Exchange Server và các tiêu chu?n Outlook

Danh sách các ngư?i s? d?ng di?n đàn

Thu?c tính

ID c?a bài: 2269506 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2269506 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2269506

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com