WD97: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong các tài li?u Microsoft Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 223790 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

B?t c? khi nào b?n t?o ra, m? ho?c lưu m?t tài li?u trong Microsoft Word 97, các tài li?u có th? ch?a n?i dung mà b?n có th? không mu?n chia s? v?i nh?ng ngư?i khác khi b?n phân ph?i tài li?u đi?n t?. Thông tin này đư?c bi?t đ?n như "siêu d? li?u". Siêu d? li?u đư?c s? d?ng cho nhi?u m?c đích đ? tăng cư?ng các ch?nh s?a, xem, n?p h? sơ và thu h?i tài li?u Microsoft Office.

M?t s? siêu d? li?u có th? truy c?p d? dàng thông qua ngư?i s? d?ng Microsoft Word giao di?n; siêu d? li?u là ch? có th? truy c?p thông qua phương ti?n b?t thư?ng, như v?y như vi?c m? m?t tài li?u trong m?t tr?nh so?n th?o t?p nh? phân c?p th?p. Dư?i đây là m?t s? ví d? siêu d? li?u có th? đư?c lưu tr? trong tài li?u c?a b?n:
 • Tên b?n
 • Tên vi?t t?t c?a b?n
 • Tên công ty ho?c t? ch?c c?a b?n
 • Tên c?a máy tính c?a b?n
 • Tên c?a h? ph?c v? m?ng hay đ?a c?ng nơi b?n đ? lưu tài li?u
 • T?p tin thu?c tính và tóm t?t thông tin
 • Ph?ng Không hi?n th? ph?n c?a đ?i tư?ng nhúng OLE
 • Tên c?a tác gi? tài li?u trư?c đó
 • Ch?nh s?a tài li?u
 • Phiên b?n tài li?u
 • M?u thông tin
 • văn bản ẩn
 • ? ki?n
Bài vi?t này gi?i thích phương pháp khác nhau mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m thi?u s? lư?ng siêu d? li?u n?m trong tài li?u Word c?a b?n.

Thông tin thêm

Siêu d? li?u đư?c t?o ra trong m?t s? cách trong Word tài li?u. K?t qu? là, có là không có phương pháp duy nh?t mà b?n có th? s? d?ng đ? lo?i b? T?t c? n?i dung t? các tài li?u c?a b?n. Ph?n sau đây mô t? khu v?c nơi siêu d? li?u có th? đư?c lưu trong tài li?u Word.

Làm th? nào đ? lo?i b? tên người dùng c?a b?n t? các chương tr?nh c?a b?n

B?n có th? xem ho?c thay đ?i tên người dùng c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các Các bư?c:
 1. Nh?p vào tùy ch?n trên menu công c? . Ch?n tab Thông tin ngư?i dùng .
  B?n s? th?y nh?ng đi?u sau đây ch?nh s?a h?p:
  Tên
  Tên vi?t t?t
  đ?a ch? g?i thư
 2. N?u b?n không mu?n b?t k? thông tin này đ? xu?t hi?n trong tài li?u c?a b?n, nh?p không xác đ?nh chu?i ho?c t?i toàn b? ch?nh s?a thích h?p h?p, và sau đó b?m OK đ? ch?p nh?n nh?ng thay đ?i.
B?t k? tài li?u m?i nào b?n t?o s? bao g?m này thông tin, ch? không ph?i là giá tr? m?c đ?nh đ? nh?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office. Tuy nhiên, tài li?u hi?n có đ? có th? ch?a thông tin này.

Làm th? nào đ? lo?i b? thông tin tóm t?t cá nhân

Khi b?n t?o ho?c lưu m?t tài li?u trong Word, tóm t?t thông tin có th? đư?c lưu trong tài li?u. Có m?t s? phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? truy c?p vào thông tin này:
 • M? tài li?u. Trên menu t?p , b?m thu?c tính. Tab tóm t?t, th?ng kê, n?i dung, và tùy ch?nh t?t c? có th? có ch?a các tài s?n khác nhau ví d? như tên c?a b?n, c?a b?n qu?n l? c?a tên, và tên công ty c?a b?n.
 • Trong Window Explorer, b?m chu?t ph?i vào các tài li?u, và nh?p vào thu?c tính trên các tr?nh đơn phím l?i tắt. Như ? trên, các tab trong hộp thoại thu?c tính có th? ch?a thông tin.
 • Nó có th? s? d?ng m?t Visual Basic cho ?ng d?ng v? mô ho?c m? chương tr?nh khác đ? đ?c các thu?c tính Hi?n th? trong hộp thoại thu?c tính .
B?n có th? xoá các thông tin tóm t?t t? m?t tài li?u hi?n t?i ho?c m?u. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u ho?c các m?u.
 2. Trên menu t?p , b?m thu?c tính.
 3. Trên tab tóm t?t , r? ràng tác gi?, qu?n l?, công ty, và b?t k? ch?nh s?a h?p khác mà b?n không mu?n phân ph?i.
 4. Trên tab tu? ch?nh , xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin b?n không b?n mu?n phân ph?i.
 5. Khi b?n làm xong, b?m vào OK. Nh?p vào lưu trên menu t?p . Sau đó b?m đóng trên menu t?p .
Sau khi b?n đ? hoàn t?t các bư?c này, các tài li?u nên không ch?a các thu?c tính.

Lo?i b? thông tin tóm t?t cá nhân khi k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i

N?u b?n kí nh?p vào m?t m?ng lư?i, tên người dùng c?a m?ng có th? xu?t hi?n trong tác gi? h?p ch?nh s?a trên tab tóm t?t và trong l?nh v?c lưu l?n cu?i b?i trên tab s? li?u th?ng kê , khi b?n lưu m?t tài li?u. Đi?u này có th? x?y ra ngay c? khi b?n có lo?i b? t?t c? thông tin cá nhân t? máy tính c?a b?n.

Đ? lo?i b? Các thông tin tóm t?t t? m?t tài li?u khi b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i, làm theo các Các bư?c:
 1. N?u các tài li?u đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? m?ng, sao chép nó đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n.
 2. Kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, nhưng không ph?i kí nh?p vào m?ng c?a b?n. Khi b?n nh?n th?y hộp thoại kí nh?p m?ng, b?m h?y b? ho?c nh?n thoát.

  Lưu ? N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows b?ng cách nh?n thoát (ví d?, c?a b?n máy tính đang ch?y Windows NT), b?n không th? ti?p t?c các bư?c sau.
 3. M? tài li?u.
 4. Trên menu t?p , b?m thu?c tính.
 5. Trên tab tóm t?t , r? ràng tác gi?, qu?n l?, công ty, và b?t k? ch?nh s?a h?p khác có ch?a thông tin b?n không b?n mu?n phân ph?i.
 6. Trên tab tu? ch?nh , xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin mà b?n làm không mu?n đ? phân ph?i.
 7. Khi b?n làm xong, b?m vào OK. Nh?p vào lưu trên menu t?p . Sau đó b?m đóng trên menu t?p .
Khi b?n kí nh?p vào m?ng, không m? các t?p tin. N?u b?n làm, tên người dùng c?a m?ng có th? đư?c ghi vào t?p tin. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng Window Explorer đ? sao chép các t?p tin đ? ho?c là m?t m?ng lư?i máy ch? ho?c m?t đĩa mềm.

Làm th? nào đ? lo?i b? ? ki?n trong tài li?u

Microsoft Word cung c?p kh? năng đ? thêm ? ki?n vào tài li?u. Thông thư?ng, ? ki?n ch?a tên ngư?i t?o ra h?, đ? b?n có th? cho bi?t nh?ng ngư?i đ? vi?t chúng.

? ki?n thư?ng xu?t hi?n như là m?t đánh d?u ki?m ph?n văn b?n; b?n có th? B?m chu?t ph?i vào trong b?nh lu?n, và sau đó nh?p vào Xóa b?nh lu?n.

B?t k? ? ki?n m?i mà b?n t?o ra không ch?a tên người dùng c?a b?n, b?i v? b?n đ? g? b? nó t? hộp thoại tu? ch?n c?a b?n, như đư?c hi?n th? ? trên.

Làm th? nào đ? lo?i b? các tiêu đ? và ph?n chân trang t? các tài li?u

Tiêu đ? và ph?n chân trang trong các tài li?u có th? ch?a xác đ?nh thông tin. Đ? lo?i b? thông tin t? tiêu đ? và ph?n chân trang, làm theo các Các bư?c:
 1. Nh?p vào tiêu đ? và ph?n chân trang trên xem tr?nh đơn.
 2. Tiêu đ? và ph?n chân trang xu?t hi?n ? phía trên và dư?i cùng c?a m?i Trang trong tài li?u c?a b?n; thay đ?i chúng như b?n mu?n.
 3. Khi b?n đang th?c hi?n, h?y nh?p vào đóng trên thanh tiêu đ? và ph?n chân trang .

Làm th? nào đ? lo?i b? nh?n hi?u Phiên b?n

Tài li?u có th? ch?a các d?u ki?m hi?u đính, cho phép b?n đ? xác đ?nh ngư?i làm cho thay đ?i c? th? vào tài li?u. Khi b?n ch?p nh?n ho?c t? ch?i d?u ki?m hi?u đính, s?a đ?i văn b?n đư?c lưu trong các tài li?u, và các phiên b?n nh?n hi?u s? b? lo?i b?.

Làm th? nào đ? vô hi?u hóa FastSave

Các tính năng FastSave t?c đ? lên quá tr?nh ti?t ki?m m?t tài li?u b?ng cách ti?t ki?m ch? thay đ?i đư?c th?c hi?n vào tài li?u.

V? thi?t k? các tính năng FastSave, văn b?n b?n xóa t? m?t tài li?u có th? v?n c?n trong các tài li?u, ngay c? sau khi b?n lưu tài li?u. N?u b?n đang quan tâm v? văn b?n đ? xóa c?n l?i trong tài li?u c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Ch?n tab lưu .
 3. Xóa hộp kiểm "cho phép nhanh chóng ti?t ki?m". Nh?p vào OK.
Lưu ? Trong Microsoft Word 97 SR-1 và sau đó, các tính năng FastSave là b? t?t theo m?c đ?nh.

Đ?i v?i b? sung thông tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
71999WD97: Làm th? nào đ? vô hi?u hóa tùy ch?n nhanh ti?t ki?m
190733 WD97: M? c?a t? tài li?u trong tr?nh so?n th?o văn b?n hi?n th? văn b?n đ? xóa
192480 WD97: Thư?ng xuyên h?i câu h?i v? "cho phép nhanh chóng lưu

Làm th? nào đ? t?m và lo?i b? văn b?n đ?nh d?ng như ?n

Trong tài li?u Word, nó có th? đ? định dạng văn bản như là ?n. B?i v? văn bản ẩn có th? ch?a thông tin có th? không mu?n phân ph?i, b?n có th? mu?n b? ?n và lo?i b? nó. Đ? lo?i b? t?t c? các văn b?n trong m?t tài li?u mà đư?c đ?nh d?ng như là ?n, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n. Ch?n View tab.
 2. Ch?n hộp kiểm ?n văn b?n , và b?m OK.
 3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào thay th?.
 4. Nh?p vào nút ch?n m?t Thêm đ? m? r?ng các h?p.
 5. Nh?p vào trong h?p ch?nh s?a bên c?nh t?m th?y nh?ng g?.
 6. Nh?p vào nút ch?n m?t đ?nh d?ng , và sau đó nh?p vào ch?. Ch?n hộp kiểm ?n , và nh?n OK.
 7. Nh?p vào thay th? t?t c?.
T?t c? các văn bản ẩn đư?c l?y ra t? các tài li?u. Đ? t?t các Hi?n th? văn bản ẩn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n. Ch?n View tab.
 2. B? ch?n hộp kiểm ?n văn b?n . Nh?p vào OK.

Làm th? nào đ? lo?i b? siêu liên k?t t? các tài li?u

Tài li?u có th? ch?a các siêu liên k?t đ?n các tài li?u khác ho?c các web site trên m?t m?ng n?i b? ho?c Internet. Liên k?t thư?ng xu?t hi?n như là màu xanh g?ch dư?i các chu?i kí t? đ?i di?n.

B?n có th? t? xoá m?t siêu liên k?t duy nh?t t? m?t tài li?u b?ng cách B?m chu?t ph?i vào các siêu liên k?t, ch? đ? liên k?t trên tr?nh đơn phím l?i tắt, và nh?p vào Liên k?t lo?i b?.

N?u b?n mu?n xóa b? t?t c? các siêu liên k?t trong m?t tài li?u, b?n có th? s? d?ng m?t Visual Basic cho ?ng d?ng v? mô đ? làm đi?u này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
156353XL97: Không có l?a ch?n tr?nh đơn đ? Chọn Tất cả các siêu liên k?t

Làm th? nào đ? lo?i b? phong cách t? tài li?u

Tài li?u có th? bao g?m các phong cách có siêu d? li?u. B?n có th? lo?i b? nh?ng phong cách ho?c đ?i tên h?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u có ch?a các phong cách.
 2. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng , h?y nh?p vào phong cách.
 3. Ch?n phong cách mà b?n mu?n xóa b? ho?c đ?i tên. Nh?p vào xóa đ? xóa các phong cách, ho?c nh?p vào s?a đ?i đ? đ?i tên nó.

Làm th? nào đ? lo?i b? phiên b?n c? c?a t?p tin t? các tài li?u

T? bao g?m m?t t?p tin Phiên b?n tính năng cho phép b?n đ? ti?t ki?m nhi?u phiên b?n c?a cùng m?t tài li?u trong cùng m?t t?p tin. B?n có th? mu?n xóa b? phiên b?n c? c?a các tài li?u trư?c khi b?n chia s? nó v?i nh?ng ngư?i khác.

Đ? xoá m?t ho?c nhi?u phiên b?n c?a m?t tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào Phiên b?n.
 2. Ch?n phiên b?n c?a tài li?u mà b?n mu?n xóa. B?n có th? ch?n nhi?u hơn m?t phiên b?n b?ng cách nh?n phím CTRL trong khi b?n ch?n Các phiên b?n.
 3. Nh?p vào xóa.
 4. Khi b?n hoàn t?t xóa các phiên b?n c? c?a các tài li?u, h?y nh?p vào lưu trên menu t?p .

Làm th? nào đ? lo?i b? liên k?t t? m? trư?ng

Liên k?t h?nh ?nh và các đ?i tư?ng khác trong tài li?u Word có th? ch?a liên k?t thông tin, ch?ng h?n như đư?ng d?n đ?n các liên k?t h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng. B?n có th? lo?i b? liên k?t thông tin t? tài li?u c?a b?n b?ng cách ch?nh s?a các m? s? l?nh v?c.

Đ? hi?n th? trư?ng m?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n. Ch?n View tab.
 2. Ch?n hộp kiểm m? trư?ng . Nh?p vào OK.
Sau khi m? trư?ng có th? nh?n th?y, b?n có th? ki?m tra xem li?u b?t k? chúng ch?a thông tin nh?n d?ng.

Đ? lo?i b? các liên k?t thông tin t? m?t ?nh đư?c n?i k?t ho?c đ?i tư?ng khác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n liên k?t h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng. Ho?c ch?n trư?ng m? cho h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng, n?u m? trư?ng có th? nh?n th?y.
 2. Báo chí CTRL + SHIFT + F9.
H?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng là bây gi? b? liên k?t. Lưu ? r?ng h?y liên k?t m?t h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng có th? gây ra nó đ? đư?c kèm.

Làm th? nào đ? lo?i b? các m?u tên và v? trí

T?t c? các tài li?u đư?c t?o ra trong Word d?a trên m?t m?u. B?i m?c đ?nh, đây là t?p tin m?u Normal.dot, n?m trong m?c tin thư thoại m?u. Tuy nhiên, b?n có th? t?o m?t tài li?u mà d?a trên m?t m?u khác nhau t?i m?t v? trí khác. Đư?ng d?n và tên c?a m?u này đư?c lưu tr? trong các thu?c tính c?a tài li?u.

Đ? xem các m?u tên và v? trí, b?m vào Tài s?n trên các t?p tr?nh đơn và ch?n tab tóm t?t .

Ngay c? khi b?n không g?i các m?u v?i các tài li?u, tài li?u v?n gi? tên và v? trí c?a m?u. Đ? thay đ?i tiêu b?n tên và v? trí đ? ph?ng không xác đ?nh giá tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào m?u và Add-in.
 2. B?m vào đính kèm.
 3. Ch?n m?t khuôn m?u mà có m?t tên và v? trí mà không ph?i là nh?y c?m ho?c đ?c đáo. Ví d?, b?i v? m?i máy tính có Microsoft T? cài đ?t chuyên bi?t bao g?m Normal.dot, b?n có th? ch?n Normal.dot.
 4. Nh?p vào m?. Sau đó b?m OK.
Lưu ? Các m?u có th? ch?a macro autotext m?c, phong cách tùy ch?nh, và tu? ch?nh thanh công c?. Thay đ?i m?u có th? làm cho m?t s? nh?ng m?c này s?n cho tài li?u c?a b?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? phi?u thông tin đ?nh tuy?n

N?u b?n g?i m?t tài li?u qua b?c e-mail b?ng cách s? d?ng m?t phi?u đ?nh tuy?n, thông tin đ?nh tuy?n có th? đư?c g?n vào các tài li?u. Đ? lo?i b? thông tin này t? tài li?u này, b?n ph?i lưu các tài li?u trong m?t đ?nh d?ng mà không gi? l?i phi?u thông tin đ?nh tuy?n.

Trong Microsoft Word, lưu tài li?u c?a b?n trong RTF (đ?nh d?ng văn b?n phong phú) ho?c đ?nh d?ng HTML. Đóng tài li?u, và sau đó m? l?i các t?p tin m?i. B?i v? nh?ng thông tin đ?nh tuy?n phi?u không c?n hi?n di?n, bây gi?, b?n có th? lưu tài li?u c?a b?n ? đ?nh d?ng Microsoft Word.

B?n có th? c?ng làm theo các bư?c sau:
 1. T?t FastSave b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n Hi?n th? ? trên.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, đi?m đ? g?i đ?n, và nh?p vào Ngư?i nh?n đ?nh tuy?n khác.
 3. Nh?p vào xóa đ? lo?i b? phi?u đ?nh tuy?n. Sau đó b?m OK.
 4. Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào ti?t ki?m.
Các tài li?u đư?c bây gi? lưu mà không có b?t k? thông tin đ?nh tuy?n trư?t.

Làm th? nào đ? lo?i b? tên c?a tác gi? trư?c đó

T? mua s?m tên c?a 10 ngư?i đ? làm vi?c trên m?t tài li?u trong tài li?u. Đây là m?t tính năng t? đ?ng không th? b? vô hi?u hóa.

Tuy nhiên, b?n có th? xoá tên c?a tác gi? 10 t? m?t Các tài li?u b?ng cách lưu các tài li?u trong m?t đ?nh d?ng mà không gi? l?i như v?y thông tin. Ví d?, n?u b?n lưu các tài li?u trong ho?c RTF (Rich Text Đ?nh d?ng) ho?c đ?nh d?ng HTML, authoring thông tin b? m?t. B?n có th? sau đó đóng m? l?i tài li?u RTF/HTML và lưu nó trong đ?nh d?ng Microsoft Word.

Làm th? nào đ? lo?i b? tên c?a b?n t? Visual Basic m?

Khi b?n ghi l?i m?t v? mô Visual Basic trong Word, các macro ghi âm B?t đ?u v?i m?t tiêu đ? tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  ' Macro1 Macro
  ' Macro recorded 3/11/1999 by <User Name>
				


Đ? lo?i b? tên c?a b?n t? b?t k? macro b?n đ? ghi nh?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u có ch?a các macro.
 2. Trên menu công c? , đi?m đ?n v? mô, và nh?p vào Visual Basic Editor. Ho?c nh?n ALT + F11.
 3. Trong c?a s? d? án, nh?p đúp vào các mô-đun đó ch?a các macro.
 4. Lo?i b? tên c?a b?n t? m? v? mô ghi l?i.
Khi b?n hoàn t?t lo?i b? tên c?a b?n, nh?n ALT + Q đ? tr? l?i chương tr?nh. Sau đó nh?p vào lưu trên menu t?p .

Làm th? nào đ? xóa Visual Basic tham chi?u đ?n các t?p tin

Trong Visual Basic Editor, nó có th? t?o m?t tài li?u tham kh?o vào m?t t?p tin. N?u ngư?i dùng m? m?t tài li?u có ch?a tài li?u tham kh?o khác t?p tin, ngư?i dùng có th? nh?n th?y tên c?a các t?p tin tham chi?u.

Đ? lo?i b? Các tài li?u tham kh?o, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u có ch?a tài li?u tham kh?o.
 2. Trên menu công c? , đi?m đ?n v? mô, và nh?p vào Visual Basic Editor. Ho?c nh?n ALT + F11.
 3. Trên menu công c? , b?m vào tài li?u tham kh?o.
 4. B? ch?n hộp kiểm bên c?nh các t?p tin tham chi?u hay t?p tin. Khi b?n hoàn t?t, nh?p OK.
 5. Nh?n ALT + Q.
 6. Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào ti?t ki?m.
Lưu ? Lo?i b? tham chi?u đ?n các t?p tin có th? làm gi?m kh? năng c?a macro trong tài li?u c?a b?n t? ho?t đ?ng đúng.

Làm th? nào đ? lo?i b? m?ng ho?c đ?a c?ng thông tin

Khi b?n lưu m?t tài li?u vào đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n ho?c m?t m?ng lư?i máy ch?, thông tin nh?n d?ng đ?a c?ng c?c b? ho?c máy ch? m?ng có th? đư?c ghi thành tài li?u.

B?n có th? xoá thông tin này t? Các tài li?u. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. Lưu tài li?u vào ? đĩa mềm c?a b?n (thông thư?ng, A:).
 3. Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào đóng.
 4. H?y b? đ?a t? ? đĩa mềm c?a b?n.
Bây gi? b?n có th? s? d?ng Window Explorer đ? sao chép các tài li?u t? đ?a vào b?t k? đ?a c?ng ho?c máy ch? m?ng.

Lưu ?: do các gi?i h?n space c?a m?t đĩa mềm (thư?ng 1,44 MB), phương pháp này không th? đư?c s? d?ng n?u kích thư?c t?p tin tài li?u vư?t quá s? lư?ng mi?n phí không gian trên đ?a.

Các đ?i tư?ng nhúng trong tài li?u có th? ch?a các siêu d? li?u

N?u b?n nhúng m?t đ?i tư?ng trong m?t tài li?u, các đ?i tư?ng v?n c?n gi? l?i tài s?n riêng c?a m?nh, b?t k? nh?ng g? b?n làm cho tài li?u. Cho Ví d?, n?u b?n nhúng m?t b?ng tính Microsoft Excel trong m?t tài li?u Word, các tài li?u và b?ng tính m?i có tính ch?t riêng c?a m?nh.

B?n có th? lo?i b? siêu d? li?u t? m?t đ?i tư?ng nhúng b?ng cách kích ho?t các đ?i tư?ng, lo?i b? b?t k? siêu d? li?u như mô t? ? trên, reactivating tài li?u container (b?ng cách s? d?ng các trên ví d?, đi?u này s? là các tài li?u Word), và sau đó ti?t ki?m các thùng ch?a tài li?u.

Lưu ? Khi b?n kích ho?t m?t đ?i tư?ng nhúng trong m?t tài li?u, ch? là m?t ph?n c?a đối tượng nhúng s? đư?c hi?n th? trong các tài li?u; các đ?i tư?ng có th? ch?a thông tin b? sung mà không xu?t hi?n. N?u b?n mu?n m?t tài li?u có ch?a ch? là m?t th? hi?n c?a đ?i tư?ng nhúng và không ph?i là các n?i dung th?c t?, c?t gi?m các đ?i tư?ng và sau đó s? d?ng m?c Dán đ?c bi?t trên menu ch?nh s?a đ? dán các đ?i tư?ng vào tài li?u b?ng cách s? d?ng m?t Metafile đ?nh d?ng. Sau khi b?n làm đi?u này, b?n có th? không ch?nh s?a đ?i tư?ng đ? nhúng; Tuy nhiên, nó s? không bao g?m b?t k? siêu d? li?u.

Làm th? nào đ? lo?i b? các danh đ?nh duy nh?t ph? quát t? tài li?u văn ph?ng

B?i v? vi?c thi?t k? các chương tr?nh trong Microsoft Văn ph?ng 97, tài li?u đư?c t?o ra ho?c lưu l?i trong văn ph?ng 97 chương tr?nh có th? ch?a m?t danh đ?nh duy nh?t ph? quát.
Cho thêm thông tin v? các đ?nh d?ng và làm th? nào đ? lo?i b? chúng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222180OFF97: Làm th? nào và t?i sao danh đ?nh duy nh?t ph? quát đư?c t?o ra trong các tài li?u văn ph?ng

L?i đ? ngh? chung liên quan đ?n an ninh

Dư?i đây là m?t s? g?i ? chung mà b?n có th? s? d?ng đ? tăng m?c đ? an ninh trong môi trư?ng máy tính c?a b?n:
 • B?t c? khi nào b?n không ph?i là máy tính, an toàn c?a nó v?i m?t b?o v? m?t kh?u b?o v? màn h?nh, đi?n nh?p m?t kh?u ho?c khóa Windows NT tính năng.
 • N?u máy tính c?a b?n có b?t k? c?p dùng chung, h?y ch?c ch?n r?ng b?n áp d?ng m?t kh?u cho chúng đ? ch? ngư?i dùng đư?c ?y quy?n có th? truy c?p c? phi?u c?a b?n. Đ? b?o m?t th?m chí t?t hơn, s? d?ng ki?m soát truy c?p c?p đ? ngư?i dùng, do đó b?n có th? ki?m soát chính xác nh?ng ngư?i có th? truy c?p vào máy tính c?a b?n chia s?.
 • Khi b?n xoá b? m?t t?p, trút s?ch thùng rác ngay l?p t?c. B?n có th? mu?n xem xét m?t ti?n ích mà hoàn toàn xoá ho?c ghi đè t?p tin khi h? b? xóa b?.
 • Khi b?n sao lưu d? li?u c?a b?n, lưu tr? các t?p tin sao lưu trong m?t v? trí an toàn, ch?ng h?n như Két an toàn, Két an toàn, ho?c m?t t? khóa. Lưu tr? m?t đ?ng g?i c?a đ?ng g?i lưu c?a b?n ? v? trí off-trang web an toàn trong trư?ng h?p c?a b?n v? trí chính là không s? d?ng đư?c.
 • Tài li?u quan tr?ng nên đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u, đ? đ?m b?o r?ng ch? ngư?i dùng đư?c ?y quy?n có th? m? chúng. M?t kh?u c?a b?n nên đư?c lưu tr? trong m?t v? trí b?o m?t, riêng bi?t. Lưu ? r?ng n?u b?n không th? nh? m?t kh?u, có không có cách nào đ? khôi ph?c l?i n?i dung c?a m?t m?t kh?u b?o v? tài li?u.
 • Không phân ph?i các tài li?u ? d?ng đi?n t?. Thay vào đó, in chúng ra. Không s? d?ng nh?n d?ng các y?u t? như phông ch? đ?c bi?t, watermarks, bi?u tư?ng, ho?c gi?y đ?c bi?t, tr? khi c?n thi?t (ví d?, cho m?t tr?nh bày).
 • b?c e-mail không ph?i là vô danh. Không e-mail m?t tài li?u n?u b?n có liên quan v? danh tính c?a b?n đư?c đính kèm trong b?t k? cách nào đ? các tài li?u.
 • Không g?i m?t tài li?u trên Internet b?ng cách s? d?ng ho?c các Giao th?c HTTP ho?c FTP. Thông tin đư?c g?i qua nh?ng giao th?c này đư?c g?i trong "r? ràng văn b?n", có ngh?a là nó là k? thu?t t?t (Tuy nhiên không) cho nó đ? b? ch?n.

Đ? bi?t thêm thông tin

Cho Các thông tin b? sung v? các ch? đ? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
195005WD97: M?t s? tính chất tài liệu, dân cư t? đ?ng
216866 WD97: Tóm t?t thông tin thu?c tính không đư?c m? hóa
178121 WD97: Không có m?t kh?u nh?c cho "S?a đ?i" trong ?ng d?ng thư khách
194494 WD97: B?o v? m?t kh?u b? m?t khi ti?t ki?m như phiên b?n trư?c
170940 WD97: M?t kh?u không nh?c v?i m? r?ng đ?u tiên c?a sub-document
223396 OFF: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong tài li?u Microsoft Office
223789 XL: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong b?ng tính Microsoft Excel
223793 PPT97: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong thuy?t tr?nh Microsoft PowerPoint

Thu?c tính

ID c?a bài: 223790 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowto kbmt KB223790 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 223790
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com