Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong Microsoft Excel Workbook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 223789 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích nh?ng phương pháp khác nhau mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m thi?u s? lư?ng siêu d? li?u trong sách bài t?p c?a b?n.

Khi b?n t?o ra, m?, ho?c lưu m?t b?ng tính trong Microsoft Excel, b?ng tính có th? ch?a n?i dung b?n không mu?n chia s? v?i nh?ng ngư?i khác khi b?n phát hành b?ng tính đi?n t?. Thông tin này đư?c g?i là siêu d? li?u. Siêu d? li?u đư?c s? d?ng cho m?t nhi?u m?c đích đ? tăng cư?ng các ch?nh s?a, xem, n?p h? sơ và truy c?a Tài li?u văn ph?ng.

M?t s? siêu d? li?u là d? dàng có th? truy c?p thông qua các Excel giao di?n ngư?i dùng. Siêu d? li?u khác là ch? có th? truy c?p thông qua b?t thư?ng có ngh?a là, ch?ng h?n như b?ng cách m? m?t b?ng tính trong m?t tr?nh so?n th?o t?p tin nh? phân c?p th?p.

Sau đây là m?t s? ví d? c?a siêu d? li?u có th? đư?c lưu tr? trong sách bài t?p c?a b?n:
 • Tên b?n
 • Ch? cái đ?u c?a b?n
 • Tên công ty ho?c t? ch?c c?a b?n
 • Tên c?a máy tính c?a b?n
 • Tên c?a h? ph?c v? m?ng hay đ?a c?ng nơi b?n đ? lưu b?ng tính
 • Thông tin thu?c tính và tóm t?t tin khác
 • Không có th? nh?n th?y nh?ng ph?n c?a các đ?i tư?ng nhúng OLE
 • S?a đ?i tài li?u
 • Văn b?n ?n ho?c các t? bào
 • Cá nhân hoá lư?t xem
 • ? ki?n

THÔNG TIN THÊM

Siêu d? li?u đư?c t?o ra trong m?t s? cách trong Excel sách bài t?p. Do đó, đó là không có phương pháp duy nh?t đ? lo?i b? t?t c? n?i dung đó t? sách bài t?p c?a b?n. Các ph?n sau đây mô t? các khu v?c nơi siêu d? li?u có th? đư?c lưu trong Excel Workbook.

Cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t

Các b?n c?p nh?t sau đây có s?n. Đ? có thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305095L?ch s? c?a Office XP C?p Nh?t
269356 T?ng quan và l?ch s? c?a Excel 2000 thông tin C?p Nh?t
232652 T?ng quan và l?ch s? c?a Excel b?n vá l?i

Làm th? nào đ? xóa b? tên ngư?i dùng c?a b?n t? các chương tr?nh c?a b?n

Đ? xem ho?c thay đ?i tên ngư?i dùng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn. B?m vào các T?ng quát tab. B?n th?y các Tên ngư?i dùng ch?nh s?a h?p.
 2. N?u b?n không mu?n b?t k? thông tin này đ? xu?t hi?n trong sách bài t?p c?a b?n, nh?p không xác đ?nh thông tin ho?c d?u cách vào h?p so?n th?o, và sau đó b?m Ok ch?p nh?n nh?ng thay đ?i.
B?t k? sách bài t?p m?i mà b?n t?o ra s? ch?a này thông tin, ch? không ph?i là giá tr? m?c đ?nh mà b?n đ? nh?p khi b?n đ?u tiên cài đ?t Office. Tuy nhiên, sách bài t?p hi?n có đ? có th? ch?a này thông tin.

Làm th? nào đ? lo?i b? thông tin tóm t?t cá nhân

Khi b?n t?o ra ho?c lưu m?t b?ng tính trong Microsoft Excel, tóm t?t thông tin có th? đư?c lưu trong b?ng tính. Có m?t s? phương pháp mà b?n có th? dùng đ? truy nh?p vào thông tin này:
 • M? b?ng tính. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính. Các Tóm tắt, Th?ng kê, N?i dung, và Tu? ch?nh tab có th? t?t c? ch?a tài s?n khác nhau, ch?ng h?n như tên c?a b?n, c?a b?n qu?n l? c?a tên, và tên công ty c?a b?n.
 • Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào b?ng tính, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn phím t?t. Các tab trong các Thu?c tính h?p tho?i có th? ch?a thông tin mà b?n mu?n lo?i b?.
 • B?n có th? s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô ho?c m? chương tr?nh khác đ? đ?c các tài s?n đư?c hi?n th? trong các Thu?c tính h?p tho?i.
Đ? lo?i b? thông tin tóm t?t t? m?t b?ng tính hi?n có ho?c m?u, làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng tính ho?c b?n m?u.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Tóm tắt tab, xoá b? b?t k? văn b?n trong các Tác gi?, Qu?n l?, Công ty, và khác ch?nh s?a h?p mà b?n không mu?n phân ph?i.
 4. Trên các Tu? ch?nh tab, xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin mà b?n làm không mu?n phân ph?i.
 5. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
Sau khi hoàn t?t các bư?c này, b?ng tính s? ch?a thu?c tính.

Lo?i b? thông tin tóm t?t cá nhân khi b?n k?t n?i t?i m?ng

N?u b?n đang đăng nh?p vào m?t m?ng lư?i, tên ngư?i dùng m?ng có th? xu?t hi?n trong các Tác gi? ch?nh s?a h?p trên các Tóm tắt tab và trong các Lưu l?n cu?i b?i trư?ng vào các Th?ng kê tab, khi b?n ti?t ki?m m?t workbook. Đi?u này có th? x?y ra ngay c? khi b?n có t?t c? các thông tin cá nhân khác kh?i máy tính c?a b?n.

Đ? lo?i b? thông tin tóm t?t t? m?t workbook khi b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i, làm theo các bư?c sau:
 1. N?u b?ng tính đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? m?ng, sao chép các b?ng tính đ? đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n.
 2. Kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, nhưng làm không đăng nh?p vào m?ng c?a b?n. Khi b?n nh?n th?y h?p tho?i đăng nh?p m?ng h?p, b?m vào H?y b? ho?c nh?n ESC.

  Chú ý N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows b?ng cách b?m ESC (ví d?, máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows NT), b?n không th? ti?p t?c các bư?c.
 3. M? b?ng tính.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Tóm tắt tab, xoá b? b?t k? văn b?n trong các Tác gi?, Qu?n l?, Công ty, và khác ch?nh s?a h?p có ch?a thông tin mà b?n không b?n mu?n phân ph?i.
 6. Trên các Tu? ch?nh tab, xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin mà b?n làm không mu?n phân ph?i.
 7. Khi b?n hoàn t?t, nh?p vào Ok. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
Khi b?n đăng nh?p vào m?ng, không m? t?p. N?u b?n làm th?, tên ngư?i dùng m?ng có th? đư?c ghi vào t?p tin. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng Windows Explorer đ? sao t?p vào ho?c là m?t m?ng lư?i h? ph?c v? ho?c đ?a m?m.

Làm th? nào đ? lo?i b? ? ki?n trong sách bài t?p

Microsoft Excel cung c?p kh? năng đ? thêm ? ki?n đ? sách bài t?p. Thông thư?ng, ? ki?n ch?a tên ngư?i t?o ra chúng.

Trong Microsoft Excel, ? ki?n xu?t hi?n như là m?t h?nh tam giác nh? màu đ? ? phía trên bên ph?i góc c?a m?t t? bào. Đ? xem các ? ki?n, b?m chu?t ph?i vào các t? bào, và sau đó nh?p vào Xóa b?nh lu?n trên tr?nh đơn phím t?t.

B?t k? ? ki?n m?i mà b?n t?o không nên ch?a tên ngư?i dùng c?a b?n, b?i v? b?n xóa nó t? c?a b?n Tuỳ chọn h?p tho?i, như mô t? trong "làm th? nào đ? xoá c?a b?n tên ngư?i dùng t? các chương tr?nh c?a b?n"ph?n trư?c đó trong bài vi?t này.

Làm th? nào đ? xóa thông tin t? tiêu đ? và chân trang

Ph?n đ?u và cu?i trang trong sách bài t?p có th? ch?a xác đ?nh thông tin. Đ? xóa thông tin t? ph?n đ?u và cu?i trang, làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng tính.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t trang. B?m vào các Tiêu đ?/Footer tab, và sau đó thay đ?i các tiêu đ? và chân trang đ? cho h? có ch?a no thông tin nh?n d?ng.
 3. Khi b?n làm xong, h?y nh?p vào Ok.
Lưu ? r?ng m?i b?ng tính trong m?t b?ng tính có tiêu đ? riêng c?a m?nh và chân trang, do đó, b?n c?n ph?i l?p l?i quá tr?nh này trên m?i b?ng.

Làm th? nào đ? lo?i b? siêu liên k?t t? sách bài t?p

Sách bài t?p có th? ch?a các liên k?t đ?n các tài li?u ho?c các trang Web trên m?t m?ng n?i b? ho?c Internet. Siêu liên k?t thư?ng xu?t hi?n như màu xanh g?ch dư?i chu?i.

B?ng tay xóa m?t siêu liên k?t duy nh?t t? m?t b?ng tính, b?m chu?t ph?i vào các siêu liên k?t, đi?m đ?n Siêu liên k?t vào phím t?t tr?nh đơn, và sau đó b?m Lo?i b? siêu n?i k?t.

Đ? xóa t?t c? các siêu liên k?t trong m?t b?ng tính, b?n có th? s? d?ng m?t Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? vi?t m?t v? mô, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
213790Không có l?nh tr?nh đơn đ? ch?n t?t c? các siêu liên k?t trong m?t b?ng tính
156353 Không có s? l?a ch?n tr?nh đơn đ? ch?n t?t c? các siêu liên k?t

Làm th? nào đ? lo?i b? phong cách t? sách bài t?p

Workbook trong Microsoft Excel có th? bao g?m các phong cách có ch?a siêu d? li?u. B?n có th? lo?i b? nh?ng phong cách, ho?c đ?i tên chúng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng tính có ch?a các phong cách.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách.
 3. Ch?n phong cách mà b?n mu?n xóa b? ho?c đ?i tên. Nh?p vào Xóa đ? xóa b? phong cách, ho?c nh?p vào trong các Phong cách tênh?p và lo?i tên phong cách m?i đ? đ?i tên phong cách.

Làm th? nào đ? hi?n th? ?n các t? bào, các hàng và c?t trong Microsoft Excel Sách bài t?p

Trong Microsoft Excel, có th? đ? ?n toàn b? hàng và c?t c?a các t? bào trong m?t b?ng tính.

Đ? b? ?n t?t c? các t? bào trong m?t b?ng tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các Ch?n t?t c? nút ? góc trên bên trái c?a b?ng tính. Ho?c, báo chí CTRL + SHIFT + SPACE.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, đi?m đ?n Hàng, và sau đó nh?p vào B? ?n.
 3. Trên các Định dạng tr?nh đơn, đi?m đ?n C?t, và sau đó nh?p vào B? ?n.
T?t c? các t? bào là bây gi? có th? nh?n th?y.

Lưu ? r?ng m?t t? bào có th? v?n c?n có chi?u cao ho?c thi?t l?p m?t giá tr? r?t nh?, làm cho các t? bào khó chi?u r?ng c?a nó đ? xem. N?u đây là trư?ng h?p, làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các Ch?n t?t c? nút ? góc trên bên trái c?a b?ng tính. Ho?c, báo chí CTRL + SHIFT + SPACE.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, đi?m đ?n Hàng, và sau đó nh?p vào AutoFit.
 3. Trên các Định dạng tr?nh đơn, đi?m đ?n C?t, và sau đó nh?p vào L?a ch?n AutoFit.
L?c lư?ng này t?t c? các t? bào đ? thay đ?i kích c? đ? hi?n th? n?i dung c?a h?.

Lưu ? r?ng nó v?n c?n có th? cho n?i dung di đ?ng đư?c khó khăn đ? xem; Ví d?, n?u n?i dung di đ?ng đang đư?c đ?nh d?ng đ? s? d?ng m?t font màu tr?ng trong m?t t? bào v?i m?t màu n?n là màu tr?ng. Đ? thay đ?i các thu?c tính font ch? c?a các t? bào đ? ch?n, b?m Các t? bào trên các Định dạng tr?nh đơn, và sau đó b?m các Phông ch? tab.

Làm th? nào đ? b? ?n ?n b?ng trong Microsoft Excel Workbook

Workbook trong Microsoft Excel có th? ch?a các ?n t? mà ch?a thông tin. Đ? thôi ?n t?, đi?m đ?n T? trên các Định dạng tr?nh đơn, và sau đó b?m B? ?n. N?u m?t t? là ?n, b?n có th? ch?n các trang và nh?p vào Ok.

Chú ý Nếu B? ?n l?nh không s?n dùng, có ho?c không có t? ?n, ho?c b?ng tính c?a b?n đư?c b?o v?. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n B?o v?, và sau đó nh?p vào Unprotect Workbook. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u, h?y g? nó unprotect các b?ng tính.

Làm th? nào đ? lo?i b? liên k?t t? Microsoft Excel Workbook

Microsoft Excel Workbook có th? ch?a công th?c liên k?t v?i các t? bào trong sách bài t?p khác. N?u b?n g?i m?t b?ng tính có ch?a liên k?t đ?n ngư?i dùng khác, h? s? có th? xác đ?nh tên c?a các sách bài t?p khác b?ng cách s? d?ng các Liên kết h?p tho?i.

Đ? lo?i b? liên k?t t? m?t workbook, b?n ph?i H?y b? t?t c? các tài li?u tham kh?o đ? sách bài t?p khác t? công th?c trong b?ng tính c?a b?n. M?t trong nh?ng cách đ? làm đi?u này là đ? làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Liên kết.
 2. H?y ch?n tên c?a b?ng tính mà b?n không c?n mu?n liên k?t, và nh?p vào Thay đ?i ngu?n.
 3. Ch?n b?ng tính mà b?n đang ch?nh s?a; cho Ví d?, n?u b?n đang ch?nh s?a C:\Data\Test.xls, ch?n C:\Data\Test.xls. Sau đó, Nh?p vào Ok.
 4. L?p l?i bư?c 2-3 cho b?t k? b?ng tính khác đ? mà đi?u này b?ng tính đư?c liên k?t.
 5. Khi b?n làm xong, h?y nh?p vào Ok.
Lưu ? r?ng b?ng cách th?c hi?n các bư?c này, b?n có th? ?nh hư?ng k?t qu? công th?c trong b?ng tính c?a b?n; b?n th?m chí có th? gây ra m?t s? công th?c đ? tr? v? k?t qu? không chính xác.

M?t phương pháp đ? lo?i b? liên k?t khác sách bài t?p là đ? chuy?n đ?i công th?c vào k?t qu? c?a h?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n m?t ô có ch?a m?t công th?c liên k?t khác b?ng tính.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán đ?c bi?t. Nh?p vào Các giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.
Công th?c là bây gi? đi, nhưng k?t qu? v?n công th?c.

Làm th? nào đ? lo?i b? theo d?i thay đ?i t? chia s? Microsoft Excel Workbook

Microsoft Excel bao g?m m?t tính năng theo d?i thay đ?i cho phép b?n đ? theo d?i các thay đ?i đư?c th?c hi?n cho m?t b?ng tính đư?c chia s? b?i m?t ngư?i s? d?ng. Đ? lo?i b? theo d?i thay đ?i t? m?t workbook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng tính.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Theo d?i thay đ?i, và sau đó nh?p vào Tô sáng thay đ?i.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng (b? ch?n) các Theo d?i các thay đ?i trong khi ch?nh s?a h?p ki?m. Nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Có đ? tr? v? b?ng tính đ?c quy?n s? d?ng ch? đ? (the workbook là không có c?n chia s? n?a).

Làm th? nào đ? xóa lư?t xem t? Microsoft Excel Workbook

S? l?n xem tùy ch?nh trong Microsoft Excel Workbook có th? ch?a tên c?a b?n, đ?c bi?t là n?u b?n đang s? d?ng chia s? sách bài t?p.

Đ? xóa lư?t xem t? m?t b?ng tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Chế độ xem Tùy chỉnh.
 2. Ch?n b?t k? xem có ch?a c?a b?n tên ho?c khác thông tin nh?n d?ng, và nh?p chu?t Xóa.
Xin lưu ? r?ng vi?c xoá lư?t xem có th? ?nh hư?ng đ?n cách c?a b?n b?ng tính in khi b?n s? d?ng tr?nh qu?n l? báo cáo đ? in báo cáo.

Làm th? nào đ? xóa đ?nh tuy?n phi?u thông tin t? m?t Workbook

N?u b?n g?i m?t workbook thông qua thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng m?t phi?u đ?nh tuy?n, đ?nh tuy?n thông tin có th? đư?c g?n vào b?ng tính. Đ? lo?i b? thông tin này t? b?ng tính, b?n ph?i lưu b?ng tính trong m?t đ?nh d?ng mà không gi? l?i đ?nh tuy?n phi?u thông tin.

Trong Microsoft Excel, ti?t ki?m c?a b?n trong workbook m?t tr? lên t?p tin d?ng, ch?ng h?n như đ?nh d?ng SYLK, Excel 4.0 ho?c Lotus 1-2-3. Đóng các b?ng tính, và sau đó m? l?i các t?p tin m?i. B?i v? nh?ng thông tin đ?nh tuy?n phi?u là không c?n hi?n di?n, b?n có th? bây gi? lưu t?p tin c?a b?n như m?t Microsoft Excel workbook.

B?n c?ng có th? làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n G?i đ?n, và sau đó nh?p vào Các đ?nh tuy?n ngư?i nh?n.
 2. Nh?p vào R? ràng đ? xóa b? phi?u đ?nh tuy?n. Sau đó, nh?p vào Ok.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
The workbook bây gi? lưu mà không có b?t k? thông tin đ?nh tuy?n phi?u.

Làm th? nào đ? xóa thông tin đ?a ch? thư đi?n t? t? m?t Workbook

Ngư?i nh?n thư thông tin đư?c gi? l?i trong tài li?u văn ph?ng khi b?n g?i thư b?ng cách s? d?ng các T?p tin g?i l?a ch?n trong Microsoft Office XP. Excel 2002 gi? l?i đ?n, CC và BCC e-mail đ?a ch? khi b?n s? d?ng các Ngư?i nh?n g?i t?p tin tùy ch?n và tieâu ñeà e-mail đư?c kích ho?t trong nơi cho tài li?u.

Đ? lo?i b? thông tin này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V?i t?p m?, ch?n Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Ch?n các Bảo mật tab, và nh?p vào đ? ch?n các Lo?i b? thông tin cá nhân t? t?p tin thu?c tính trên lưu h?p ki?m.
 3. B?m vào các Ok nút đ? b? qua các Tuỳ chọn dialiog h?p, và sau đó lưu t?p tin c?a b?n.
Lưu t?p mà không c?n gi? l?i các đ?a ch? thư đi?n t?.

Làm th? nào đ? xóa tên c?a b?n t? Visual Basic m?

Khi b?n ghi l?i m?t v? mô Visual Basic trong Microsoft Excel, các v? mô ghi l?i b?t đ?u v?i m?t tiêu đ? mà là tương t? như sau:
  ' Macro1 Macro
  ' Macro recorded 3/11/1999 by J. Doe
				
Đ? lo?i b? tên c?a b?n t? b?t k? macro b?n đ? ghi nh?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng tính có ch?a các macro.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor. Ho?c, nh?n ALT + F11.
 3. Trong c?a s? d? án, b?m đúp vào các mô-đun đó ch?a các macro.
 4. Xoá tên c?a b?n t? m? v? mô đư?c ghi l?i.
Khi b?n hoàn t?t, b?m phím ALT + Q đ? tr? v? chương tr?nh. Sau đó, Nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn.

Làm th? nào đ? xóa Visual Basic tham chi?u đ?n các t?p tin khác

Trong Visual Basic Editor, b?n có th? t?o m?t tài li?u tham kh?o khác t?p tin. N?u m?t ngư?i s? d?ng s? m? ra m?t b?ng tính có ch?a tài li?u tham kh?o cho các t?p tin khác, các ngư?i dùng có th? nh?n th?y tên c?a các t?p tin tham chi?u.

Đ? xóa các tài li?u tham kh?o, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng tính có ch?a các tài li?u tham kh?o.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor. Ho?c, nh?n ALT + F11.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo.
 4. Nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m bên c?nh đ? các t?p tin tham chi?u. Khi b?n hoàn t?t, nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Tham kh?o - VBAProject h?p tho?i.
 5. Nh?n ALT + Q.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
Chú ý Xóa tham chi?u đ?n các t?p tin khác có th? làm gi?m kh? năng c?a macro trong b?ng tính c?a b?n ho?t đ?ng chính xác.

Làm th? nào đ? xóa m?ng ho?c đ?a c?ng thông tin t? m?t Workbook

Khi b?n ti?t ki?m m?t workbook đ? đ?a c?ng đ?a phương ho?c m?ng h? ph?c v?, thông tin nh?n d?ng đ?a c?ng c?c b? ho?c máy ch? m?ng có th? đư?c ghi vào b?ng tính.

Đ? xóa thông tin này t? các b?ng tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng tính.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. Lưu b?ng tính vào ? đ?a m?m c?a b?n (thư?ng, A:).
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
 4. Lo?i b? ? đ?a t? ? đ?a m?m c?a b?n.
Bây gi? b?n có th? s? d?ng Windows Explorer đ? sao chép b?ng tính t? đ?a m?m đ? b?t k? đ?a c?ng ho?c máy ch? m?ng.

Chú ý V? c?a v? tr? gi?i h?n c?a đ?a m?m (thư?ng 1,44 MB), phương pháp này không s? d?ng đư?c n?u kích thư?c t?p tin b?ng tính vư?t quá s? ti?n c?a mi?n phí không gian trên đ?a m?m.

Các đ?i tư?ng nhúng trong sách bài t?p có th? ch?a các siêu d? li?u

N?u b?n nhúng m?t đ?i tư?ng trong m?t b?ng tính, đ?i tư?ng v?n c?n gi? l?i thu?c tính c?a riêng c?a nó, b?t k? v? nh?ng g? b?n làm đ? b?ng tính. Ví d?, n?u b?n nhúng m?t tài li?u Microsoft Word trong m?t Microsoft Excel workbook, tài li?u và b?ng tính m?i có tài s?n riêng c?a h?.

B?n có th? xoá siêu d? li?u t? m?t đ?i tư?ng nhúng b?ng cách m? đ?i tư?ng này, lo?i b? b?t k? siêu d? li?u, reactivating tài li?u ch?a (trong ví d? trư?c đó, đây là Excel b?ng tính), và sau đó lưu tài li?u ch?a.

Chú ý Khi b?n m? m?t đ?i tư?ng nhúng trong m?t b?ng tính, ch? là m?t ph?n c?a các đ?i tư?ng đ? nhúng đư?c trưng bày t?i b?ng tính. Các đ?i tư?ng có th? ch?a thêm thông tin mà không xu?t hi?n. N?u b?n mu?n m?t workbook đ? ch?a ch? m?t rendering c?a đ?i tư?ng đ? nhúng, và không ph?i n?i dung, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n đ?i tư?ng. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào C?t.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán đ?c bi?t đ? dán đ?i tư?ng vào b?ng tính b?ng cách s? d?ng m?t Metafile đ?nh d?ng.
Sau khi b?n làm đi?u này, b?n không th? ch?nh s?a đ?i tư?ng đ? nhúng; Tuy nhiên, đ?i tư?ng s? không ch?a b?t k? siêu d? li?u.

Làm th? nào đ? lo?i b? đ?nh danh duy nh?t t? tài li?u văn ph?ng 97

V? c?a vi?c thi?t k? các chương tr?nh đư?c bao g?m trong Microsoft văn ph?ng 97, tài li?u đư?c t?o ra ho?c lưu các chương tr?nh Office 97 có th? ch?a m?t đ?nh danh duy nh?t. Đ? có thêm thông tin v? các đ?nh d?ng và làm th? nào đ? lo?i b? chúng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222180Làm th? nào và t?i sao đ?nh danh duy nh?t đư?c t?o ra trong các tài li?u văn ph?ng
Chú ý Đ?nh danh duy nh?t này không t?n t?i trong các phiên b?n sau c?a Các chương tr?nh Microsoft Office.

L?i đ? ngh? chung v? an ninh

Sau đây là m?t s? g?i ? chung mà b?n có th? s? d?ng đ? tăng m?c đ? an ninh trong môi trư?ng máy tính c?a b?n:
 • Khi b?n không làm vi?c t?i máy tính c?a b?n, đ?m b?o các máy tính v?i m?t m?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m, m?t quy?n l?c vào m?t kh?u, ho?c các Tính năng khóa Windows NT.
 • N?u máy tính c?a b?n có b?t k? c?p chia s?, ch?c ch?n r?ng b?n áp d?ng m?t kh?u cho các thư m?c đư?c chia s?, do đó ch? có đư?c cho phép ngư?i dùng có th? truy c?p chia s? c?a b?n. Đ? b?o m?t t?t hơn, s? d?ng c?p đ? ngư?i dùng truy c?p ki?m soát, v? v?y mà b?n có th? ki?m soát chính xác nh?ng ngư?i có th? truy c?p vào máy tính c?a b?n chia s?.
 • Khi b?n xoá b? m?t t?p, trút s?ch thùng rác ngay l?p t?c. B?n có th? xem xét m?t ti?n ích mà hoàn toàn xoá ho?c ghi đè t?p tin khi h? s? b? xóa.
 • Khi b?n sao lưu d? li?u c?a b?n, lưu tr? các t?p tin sao lưu trong m?t v? trí an toàn, như là m?t nơi an toàn, m?t h?p ti?n g?i an ninh, ho?c m?t t? khóa. Lưu m?t b?n sao c?a t?p tin sao lưu c?a b?n t?i m?t đ?a đi?m off-trang web an toàn trong trư?ng h?p c?a b?n v? trí chính tr? nên không s? d?ng đư?c.
 • Tài li?u quan tr?ng c?n đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u, đ? đ?m b?o r?ng ch? có ngư?i dùng đư?c ?y quy?n có th? m? chúng. M?t kh?u c?a b?n nên đư?c lưu tr? trong m?t v? trí an toàn, riêng bi?t. Lưu ? r?ng n?u b?n không th? nh? m?t kh?u, có có cách nào đ? khôi ph?c l?i n?i dung c?a m?t m?t kh?u b?o v? tài li?u.
 • Không phân ph?i các tài li?u ? d?ng đi?n t?. Thay vào đó, in chúng. Không s? d?ng nh?n d?ng các y?u t? như phông ch? đ?c bi?t, Watermarks, bi?u tư?ng, ho?c đ?c bi?t gi?y, tr? khi c?n thi?t (ví d?, đ?i v?i m?t tr?nh bày).
 • Thư đi?n t? là không Chưa xác đ?nh ngư?i. Không e-mail m?t tài li?u n?u b?n đang quan tâm danh tính c?a b?n đang đư?c g?n vào trong b?t k? cách nào đ? tài li?u.
 • Đ?ng g?i tài li?u qua Internet b?ng cách s? d?ng m?t trong hai Các giao th?c HTTP ho?c FTP. Thông tin đư?c g?i qua nh?ng giao th?c này đư?c g?i trong "văn b?n thu?n", có ngh?a là nó là k? thu?t có th? (Tuy nhiên không) đ? có thông tin đ? đư?c ch?n.

Đ? bi?t thêm thông tin

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223396Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong các tài li?u văn ph?ng
222180 Làm th? nào và t?i sao đ?nh danh duy nh?t đư?c t?o ra trong các tài li?u văn ph?ng
314800 Làm th? nào đ? gi?m thi?u s? lư?ng siêu d? li?u trong thuy?t tr?nh PowerPoint 2002
314797 Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong tr?nh bày Microsoft PowerPoint
223793 Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong tr?nh bày Microsoft PowerPoint
290945 Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong Microsoft Word 2002
237361 Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong các tài li?u Microsoft Word 2000
223790 Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong các tài li?u Microsoft Word

Thu?c tính

ID c?a bài: 223789 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbofficeupdate kbmt KB223789 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:223789

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com