Biroja 365 darbvirsmas iestat?jumu r?ks k??das zi?ojums: "j?su datoram nepiecie?ama atjaunin??ana uz Windows Installer pakalpojums"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2249804 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot palaist Office 365 Desktop uzst?d??anas r?ks, lai instal?tu jaun?kos programmat?ras atjaunin?jumus, kas nepiecie?ami Microsoft Office 365 savienojam?bu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
J?su datoram ir nepiecie?ams atjaunin?jums Windows instal??anas pakalpojums

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet jaun?ko Windows instal??anas pakalpojuma versija. Instal?t jaun?ko Windows Installer versiju, izveidot savienojumu ar t?mek?a vietne Windows Update (http://update.microsoft.com). Vai izmantot ??du URL:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas, kad jums nav jaun?ko Microsoft Windows Installer (MSI) pakalpojums, kas instal?ts j?su dator?. Windows Installer pakalpojums nav nepiecie?amais komponents Office 365 darbvirsmas iestat?jumu r?ks. Windows Installer pakalpojums pal?dz instal?t nepiecie?amos atjaunin?jumus. J?b?t palaistai jaun?ko pakalpojumu, lai pabeigtu ?o instal?ciju.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2249804 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 13. j?lijs - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2249804 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2249804

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com