Trung h?c đăng nh?p (ch?y v?i vai): B?t đ?u chương tr?nh và các công c? trong b?i c?nh hành chính đ?a phương

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 225035 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

C?a s? đăng nh?p th? c?p cho phép qu?n tr? viên đ? đăng nh?p v?i m?t tài kho?n không hành chính và v?n có th? th?c hi?n tác v? qu?n tr? (mà không c?n đăng xu?t) b?ng cách ch?y tin c?y hành chính các chương tr?nh trong b?i c?nh hành chính. Trong trư?ng h?p này, ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ?i h?i hai ngư?i dùng tài kho?n: tài kho?n thư?ng xuyên v?i các đ?c quy?n cơ b?n, và m?t tài kho?n qu?n tr? (đi?u này có th? là m?t tài kho?n qu?n tr? khác nhau cho m?i ngư?i qu?n tr? ho?c m?t tài kho?n qu?n tr? chia s? cho qu?n tr? viên).

Trung h?c logons đ?a ch? các v?n đ? an ninh đư?c tr?nh bày b?i các qu?n tr? viên ch?y chương tr?nh mà có th? d? b? t?n công "trojan horse" (ví d? như ch?y Microsoft Internet Explorer trong b?i c?nh hành chính trong khi truy c?p vào m?t trang Web không tin c?y).

M?c dù đăng nh?p th? c?p ch? y?u dành cho qu?n tr? h? th?ng, nó có th? đư?c s? d?ng b?i b?t k? ngư?i s? d?ng v?i nhi?u tài kho?n đ? b?t đ?u chương tr?nh theo ng? c?nh tài kho?n khác nhau mà không c?n ph?i đăng xu?t.

D?ch v? đăng nh?p th? c?p b?t đ?u t? đ?ng sau khi cài đ?t "s?ch" c?a Windows. Cài đ?t "s?ch" c?a Windows có ngh?a là cài đ?t Windows trên đ?a c?ng tr?ng, ho?c cài đ?t Windows trong m?t thư m?c khác hơn thư m?c trong đó m?t phiên b?n hi?n t?i c?a Windows đư?c cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

B?t đ?u t? m?t l?nh Shell trong máy tính c?c b? b?i c?nh hành chính

Trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i RUNAS /user:machine_name\administrator cmd, nơi machine_name là tên c?a máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. M?t giao di?n đi?u khi?n c?a s? s? xu?t hi?n, prompting cho m?t kh?u cho các machine_name\administrator tài kho?n. G? m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr? và nh?n ENTER.
 3. M?t giao di?n đi?u khi?n m?i s? xu?t hi?n đang ch?y trong b?i c?nh hành chính (tiêu đ? c?a bàn đi?u khi?n s? r? ràng nhà nư?c ch?y như machine_name\administrator).
B?t k? l?nh d?a trên chương tr?nh hành chính bây gi? có th? đư?c b?t đ?u t? c?a s? giao di?n đi?u khi?n này.

B?t đ?u t? m?t b?ng đi?u khi?n công c? trong b?i c?nh hành chính trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng

Trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng:
 1. Trong Windows 2000, nh?p vào B?t đ?u, ch?n Thiết đặt, B?ng đi?u khi?n.
 2. Ch?n công c? c? th? b?n mu?n ch?y trong b?i c?nh hành chính (ví d?: Thêm/lo?i b? ph?n c?ng).
 3. Làm n?i b?t các công c? đư?c ch?n b?ng cách s? d?ng m?t đơn nh?p chu?t trái vào bi?u tư?ng.
 4. T? ch?c th?c hi?n các S? thay đ?i khóa và nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng. B?n s? nh?n th?y nh?ng Ch?y như... l?nh xu?t hi?n trong danh sách ch? huy.
 5. Ch?n các Ch?y như... b? ch? huy. B?n s? đư?c nh?c nh? v?i m?t h?p tho?i có tiêu đ?, "Ch?y chương tr?nh ngư?i dùng như khác".
 6. G? tên trương m?c ngư?i qu?n tr? và m?t kh?u trong các l?nh v?c thích h?p. Lưu ?: tên mi?n c?ng có th? đư?c thay đ?i.
 7. Sau khi nh?p ?y nhi?m cho tài kho?n qu?n tr?, b?m Ok và chương tr?nh liên k?t v?i các công c? s? b?t đ?u trong b?i c?nh hành chính.

B?t đ?u m?t phím t?t trong b?i c?nh hành chính

Ví d? sau s? d?ng l?i t?t t?i chương tr?nh qu?n l? máy tính, nhưng phương pháp này s? làm vi?c trên phím t?t c?a.File EXE và các phím t?t c?a các lo?i t?p đ? đăng k? như.TXT.DOC và.MSC t?p.

Trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng:
 1. S? d?ng Windows Explorer đ? t?o m?t shortcut trên desktop c?a b?n cho các t?p tin COMPMGMT.MSC. COMPMGMT.MSC có th? đư?c t?m th?y trong thư m?c \%WINDIR%\SYSTEM32. Theo m?c đ?nh, đây là thư m?c \WINNT\SYSTEM32, n?m trên phân vùng kh?i đ?ng.
 2. Làm n?i b?t các phím t?t đ? compmgmt bi?u tư?ng trên desktop c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t nh?p chu?t trái duy nh?t.
 3. Gi? các S? thay đ?i then ch?t trong khi cách nh?p chu?t ph?i vào các L?i t?t t?i compmgmt bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c.
 4. Ch?n các Ch?y như... b? ch? huy. B?n s? đư?c nh?c v?i h?p tho?i "Ch?y chương tr?nh như ngư?i dùng khác".
 5. G? tên và m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr? trong các l?nh v?c thích h?p. Nh?p vào Ok.
Đi?u này s? b?t đ?u m?t giao di?n đi?u khi?n MMC v?i các Qu?n l? máy tính -theo t?i. Này-theo bây gi? ch?y trong b?i c?nh hành chính.

B?n c?ng có th? c?u h?nh m?t phím t?t đ? luôn luôn ch?y b?ng cách s? d?ng ?y nhi?m thay th? khi m? b?ng cách c?u h?nh thu?c tính c?a l?i t?t như sau:
 1. Đóng và m? MMC bàn giao ti?p và làm n?i b?t các L?i t?t t?i compmgmt bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c b?ng cách s? d?ng m?t nh?p chu?t trái duy nh?t b?n. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng và ch?n Thu?c tính.
 2. Trong khu v?c trung tâm c?a h?p tho?i thu?c tính t?m th?y h?p ki?m có nh?n, "Ch?y như ngư?i dùng khác nhau". Ch?n h?p ki?m và b?m Ok đ? đóng h?p tho?i thu?c tính.
 3. B?m đúp chu?t vào các L?i t?t t?i compmgmt bi?u tư?ng đ? b?t đ?u giao di?n đi?u khi?n.
 4. B?n s? đư?c nh?c v?i h?p tho?i "Ch?y chương tr?nh như ngư?i dùng khác". Nh?p các ch?ng ch? trong các l?nh v?c thích h?p. và nh?p vào Ok .
K? thu?t này có th? đư?c s? d?ng cho b?t k? l?i t?t nào mà b?n mong mu?n đ? t?o và luôn luôn ch?y theo m?t ng? c?nh b?o m?t khác.

Ch?y chương tr?nh trong b?i c?nh hành chính trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng

Ví d? này s? d?ng chương tr?nh Notepad, nhưng b?n có th? b?t đ?u b?t k? chương tr?nh Windows trong m?t b?i c?nh an ninh thay th? b?ng cách s? d?ng phương pháp tương t? này.

Trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng:
 1. S? d?ng Windows Explorer, sao chép các t?p tin NOTEPAD.EXE vào desktop c?a b?n. NOTEPAD.EXE có th? đư?c t?m th?y trong thư m?c \%WINDIR%\. Theo m?c đ?nh, đây là thư m?c \WINNT\ n?m trên phân vùng kh?i đ?ng.
 2. Làm n?i b?t Notepad bi?u tư?ng trên desktop b?ng trái cách nh?p vào nó.
 3. Gi? các S? thay đ?i ch?a khóa trong khi ph?i vào bi?u tư?ng Notepad.
 4. Ch?n các Ch?y như b? ch? huy. B?n s? đư?c nh?c v?i h?p tho?i "Ch?y chương tr?nh như ngư?i dùng khác".
 5. G? tên và m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr?. Nh?p vào Ok.
Notepad bây gi? s? b?t đ?u lên trong b?i c?nh hành chính.

LƯU ?: Không có không có d?u hi?u đó b?o b?i c?nh chương tr?nh đang ch?y dư?i. Đi?u này là do th?c t? là các chương tr?nh Windows xác đ?nh văn b?n tiêu đ? riêng c?a m?nh mà không th? đư?c ch? tác b?ng các đư?c g?i là. Đi?u này có th? gây nh?m l?n n?u b?n kh?i đ?ng quá tr?nh nhi?u theo ng? c?nh khác nhau.

B?t đ?u m?t MMC trong b?i c?nh hành chính b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin đ? lưu .msc

Ví d? dư?i đây s? d?ng m?t hi?n có.MSC t?p, COMPMGMT.MSC. Tuy nhiên, b?t k? t?p tin MSC có th? đư?c nêu trong m?t b?i c?nh an ninh khác nhau b?ng cách s? d?ng phương pháp minh h?a dư?i đây.

Trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng:
 1. S? d?ng Windows Explorer đ? sao chép các t?p tin COMPMGMT.MSC vào desktop c?a b?n. COMPMGMT.MSC có th? đư?c t?m th?y trong thư m?c \%WINDIR%\SYSTEM32. Theo m?c đ?nh, đây là thư m?c \WINNT\SYSTEM32, n?m trên phân vùng kh?i đ?ng.
 2. Làm n?i b?t các compmgmt bi?u tư?ng trên desktop c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t nh?p chu?t trái duy nh?t.
 3. Gi? các S? thay đ?i phím và nh?p chu?t ph?i vào các compmgmt bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c.
 4. Ch?n các Ch?y như... b? ch? huy. B?n s? đư?c nh?c v?i h?p tho?i "Ch?y chương tr?nh như ngư?i dùng khác".
 5. G? tên và m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr? trong các l?nh v?c thích h?p. Nh?p vào Ok.
M?t giao di?n đi?u khi?n MMC m?i bây gi? s? xu?t hi?n v?i các Qu?n l? máy tính -theo t?i. Này-theo bây gi? ch?y trong b?i c?nh hành chính. M?t cách tương t?, m?t ngư?i qu?n tr? h? th?ng có th? t?o tùy ch?nh Microsoft Management Console có thư?ng xuyên s? d?ng hành chính snap-in và ch?y chúng trong b?i c?nh hành chính b?ng cách s? d?ng đăng nh?p trung h?c.

Ch?y Windows Explorer Shell trong b?i c?nh an ninh hành chính

Trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng:
 1. B?t đ?u Qu?n l? tác v?. Nh?p chu?t ph?i vào các Nhi?m v? thanh vaø choïn Qu?n l? tác v?.
 2. B?m vào các Quy tr?nh tab.
 3. Ch?n Explorer.exe. Nh?p vào K?t thúc ti?n tr?nh. Nh?p vào trên c?a s? pop-up thông báo c?nh báo. Máy tính đ? bàn toàn b? s? bi?n m?t. B?n v?n s? có b?t k? chương tr?nh nào b?n b?t đ?u bao g?m c? qu?n l? tác v?.
 4. B?m vào các Chương tr?nh tab.
 5. Nh?p vào Tác v? m?i.
 6. Lo?i RUNAS /user:tên máy/mi?n\administrator explorer.exe. Nh?p vào Ok.
 7. M?t giao di?n đi?u khi?n c?a s? s? xu?t hi?n và nh?c m?t kh?u. Gi?m thi?u Task Manager, g? m?t kh?u và báo chí Nh?p. Bàn làm vi?c s? tr? l?i bao g?m c? thanh tác v?, phím t?t, kh?i đ?ng thư m?c, vv.
 8. Th?c hi?n tác v? qu?n tr? c?n thi?t. Ví d?: cách nh?p vào B?t đ?u, Thiết đặtB?ng đi?u khi?n s? mang đ?n b?ng đi?u khi?n trong b?i c?nh hành chính.
 9. Khi hoàn t?t, đăng xu?t kh?i ngư?i qu?n tr?. M?t tr?nh bao m?i s? t? đ?ng b?t đ?u, ch?y trong b?i c?nh ngư?i s? d?ng có ngu?n g?c.

Ch?y trong b?i c?nh an ninh khác

Các ví d? ? trên cho th?y vi?c s? d?ng c?a trung h?c đăng nh?p ch?y trong b?i c?nh hành chính. Tuy nhiên, đi?u này không ngăn c?n kh? năng đ? s? d?ng tính năng này đ? ch?y trong ng? c?nh b?o m?t khác. Nói chung, tính năng này s? cho phép ch?y b?t k? chương tr?nh ho?c công c? trong b?t c? ng? c?nh b?o m?t cung c?p:
 • B?n có th? cung c?p ?y nhi?m tài kho?n h?p l? cho b?i c?nh thay th?.
 • B?i c?nh thay th? có th? đăng nh?p t?i đ?a phương v?i h? th?ng.
 • Chương tr?nh ho?c công c? có s?n trên h? th?ng và cho b?i c?nh thay th?.

H?n ch? và gi?i đáp th?c m?c

 • Trung h?c đăng nh?p d?ch v? chưa ch?y trên h? th?ng Windows 2000. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, và sau đó nh?p vào Qu?n l?. Trong Qu?n l? máy tính, ch?n Công c? h? th?ng, b?m D?ch v?, và sau đó xác đ?nh n?u trung h?c đăng nh?p d?ch v? đư?c kh?i đ?ng.
 • ?y nhi?m đư?c cung c?p là không chính xác. Xác minh ch?ng b?ng cách đăng nh?p vào h? th?ng t? màn h?nh c?a s? đăng nh?p ban đ?u.
 • B?n có th? c? g?ng b?t đ?u và EXE t? m?t đư?ng d?n m?ng và các ch?ng ch? đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i đư?ng d?n đó không có tương t? như m?t đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u các EXE. Các ch?ng ch? đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u các EXE có th? không có quy?n truy c?p vào đư?ng d?n m?ng. B?t đ?u Windows Command prompt b?ng cách s? d?ng RUNAS, k?t n?i l?i vào đư?ng d?n m?ng v?i s? d?ng lư?i, và sau đó b?t đ?u các EXE.
 • M?t s? chương tr?nh đư?c b?t đ?u gián ti?p b?ng các Windows Explorer Shell. Bao g?m, B?ng đi?u khi?n, C?p máy in, vv. K? t? khi v? b?t đ?u trong b?i c?nh an ninh chính trong th?i gian đăng nh?p đ?u tiên, b?t k? quá tr?nh b?t đ?u t? tàn v? trong b?i c?nh b?o m?t đó. B?n có th? workaround này b?ng cách b?t đ?u m?t cách s? d?ng công c? Ch?y như... ho?c gi?t ch?t các tr?nh bao hi?n có và kh?i đ?ng l?i Explorer Shell trong b?i c?nh hành chính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 225035 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB225035 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:225035

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com