H?n ch? ho?t đ?ng thư m?c sao lưu lư?ng truy c?p và khách hàng RPC lưu lư?ng truy c?p vào m?t c?ng c? th?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 224196 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, Active Directory nhân r?ng cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) x?y ra t? đ?ng qua m?t c?ng có s?n thông qua RPC Endpoint Mapper (RPCSS) b?ng cách s? d?ng c?ng 135. Quá tr?nh này là quá tr?nh tương t? như trong Microsoft Exchange. Như trong Microsoft Exchange, ngư?i qu?n tr? có th? ghi đè lên các ch?c năng này và ch? đ?nh c?ng mà t?t c? các ho?t đ?ng thư m?c RPC giao thông đi qua. Th? t?c này khóa c?ng xu?ng.

Khi b?n ch? đ?nh c?ng đ? s? d?ng b?ng cách s? d?ng các m?c đăng k? đư?c đ? c?p trong ph?n "Thông tin thêm", Active Directory phía máy ch? nhân r?ng lưu lư?ng truy c?p và khách hàng RPC lưu lư?ng truy c?p đư?c g?i đ?n các c?ng c?a công c? b?n đ? đi?m cu?i. C?u h?nh này có th? b?i v? t?t c? các giao di?n RPC đư?c h? tr? b?i Active Directory đang ch?y trên t?t c? các c?ng mà trên đó nó nghe.

Chú ý Bài vi?t này không bao hàm đó nhân r?ng có th? x?y ra thông qua tư?ng l?a. Thêm c?ng ph?i đư?c m? đ? làm cho nhân r?ng làm vi?c thông qua tư?ng l?a. Ví d?, c?ng b? sung ph?i đư?c m? cho giao th?c Kerberos. Đ? có đư?c m?t danh sách đ?y đ? c?a các c?ng yêu c?u cho các d?ch v? trên m?t b?c tư?ng l?a, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832017 Yêu c?u d?ch v? t?ng quan và m?ng c?ng v? h? th?ng Windows Server

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Khi b?n k?t n?i t?i m?t đi?m cu?i RPC, runtime RPC trên máy khách liên h? RPC đi?m cu?i mapper (RPCSS) trên máy ch? ? m?t c?ng n?i ti?ng (135) và l?y đư?c c?ng đ? k?t n?i v?i d?ch v? h? tr? mong mu?n RPC giao di?n. Đi?u này gi? đ?nh r?ng khách hàng không bi?t các ràng bu?c hoàn ch?nh. Đây là trư?ng h?p v?i t?t c? các qu?ng cáo RPC d?ch v?.

D?ch v? đăng k? hai đi?m cu?i m?t ho?c nhi?u khi nó b?t đ?u, và có s? l?a ch?n c?a m?t c?ng đư?c giao đ?ng ho?c m?t c?ng c? th?.

N?u b?n c?u h?nh Active Directory và Netlogon ch?y lúc "port x" như trong các m?c sau đây, đi?u này s? tr? thành các c?ng đư?c đăng k? v?i công c? b?n đ? đi?m cu?i thêm vào c?ng năng đ?ng tiêu chu?n.

S? d?ng Registry Editor đ? s?a đ?i các giá tr? sau đây trên m?i đi?u khi?n vùng nơi các c?ng b? gi?i h?n là đ? đư?c s? d?ng. Tài kho?n c?a các máy ch? không đư?c coi là các máy ch? đăng nh?p. Do đó, t?nh c?ng assigment cho NTDS và Netlogon không có hi?u l?c trên chúng.

Đăng k? khóa 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

Giá tr? đăng k?: TCP/IP Port
Giá tr? type: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: (có s?n c?ng)

Cơ quan đăng k? khoá 2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

Giá tr? đăng k?: DCTcpipPort
Giá tr? type: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: (có s?n c?ng)

Qu?n tr? viên nên xác nh?n r?ng giao ti?p qua c?ng đư?c ch? đ?nh kích ho?t n?u b?t k? thi?t b? trung gian m?ng ho?c ph?n m?m đư?c s? d?ng đ? l?c các gói d? li?u gi?a các b? đi?u khi?n vùng.

Chú ýKhi b?n s? d?ng các m?c nh?p registry DCTcpipPort, và b?n thi?t l?p nó đ? c?ng tương t? như các m?c nh?p registry TCP/IP Port, b?n nh?n đư?c s? ki?n l?i Netlogon 5809 theo NTDS\Parameters. Đi?u này ch? ra r?ng c?ng c?u h?nh đang dùng. Trong trư?ng h?p này, b?n nên lo?i b? các m?c nh?p registry DCTcpipPort. B?n s? nh?n đư?c cùng m?t s? ki?n khi b?n có m?t c?ng duy nh?t, và b?n kh?i đ?ng l?i d?ch v? Netlogon trên b? đi?u khi?n tên mi?n. Đi?u này là do thi?t k?, và x?y ra v? cách th?i gian ch?y RPC qu?n l? các máy ch? c?ng c?a. C?ng cho Netlogon v?n đư?c đăng k? v?i th?i gian ch?y, ngay c? khi b?n ng?ng d?ch v? Netlogon. C?ng s? đư?c s? d?ng sau khi vi?c kh?i đ?ng l?i, và các s? ki?n có th? đư?c b? qua.

Thư?ng xuyên, b?n ph?i c?ng đ?t th? công d?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) RPC c?ng v? AD và FRS nhân r?ng replicate v?i cùng m?t b? đi?u khi?n vùng. D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) RPC c?ng nên s? d?ng m?t c?ng khác.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
319553Làm th? nào đ? h?n ch? FRS nhân r?ng lưu lư?ng truy c?p đ?n m?t c?ng c? th? t?nh

N?u b?n đang thi?t l?p nhân r?ng Active Directory v?i m?t c?ng c? đ?nh bên ngoài ph?m vi đư?c phép cho RPC c?ng đ? đi?u khi?n truy c?p và logons thông qua tư?ng l?a, c?ng nhân r?ng và các c?ng RPC năng đ?ng s? ph?i đư?c m? ra trên các b?c tư?ng l?a đ? cho phép truy c?p và logons. Đi?u này là b?i v? đăng nh?p s? d?ng nhân r?ng c?ng cho ngư?i s? d?ng b?n đ?.

B?n có th? mu?n thi?t l?p nhân r?ng Active Directory đ? m?t c?ng c? đ?nh bên ngoài ph?m vi đư?c phép cho RPC c?ng. B?n có th? mu?n làm đi?u này đ? ki?m soát truy c?p và logons thông qua tư?ng l?a. Tuy nhiên, v? sao chép và Netlogon c?ng ph?i đư?c m? trên tư?ng l?a. Đi?u này là do ti?n tr?nh đăng nh?p s? d?ng nhân r?ng c?ng cho ngư?i s? d?ng b?n đ?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? b?n đ? đi?m cu?i RPC, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154596Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng giao đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a

Thu?c tính

ID c?a bài: 224196 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB224196 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:224196

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com