Làm th? nào đ? t?o ra chia s? t?p tin trên m?t c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224967
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đ? t?o ra chia s? t?p tin cao có s?n trên m?t c?m, b?n nên t?o cho h? b?ng cách s? d?ng m?t trong hai c?m Administrator (CluAdmin.exe) ho?c các c?m API t?p. Khi chia s? đư?c đ?t trong m?t nhóm v?i khác có liên quan tài nguyên (đ?a ch? IP, tên m?ng và thi?t b? lưu tr?), nh?ng chia s? là có s?n t? b?t c? nút trong c?m sao s? h?u nhóm tài nguyên. Đi?u này bài vi?t danh sách bư?c cơ b?n đ? t?o ra m?t ngu?n tài nguyên chia s? t?p tin cơ b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? t?o m?t chia s? t?p tin trên m?t máy ch? c?m, làm theo các bư?c sau:

Chú ý Thông tin trong bài vi?t này c?ng là h?p l? cho các d?ch v? Windows 2000 Cluster.
 1. M? Windows Explorer và t?o ra m?t thư m?c trên đ?a đư?c chia s? b?n mu?n chia s? cho ngư?i dùng.
 2. Ch? đ?nh t?p tin NTFS thích h?p c?p quy?n truy c?p vào các thư m?c. Đ?m b?o r?ng các tài kho?n đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u d?ch v? c?m có lúc ít nh?t là đ?c quy?n thư m?c.

  Chú ý Không chia s? thư m?c trong Windows Explorer như b?n b?nh thư?ng s? cho m?t chia s? t?p tin. N?u b?n không c?p tài kho?n c?m nhaán c?p phép ho?c chia s? thư m?c thông qua Windows Explorer, nó có th? gây ra các c?m chia s? t?p th?t b?i. Đi?u này c?ng bao g?m b?t k? c? ph?n hành chính đ? t?n t?i, mà b?n không mu?n đ? t?o ra chia s? cho thư m?c g?c c?a ? đ?a (Q$) Ví d?.
 3. B?t đ?u Cluster Administrator (CluAdmin.exe).
 4. Ch?n m?t nhóm có m?t đ?a ch? IP hi?n có và m?ng Tên tài nguyên. N?u b?n không có các ngu?n l?c t?o ra, b?n s? c?n ph?i hoàn thành đi?u này trư?c khi ti?p t?c. Cho thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  257932 B?ng cách s? d?ng máy ch? c?m Microsoft đ? t?o ra m?t máy ch? ?o
 5. Nh?p chu?t ph?i, và ch?n M?i, sau đó Tài nguyên.
 6. Đi?n vào m?t hành chính tên và mô t? cho các tài nguyên. T? ngu?n l?c lo?i kéo xu?ng, ch?n "chia s? t?p tin", nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý Đây là tên mà s? đư?c hi?n th? trong c?m Administrator và ch? đư?c s? d?ng cho m?c đích qu?n tr?. Đi?u này không ph?i là chia s? tên mà ngư?i dùng s? k?t n?i t?i, đ?t tên s? đư?c d? dàng đ? xác đ?nh cho các ngu?n tài nguyên và qu?n l?.
 7. Ch?n các nút mà b?n mu?n đ? có th? ch? s? h?u c?a các ngu?n tài nguyên. B?m ti?p đ? l?i t?t c? các nút như ch? s? h?u có th?.

  Chú ý Ch? s? h?u có th? xác đ?nh li?u m?t ngu?n l?c có bao gi? chuy?n đ?i d? ph?ng v?i m?t nút c? th?. S? d?ng h?t s?c th?n tr?ng trong vi?c xác đ?nh ch? s? h?u có th? b?i v? vi?c xác đ?nh m?t ch? s? h?u có th? cho m?t ngu?n tài nguyên đơn s? có hi?u l?c các chuy?n đ?i d? ph?ng cho toàn b? nhóm.
 8. Ch?n m?t ngu?n tài nguyên tên m?ng và đ?a v?t l? mà các chia s? t?p s? ph? thu?c vào.

  Chú ý Ph? thu?c ph?c v? hai ch?c năng.

  a. h? xác đ?nh các bindings cho m?t ngu?n tài nguyên. B?n mu?n chia s? t?p tin ph? thu?c vào ngu?n tài nguyên m?ng tên khách hàng đang s? d?ng khi k?t n?i đ? chia s? t?p tin. Tài nguyên đ?a ch? IP mà ngu?n tài nguyên m?ng tên là ph? thu?c vào không có đ?a ch? IP s? đư?c dùng khi k?t n?i đ? chia s? này. B?n không bao gi? mu?n có m?t ngu?n tài nguyên chia s? t?p tin ph? thu?c vào ngu?n tài nguyên "C?m tên".

  sinh h? xác đ?nh th? t? b?t đ?u cho m?t ngu?n tài nguyên. B?n mu?n đ?m b?o r?ng tên m?ng chia s? là có đư?c l?p và đ?a v?t l?, nơi c?p cư trú mà s? đư?c chia s? đang tr?c tuy?n và có s?n trư?c khi c? g?ng đ? mang l?i t?p ch.s? t.tuy?n.

  Khi vi?c t?o ra m?t s? ph? thu?c 'Cây' nó là t?t nh?t đ? gi? nó càng đơn gi?n càng t?t. M?t ngu?n tài nguyên chia s? t?p tin nên luôn luôn ph? thu?c vào m?t tên m?ng mà các khách hàng s? s? d?ng đ? k?t n?i này chia s? và đ?a v?t l? tài nguyên mà thư m?c có v? trí. Các ngu?n tài nguyên v?t l? đ?a không bao gi? nên ph? thu?c vào b?t c? đi?u g?. Các ngu?n tài nguyên tên m?ng nên ph? thu?c vào m?t ngu?n l?c đ?a ch? IP mà các máy ch? ?o s? đư?c liên k?t v?i. Tài nguyên đ?a ch? IP không ph?i là ph? thu?c vào b?t c? đi?u g?. Xem bài vi?t sau đây đ? có thêm thông tin:
  171791 T?o ph? thu?c vào máy ch? c?m Microsoft
 9. Trên màn h?nh các thông s? chia s? t?p tin đi?n vào sau thông tin và nh?p vào K?t thúc:

  a. "Chia s? tên" là tên c?a ph?n s? đư?c t?o ra cho UNC khi khách hàng k?t n?i. Đi?u này c?n ph?i là m?t NetBIOS h?p l? tên, và đư?c khuy?n khích đ? là m?t tên URL h?p l? là t?t.

  sinh các "Con đư?ng" là đư?ng d?n đ?y đ? trên nút đ?a phương đ? đ?a đư?c chia s? nơi mà các thư m?c có v? trí. Ví d?: T:\Users.

  c. b?nh lu?n"" là nh?ng thông tin v? vi?c chia s? s? xu?t hi?n khi m?t khách hàng duy?t các chia s?.
 10. Theo m?c đ?nh, khi ngu?n l?c đư?c t?o ra, h? đang có trong tr?ng thái gián tuy?n. Các bư?c sau đây là m?t th?c hành t?t nh?t. Làm theo h? đ? cô l?p các hi?u ?ng c?a s? th?t b?i tài nguyên v? tài nguyên s?n xu?t khác. Đi?u này s? giúp cho đ?n khi các ngu?n tài nguyên s?n sàng đ? đư?c đưa vào s?n xu?t cho ngư?i dùng.
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các ngu?n tài nguyên, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Không kh?i đ?ng l?i nút, và sau đó b?m Ok.
  3. Mang l?i cho các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n. H?y ch?c ch?n r?ng nó ch?c năng m?t cách chính xác.
  4. Sau khi b?n xác nh?n r?ng các ngu?n l?c ch?c năng m?t cách chính xác, và b?n đ? s?n sàng đ? mang l?i cho nó vào s?n xu?t, m?t tài nguyên gián tuy?n. Sau đó, b?m vào đ? ch?n các Kh?i đ?ng l?i nút.
  5. Mang l?i cho các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n.

Chú ý

 • H?p tho?i 'Ngư?i s? d?ng gi?i h?n' có th? đư?c s? d?ng đ? h?n ch? s? lư?ng ngư?i dùng đ?ng th?i.
 • Click vào nút "Quy?n" đ? thi?t l?p m?c đ? chia s? c?p phép. Ch? tên mi?n c?p nhóm nên đư?c s? d?ng trong vi?c xác đ?nh m?c đ? chia s? c?p phép v? các nhóm đ?a phương và tài kho?n ngư?i dùng không cư trú trên khác nút, và c?p phép s? không có tác d?ng khi chia s? t?p tin không thành công qua. Ngo?i l? duy nh?t này là n?u t?t c? các nút trong c?m sao là tên mi?n b? đi?u khi?n. Đó khuy?n cáo s? d?ng NTFS quy?n thay v? chia s? c?p c?p phép trên m?t máy ch? c?m.
 • H?p tho?i 'Nâng cao' có th? đư?c s? d?ng đ? t?o ra m?t t?p tin năng đ?ng chia s? ho?c m?t DFS g?c. Các Nâng cao nút là m?t tính năng đư?c thêm vào trong Windows NT 4.0 D?ch v? Pack 4. N?u b?n đang ch?y Windows NT 4.0, nhưng b?n không th?y các Nâng cao nút, n?p đơn xin l?i Windows NT 4.0 Service Pack 4 ho?c cao hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  256926 Tri?n khai thư m?c nhà trên m?t c?m máy ch?
  220819 Cách c?u h?nh Dfs g?c trên m?t c?m máy ch? Windows 2000
Khi duy?t web chia s? t?p tin, t?p tin chia s? cho các ?o các máy ch? c?m tương t? có th? đư?c nh?n th?y. Tham kh?o bài vi?t sau đây cho thông tin b? sung.
285369 M?t b?n c?p nh?t đ? c?u h?nh b? nh? đ?m phía khách hàng ngày m?t c?m máy ch? Windows 2000 có s?n
N?u b?n đang đi đ? t?o ra m?t s? l?n các t?p tin chia s? tài nguyên, nó có th? d? dàng hơn đ? k?ch b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng Cluster.exe. Xem bài vi?t sau đây đ? có thêm thông tin:
170762 C?m chia s? xu?t hi?n trong danh sách duy?t dư?i tên khác

Thu?c tính

ID c?a bài: 224967 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbdiskmemory kbenv kbhowto kbmt KB224967 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224967

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com