Kt ni mang cua may ao chay Hyper-V co th bi mt trong trng hp lu lng truy cp mang i ln trn may tinh chay Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2263829 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau:
 • Ban cai t vai tro Hyper-V trn may tinh chay Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1).
 • Ban chay may ao trn may tinh.
 • Ban s dung b iu hp mang trn may ao truy nhp mang.
 • Ban thit lp nhiu kt ni mang ng thi. Hoc co lu lng truy cp mang i ln.
Trong trng hp nay, kt ni mang trn may ao co th bi mt. Ngoai ra, b iu hp mang co th bi v hiu hoa.

Chu y
 • Ban phai khi ng lai may ao khc phuc s c nay.
 • S c nay cung co th xay ra trn cac phin ban cua Windows Server 2008 R2 khng c cai t SP1. giai quyt s c nay, hay ap dung hotfix c m ta trong mt trong cac bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
  974909 Kt ni mang cua may ao chay Hyper-V bi mt trong trng hp lu lng truy cp mang i ln trn may tinh chay Windows Server 2008 R2

  2264080 Goi cp nht cho vai tro Hyper-V trong Windows Server 2008 R2: Ngay 24 thang 8 nm 2010

GI?I PHP

Thng tin v ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch tai xung cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu tr trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn bt ky thay i trai phep nao i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1. Ngoai ra, ban phai cai t vai tro Hyper-V trn may tinh.

bit thm thng tin v cach tai xung goi dich vu cua Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin s ng ky

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao cho s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Cp nht thng tin thay th

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin cac thao tac nht inh trn tp.
Ghi chu v thng tin tp Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 1 . 17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Cac tp MANIFEST (.manifest) va cac tp MUM (.mum) c cai t cho mi mi trng c lit k ring le trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows Server 2008 R2". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
i vi tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7601.17579614,40015-Mar-201102:35x64
Hvboot.sys6.1.7601.17579118,14415-Mar-201105:34x64
Hvix64.exe6.1.7601.17579652,28815-Mar-201102:35x64
Hvax64.exe6.1.7601.21683614,40015-Mar-201102:28x64
Hvboot.sys6.1.7601.21683118,14415-Mar-201105:19x64
Hvix64.exe6.1.7601.21683652,28815-Mar-201102:28x64

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin v tp b sung

Thng tin v tp b sung danh cho Windows Server 2008 R2

Tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_40382355b5f3a572fc0403869e69124c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17579_none_72342a76e87e6455.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_50af227f4655d69403c72117a3b37d76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21683_none_a0d84a7142d73a87.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17579_none_8e3b7aba7c50f851.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)15-Mar-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21683_none_8eb445dd957c1c02.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)15-Mar-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)16-Mar-2011
Time (UTC)02:28
PlatformNot applicable

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2263829 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
T? kha:
kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbfix KB2263829

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com