Mô t? c?a ti?n ích Windows thông báo C?p Nh?t quan tr?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224420 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các ti?n ích Microsoft Windows Update thông báo quan tr?ng (Phiên b?n 4.0) mà là có s?n t? Web site Windows Update cho d?a trên Windows 98 và Windows 98 Second Edition d?a trên máy tính.

Lưu ? r?ng các phiên b?n trư?c c?a ti?n ích quan tr?ng C?p nh?t thông báo đ? có s?n cho Windows 2000 d?a trên máy tính. T? đ?ng Updating là bây gi? có s?n cho Windows 2000 d?a trên máy tính, máy tính d?a trên Windows Millennium Edition và Windows XP-based. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p nh?t t? đ?ng trong Microsoft Windows Millennium Edition, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
268331Mô t? v? C?p nh?t t? đ?ng trong Windows Millennium Edition (Me)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p nh?t t? đ?ng trong Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294871Mô t? v? tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Windows

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n cài đ?t các ti?n ích Windows thông báo C?p Nh?t quan tr?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 98 hay Windows 98 Second Edition, theo m?c đ?nh, công c? này ki?m tra k?t n?i Internet m?i 5 phút. Lưu ? r?ng không có k?t n?i đư?c th?c hi?n đ? Web site Windows Update trong th?i gian này. Windows thông báo C?p Nh?t quan tr?ng ki?m tra s? t?n t?i c?a m?t k?t n?i Internet. N?u t?n t?i m?t k?t n?i t?i Internet, Windows Update quan tr?ng thông báo k?t n?i đ?n Web site Windows Update, và n?u b?n C?p Nh?t đư?c t?m th?y, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Microsoft thông báo C?p Nh?t quan tr?ng

B?n c?p nh?t quan tr?ng m?i có s?n cho máy tính c?a b?n. Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t bây gi?.

Đ? đ?c v? và cài đ?t các b?n C?p Nh?t, b?m vào "C?p Nh?t quan tr?ng xem." Trang web Windows Update s? hư?ng d?n b?n qua ti?n tr?nh cài đ?t.

N?u b?n mu?n tr? ho?n vi?c cài đ?t cho 24 gi?, nh?p vào "Thông báo cho tôi sau này." Thư này s? xu?t hi?n vào ngày mai khi b?n k?t n?i v?i Internet. Tr? ho?n vi?c cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng là không nên.
N?u k?t n?i Internet không đư?c t?m th?y sau khi nh?ng gi? đ?u tiên c?a vi?c ki?m tra, Windows Update quan tr?ng thông báo ch? ki?m tra cho m?t k?t n?i Internet m?t l?n m?i 60 phút.

N?u vi?c ki?m tra cho C?p Nh?t quan tr?ng là thành công, Windows Update quan tr?ng thông báo không ki?m tra cho m?t k?t n?i Internet cho 24 gi? ti?p theo. Ví d?, n?u thông báo C?p Nh?t quan tr?ng Windows ki?m tra các c?p nh?t quan tr?ng nhưng không có không có s?n (m?t "im l?ng ki?m") ho?c nó s? ki?m tra và b?n xem C?p Nh?t quan tr?ng, thông báo C?p Nh?t quan tr?ng Windows không ki?m tra cho m?t k?t n?i Internet cho 24 gi? ti?p theo. N?u m?t l?i x?y ra trong th? t?c "Ki?m tra cho C?p Nh?t", Windows Update quan tr?ng thông báo sau cùng m?t khuôn m?u ki?m tra cho m?t k?t n?i Internet m?t l?n n?a m?i 5 phút cho gi? đ?u tiên, vv cho đ?n khi nó là thành công.

LƯU ?: M?t v?n đ? trong t?nh h?nh trư?c có th? không r? ràng. Ví d?, m?t v?n đ? trong th? t?c này có th? x?y ra v? c?a ti?ng ?n d?ng mà có th? đư?c b?t g?p trong th?i gian k?t n?i ho?c cái g? khác mà có th? là ngoài t?m ki?m soát c?a b?n. Ngoài ra, n?u b?n ch?n các Thông báo cho tôi sau này tùy ch?n ho?c b?m các X đ? đóng h?p tho?i, Windows Update quan tr?ng thông báo không ki?m tra cho m?t k?t n?i Internet 24 gi?.

N?u h?p tho?i Windows Critical Update thông báo đư?c hi?n th?, nhưng trái m? và b?n không có b?t k? hành đ?ng, m?t k?t n?i không đư?c th?c hi?n đ? Web site Windows Update và ki?m tra cho m?t k?t n?i Internet không đư?c th?c hi?n cho đ?n khi b?n ch?n m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây trong h?p:
 • B?n ch?n đ? ki?m tra b?n c?p nh?t quan tr?ng.
 • B?n ch?n đư?c báo tin t?i m?t th?i gian sau đó.
 • B?n ch?n đ? đóng h?p tho?i.

Làm th? nào đ? cài đ?t ho?c g? b? Windows quan tr?ng C?p nh?t thông báo

B?n có th? cài đ?t Windows Update quan tr?ng thông báo b?ng cách s? d?ng Windows Update Web Site:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://update.microsoft.com
 2. Nh?p vào Quét đ? C?p Nh?t.
 3. Dư?i Ch?n b?n c?p nh?t đ? cài đ?t, b?m Windows 98 và Windows 98 Second Edition.
 4. Nh?p vào Thêm đ? ch?n các c?a s? Critical Update Notification khuyên C?p Nh?t, và sau đó b?m Xem l?i và cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 5. Nh?p vào Cài đ?t ngay.

  Chú ý: Đ? lo?i b? Windows Update quan tr?ng thông báo, dùng thêm/b?t chương tr?nh như mô t? dư?i đây.
B?n có th? lo?i b? Windows Critical Update thông báo b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Microsoft Windows thông báo C?p Nh?t quan tr?ng.
 4. Nh?p vào Thêm/lo?i b?.

Windows thông báo C?p Nh?t quan tr?ng câu h?i thư?ng g?p

Câu h?i: Là thông báo C?p Nh?t quan tr?ng Windows đ?t l?i n?u tôi kh?i đ?ng l?i máy tính c?a tôi?
Câu tr? l?i: Không, n?u ti?n ích Windows Critical Update thông báo v? m?t th?i gian ch? 24 gi?, nó không đ?t l?i khi b?n t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Đi?u này là do các ti?n ích Windows thông báo C?p Nh?t quan tr?ng duy tr? m?t th?i gian k? l?c trong registry mà b?n không th? thay đ?i mà không s?a đ?i đ?ng h? h? th?ng cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng) c?a b?n. Tr? khi b?n thay đ?i th?i gian trong BIOS, tem th?i gian 24 gi? v?n có hi?u l?c cho đ?n khi nó h?t h?n.

Câu h?i: Có th? thay đ?i hành vi theo l?ch tr?nh c?a Windows thông báo C?p Nh?t quan tr?ng?
Câu tr? l?i: Không, n?u tác v? theo l?ch l?n, công c? reverts đ? thi?t l?p m?c đ?nh sau khi thông báo C?p Nh?t quan tr?ng Windows ch?y. Lưu ? r?ng hành vi này b?ng cách thi?t k? đ? đ?m b?o r?ng b?n đang thông báo C?p Nh?t m?t cách k?p th?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 224420 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
T? khóa: 
kbproductlink kbpubtypekc kbenv kbinfo kbmt KB224420 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224420

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com