Vi?t Custom ADM t?p cho h? th?ng chính sách biên so?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 225087 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là m?t hư?ng d?n cho các văn b?n tùy ch?nh ADM t?p tin đ? s? d?ng v?i h? th?ng chính sách biên so?n. Giao di?n h? th?ng chính sách biên so?n, bao g?m t?t c? các sách, ki?m tra h?p và h?p văn b?n b?n th?y khi b?n m? m?t máy tính ho?c ngư?i s? d?ng c?a chính sách nhóm, đư?c t?o ra v?i m?t m?u. H? th?ng chính sách m?u, ho?c t?p tin ADM, là m?t chương tr?nh đơn gi?n ch? th? cho h? th?ng chính sách biên so?n nh?ng g? sách, h?p ki?m tra, và các đi?u khi?n đ?u vào khác đ? tr?nh bày cho ngư?i qu?n tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách vi?t m?t t?p tin ADM cho chính sách nhóm, xem gi?y tr?ng ("Implementing Registry-Based Group Policy") t?i Web site sau Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/bb735344.aspx

THÔNG TIN THÊM

M?u xác đ?nh s? thay đ?i Registry

Có hai m?c đ?nh m?u bao g?m khi b?n cài đ?t Windows NT. H? là Common.adm và Winnt.adm. Nh?ng t?p tin này s? d?ng các bi?n l?p, Keyname, và Valuename cho phép b?n thao tác c? th? các ho?t đ?ng chính sách Windows NT trên máy tính ch?y Windows NT. Đây là m?t l?i gi?i thích c?a các bi?n này và làm th? nào h? có th? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các t?p tin chính sách riêng c?a b?n.
 • L?P (máy tính ho?c ngư?i dùng)

  Các t? khóa máy tính ho?c ngư?i dùng đư?c s? d?ng trong cách sau đây:

  • T? khóa máy đi?u khi?n các m?c trong các HKEY_LOCAL_MACHINE hive.
  • T? khóa ngư?i s? d?ng ki?m soát các m?c trong các HKEY_CURRENT_USER hive.
  L?P (máy tính ho?c ngư?i dùng): The CLASS bi?n ch? đ?nh khóa registry x? l? nơi các chính sách đư?c th?c hi?n. Có hai phím đi?u khi?n có th? s?a đ?i b?i b? so?n chính sách h? th?ng: LOCAL_MACHINECURRENT_USER. L?P máy ch? đ?nh m?t LOCAL_MACHINE thay đ?i chính sách và l?p ngư?i s? d?ng ch? đ?nh m?t CURRENT_USER thay đ?i chính sách.

  Khi b?n m? t?p tin Winnt.adm, m?c nh?p c?p máy s? xu?t hi?n ? đ?u. M?i chính sách sau đó đư?c th?c hi?n trong HKEY_LOCAL_MACHINE và xu?t hi?n như m?t chính sách máy tính giao di?n h? th?ng chính sách biên so?n. Bên dư?i l?p máy m?c trong t?p tin Winnt.adm, l?p ngư?i s? d?ng l?nh xu?t hi?n. T? th?i đi?m này v? phía trư?c, các chính sách th?c hi?n t?i HKEY_CURRENT_USER và xu?t hi?n như m?t ngư?i s? d?ng ho?c chính sách nhóm trong giao di?n h? th?ng chính sách biên so?n.

 • KEYNAME

  • Đư?ng d?n c?n l?i đ? thay đ?i m?t giá tr? đăng k?
  KEYNAME: Bi?n KEYNAME ch? đ?nh đư?ng d?n c?n l?i đ?n v? trí nơi mà giá tr? đăng k? thêm vào hay thay đ?i. Ví dụ:
  TH? LO?I!!Login_Policies
  CHÍNH SÁCH!!LogonBanner

  KEYNAME "software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon"
  PH?N!!LogonBanner_Caption
  EDITTEXT
  VALUENAME "legalnoticecaption"
  MAXLEN 255
  M?C Đ?NH!!LogonBanner_DefCaption
  K?T THÚC PH?N
  PH?N!!LogonBanner_Text
  EDITTEXT
  VALUENAME "legalnoticetext"
  MAXLEN 255
  M?C Đ?NH!!LogonBanner_DefText
  K?T THÚC PH?N
  CHÍNH SÁCH K?T THÚC
  V? trí c?a s? thay đ?i này trong s? đăng k? là các HKEY_LOCAL_MACHINE hive như c? th? c?a các bi?n l?p. V? trí ch? ch?t, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, đư?c ch? đ?nh b?i bi?n KEYNAME.
 • VALUENAME

  • Các t? khóa giá tr? t?o ra ho?c thay đ?i trong s? đăng k?.

   • REG_SZ (m?c đ?nh)
   • S? = DWORD ho?c nh? phân d? li?u thay đ?i
  VALUENAME: Bi?n VALUENAME ch? đ?nh các giá tr? c?a các khóa registry đư?c b? sung ho?c thay đ?i. Trong ví d? trên, các chính sách bi?u ng? đăng nh?p đ?i h?i hai cơ quan đăng k? thay đ?i. Giá tr? LegalNoticeCaption thêm vào hay thay đ?i và giá tr? LegalNoticeText thêm ho?c thay đ?i trong ví d? trên.

  Theo m?c đ?nh, các chu?i giá tr? lo?i là REG_SZ. B?n có th? ghi đè lên r?ng cài đ?t b?ng cách thêm các t? khóa s?. T?t c? các giá tr? s? đư?c g? vào m?t chính sách m?u trong m?t đ?nh d?ng th?p phân. Giá tr? sau đó đư?c lưu tr? trong registry như nh? phân và DWORD.

  H?y nh? r?ng d? li?u đư?c lưu tr? trong nh?ng giá tr? đư?c xác đ?nh b?i các qu?n tr? viên và b?t c? đi?u g? ngư?i đó lo?i vào h?p văn b?n trong b? so?n chính sách h? th?ng.

Chuy?n đ?i m?t s? thay đ?i đăng k? vào t? khóa ADM

Thách th?c l?n nh?t có th? t?m ki?m m?t s? thay đ?i h?u ích đăng k? mà b?n mu?n phân ph?i. Ví d?, có nh?ng thay đ?i sau đó cho phép b?n đ? di chuy?n máy in c?p đ?m in. H?y nh? r?ng trư?c khi b?n tr? spool đ?n m?t thư m?c m?i, thư m?c đó ph?i đư?c t?o ra. Sau đó b?n có th? làm cho s? thay đ?i sau đây đ? đăng k?:

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các DefaultSpoolDirectory giá tr? dư?i khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
  						
  LƯU ?: Khóa registry ? trên là m?t trong nh?ng con đư?ng; nó đ? đư?c b?c cho d? đ?c.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Chu?i, lo?i X:\Pathname (ví d?, D:\Printing), và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
S? thay đ?i này đ? đăng k? ph?i đư?c chuy?n đ?i thành m?t đ?nh d?ng m?u do đó HKEY tr? thành l?p (máy tính ho?c ngư?i dùng), phím s? tr? thành KEYNAME và giá tr? tr? thành VALUENAME (theo s? n?u các lo?i là nh? phân ho?c DWORD).

T?o m?t t?p tin ADM

ADM t?p tin có th? đư?c t?o ra v?i b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n.

T?o m?t t?p tin sau kh?i c?u trúc cú pháp c?a ngôn ng? *.adm:
 • D?u ngo?c kép quanh đi?u kho?n v?i không gian
 • C?u trúc kh?i có m?t kh?i đ?u và ch?m d?t
 • Lưu v?i ph?n m? r?ng *.adm (không txt)
Đ? t?o m?t b?n m?u t?p tin ADM:
 1. B?t đ?u NotePad ho?c b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n đ? t?o ra m?u c?a b?n.
 2. T?o m?t.ADM t?p theo các quy t?c nêu trên. Ví dụ:
  L?P MÁY
  M?C "Làm th? nào đ? th? nghi?m"
  Chính sách "Thay đ?i thư m?c đ?m in"
  KEYNAME "system\currentcontrolset\control\print\printers"
  PH?N "Spool thư m?c"
  EDITTEXT
  VALUENAME "defaultspooldirectory"
  K?T THÚC PH?N
  CHÍNH SÁCH K?T THÚC
  CU?I CÙNG TH? LO?I
Kho?ng cách không quan tr?ng. N?u m?t tên có m?t không gian trong nó, nó ph?i đư?c bao quanh b?i các d?u ngo?c kép. Như là m?t th?c hành t?t, bao quanh t?t c? các nh?n, keynames, và valuenames v?i d?u ngo?c kép. H?y nh? đ? lưu các t?p tin v?i m?t.ADM ti?n ích m? r?ng.

T?i các m?u vào h? th?ng chính sách biên so?n

 1. B?t đ?u công c? h? th?ng chính sách biên so?n. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào H? th?ng chính sách biên so?n. M?t c?a s? có s?n ph?m nào đư?c hi?n th?. N?u b?t k? bi?u tư?ng đư?c hi?n th?, b?m Đóng trên các Tệp tr?nh đơn. B?n ph?i ra kh?i chương tr?nh như b?n không th? n?p khác.ADM t?p tin trong khi b?t k? t?p tin chính sách (ho?c nhà đăng k?) đang m? đ? ch?nh s?a ho?c xem các m?c đích.
 2. Trên các Tuỳ chọn tr?nh đơn, nh?p vào Chính sách tiêu b?n đ? hi?n th? c?a s? tùy ch?n m?u chính sách. Thông báo hai.ADM t?p đ? th?o lu?n trư?c đó đ? đư?c n?p.
 3. Nh?p vào Thêm, đi đ?n v? trí c?a t?p tin đư?c n?p, b?m vào t?p, b?m vào M?, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Chính sách m?i đ? hi?n th? các H? th?ng chính sách biên so?n c?a s?.
 5. B?m đúp M?c đ?nh máy tính b?i v? các.ADM t?p s? d?ng l?p máy bi?n và t? khóa, đó là cho HKEY_LOCAL_MACHINE registry hive.
Làm th? nào đ? ki?m tra m?c đ? đư?c t?o ra trư?c đó bây gi? s? hi?n th?. Bây gi? b?n có th? thi?t l?p m?c này v?i m?t chính sách h? th?ng có ?nh hư?ng đ?n b?t k? máy tính b?n ch?n.

THAM KH?O

Đi?u kho?n và ch? vi?t t?t

B? so?n chính sách h? th?ng (SPE): Các công c? c?n thi?t đ? t?i các t?p tin .pol và áp d?ng các t?p tin .adm.

ADM t?p: Các m?u đư?c s? d?ng đ? thay đ?i thi?t đ?t đăng k? hi?n th?i.

!!Dây: Các văn b?n bi?n trong t?p tin .adm.

TH? LO?I: Các "sách" c?a chính sách nhóm.

CHÍNH SÁCH: Đư?c s? d?ng đ? t?o ra các h?p ki?m m?c c?n thi?t đ? thay đ?i các giá tr? s? đăng k?.

PH?N: Đư?c s? d?ng đ? ki?m soát đ?u vào c?a chính sách c?n thi?t.

Các t?p tin Winnt.adm t?o ra giao di?n đư?c s? d?ng trong ví d? trên. Danh sách sau đây gi?i thích nh?ng t? khóa mà t?o ra các giao di?n.

!!CHU?I: The là m?t vài d?ng b?t đ?u v?i "!!". Các "!!" là b?t m?t bi?n chu?i và đư?c theo sau là tên bi?n, !!stringname. Các chu?i đư?c đ?nh ngh?a ? dư?i cùng c?a m?u chính sách. N?u b?n di chuy?n đ?n dư?i cùng c?a t?p tin, b?n nh?n th?y m?t ph?n tương t? như sau:

[xâu]
H? th?ng = h? th?ng Windows NT
Login_Policies = đăng nh?p
LogonBanner_DefText = Ngư?i dùng t?o văn b?n
Bi?n!!H? th?ng trong cơ th? c?a các m?u ánh x? t?i h? th?ng Windows NT, đó là có th? nh?n th?y trong giao di?n. Có m?t ph?n c?a chu?i cho phép các mô t? đ? đư?c thay th? m?t cách d? dàng. Đây là đ?c bi?t h?u ích khi b?n d?ch các t?p tin vào các ngôn ng? khác. N?u không, b?n ch? có th? mu?n nhúng các văn b?n trong cơ th? c?a các m?u.

TH? LO?I: Đi?u này đ?nh ngh?a m?t nhóm các chính sách tương t?. Các t? khóa th? lo?i t?o ra m?t cu?n sách m? r?ng và đóng m? trong giao di?n SPE, và th? lo?i có th? làm t? trong m?i khác. Th? lo?i đư?c s? d?ng ch? duy nh?t cho m?c đích t? ch?c, và b?n có th? t?o bao nhiêu ho?c như vài th? lo?i như b?n yêu c?u.

CHÍNH SÁCH: T? khóa này t?o ra các h?p ki?m m?c mà, n?u đư?c ch?n, t?o ra m?t hư?ng d?n đ? thay đ?i s? đăng k?. N?u xóa, nó t?o ra m?t ch? d?n cho m?t s? thay đ?i đăng k? khác nhau (thư?ng là m?t tr?nh xóa). N?u h?p ki?m tra là không có s?n, nó không t?o ra m?t ch? d?n trong t?p tin chính sách.

B? ph?n: M?t s? thay đ?i s? đăng k? đư?c th?c hi?n b?ng cách th?c hi?n ho?c xoá m?t chính sách. Thay đ?i đăng k? khác là ph?c t?p hơn. Ví d?, đ? t?o ra m?t bi?u ng? đăng nh?p (chính sách), ngư?i qu?n tr? ph?i ch? ra nh?ng g? đi vào thanh tiêu đ? c?a c?a s? và nh?ng g? đi trong cơ th? c?a c?a s?. Các m?u thông tin b? sung đư?c thu th?p b?ng ph?n bi?n.

M?T PH?N: Đi?u này t?o ra m?t đi?u khi?n đ?u vào ? ph?n dư?i c?a h?p tho?i chính sách. M?t lo?t l?n các ki?m soát windows có th? đư?c t?o ra v?i đi?u này.

Th? lo?i, chính sách, và m?t ph?n t?o nên xương s?ng c?a giao di?n SPE. M?i là m?t container. M?C có th? ch?a th? lo?i và các chính sách. Các chính sách có th? ch?a các ph?n. B?i v? đây là m?t ngôn ng? l?p tr?nh c?u trúc, khi b?n b?t đ?u m?t cơ c?u ho?c thùng ch?a, b?n c?ng c?n ph?i k?t thúc nó.

END - K?t thúc m?c, k?t thúc chính sách, và m?t ph?n k?t thúc: M?t l?nh END đư?c yêu c?u đ? ch? s? k?t thúc c?a m?i c?a các c?u trúc tương ?ng. B?n không c?n ph?i tên th? lo?i đó là k?t thúc. Nó đư?c xác đ?nh d?a trên m?c đ? làm t?. B?t đ?u và k?t thúc m?i thùng ch?a đúng cách cung c?p cho các c?u trúc l?ng nhau chính xác.

Các lo?i c?a các b? ph?n: Có r?t nhi?u lo?i c?a các b? ph?n, cho phép b?n đ? đư?c sáng t?o trong vi?c thi?t k? các chính sách h? th?ng. Ví d?, các chú thích bi?u ng? đăng nh?p và văn b?n là c? hai h?p văn b?n. Đi?u khi?n đ?u vào đư?c t?o ra v?i các t? khóa EDITTEXT, mà t? nó l?n v?i t? khóa tùy ch?n MAXLEN (đ? ch? chi?u dài t?i đa c?a đ?u vào), và m?c đ?nh (đ? t?o ra m?t m?c đ?nh, đ? xu?t d? li?u cho các qu?n tr? viên c?a đ?u vào). V? v?y, giao di?n SPE đư?c t?o ra v?i th? lo?i, chính sách, và m?t ph?n. Ngư?i qu?n tr? cho bi?t s? thích b?i tri?n khai th?c hi?n ho?c xoá các chính sách, và đôi khi g? thông tin vào đ?u vào đi?u khi?n đư?c g?i là b? ph?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 225087 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB225087 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:225087

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com