Raksta ID: 2266203 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Nevar skat?t sarakstu datu lapas skats SharePoint vietn? p?c Microsoft Office 2010 64 bitu versijas instal??anu.

Noklik??iniet uz darb?bas un p?c tam noklik??iniet uz Redi??t datu lapas skats SharePoint 2003 vai 2007 vietn? vai noklik??iniet uz cilnes sarakst? un p?c tam noklik??iniet uz datu lapas skats SharePoint 2010 vietn?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Sarakstu nevar par?d?t datu lapas skats viena vai vair?ku ??du iemeslu d??:
 • Ar Microsoft SharePoint Foundation sader?gs datu lapas komponents nav instal?ts.
 • T?mek?a p?rl?kprogramma neatbalsta ActiveX vad?klas.
 • Komponents nav pareizi konfigur?ts 32 bitu vai 64 bitu atbalsts.

Iemesls

Datu lapas komponenta 64 bitu versija nav pieejama Office 2010.

Risin?jums

Varat instal?t 2007 Office sist?mas draivera: datu savienojam?bas komponentus, lai iesp?jotu datu lapas komponents. ?ie komponenti ir pieejami Microsoft lejupiel?des centr?:2007 Office sist?mas draiveri: Datu savienojam?bas komponenti instal?s datu lapas komponents, kas darbosies Office 2010 64 bitu versiju, kam?r izmantojat interneta p?rl?kprogrammas 32 bitu versiju 32 bitu versiju.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu vair?k inform?cijas par "2007 Office sist?mas draivera: datu savienojam?bas komponentus"

Profilakse

Ja j?su uz??mumam nav nepiecie?am?bas izmantot Office 2010 64 bitu versiju, ieteicams atinstal?t Office 2010 64 bitu versiju un instal?t Office 2010 32 bitu versiju. Datu lapas komponenta 32 bitu versija ir instal?ta Office 2010 32 bitu versija.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?m?m, kas saist?tas ar Office 2010 64 bitu versiju, l?dzu, skatiet ?ajos rakstos.
Office 2010 64 bitu izdevumi
Par Office 64 bitu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2266203 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation o365 kbcip o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2266203 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2266203

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com